ΤΡΑΠΕΖΕΣ

• Έλεγχος τραπεζικών συμβάσεων, όπως σύμβαση ανοίγματος πίστωσης, αλληλόχρεος λογαριασμός, σύμβαση δανείου, ομολογιακού δανείου σύμβαση ενεχύρασης τίτλου, σύμβαση τραπεζικής θυρίδας, τραπεζική εγγυητική επιστολή, χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing), συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring – forfeiting), σύμβαση αναδοχής έκδοσης τίτλων (underwriting)
• Νομική συμβουλή επί τραπεζικών προϊόντων
• Διαπραγμάτευση με τραπεζικά ιδρύματα
• Δικαστική επίλυση διαφορών

Μπορούμε να βοηθήσουμε ;
Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για οποιοδήποτε ζήτημά σας.