Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Στην Aegean Consulting λειτουργεί τμήμα ανθρώπινου δυναμικού με δυνατότητα υποστήριξης των ανθρώπινων πόρων επιχειρήσεων όλων των μεγεθών. Παρέχουμε υπηρεσίες μισθοδοσίας πλήρως μηχανογραφικές, καλύπτοντας τις ανάγκες όλων των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως αριθμού απασχολουμένων.

Γνωρίζοντας όλες τις μορφές απασχόλησης, κατευθύνουμε τον επιχειρηματία στην σωστότερη επιλογή είδους και τρόπου απασχόλησης για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης. Η κατευθύνσεις μας προσφέρουν νόμιμη, λειτουργική και οικονομικά συμφέρουσα λύση απασχόλησης, εναρμονισμένη στις ανάγκες τις κάθε επιχείρησης. Εντάσσουμε τις επιχειρήσεις σε επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης για την εξοικονόμηση πόρων, την διατήρηση θέσεων εργασίας και την περαιτέρω ανάπτυξης της.

Η άριστη μηχανογραφική υποστήριξη στον τομέα μισθοδοσίας προσφέρει μηχανογραφικά όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την αποφυγή λαθών, παραλήψεων και για την εφαρμογή σωστού τύπου. Το μηχανογραφικό σύστημα μισθοδοσίας μας, παρέχει εκτυπώσεις όλων των εγγράφων που είναι απαραίτητα για τις ανάγκες μισθοδοσίας, διευκολύνοντας την τυπική κατοχύρωση της επιχείρησης και του εργαζομένου. Τέλος προσφέρουμε συμβουλές διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, σχετικά με τους τρόπους αμοιβών, δημιουργίας κινήτρων και σχεδιασμού προγράμματος εργασίας εναρμονισμένο στις ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Υπηρεσίες Διαχείρισης Μισθοδοσίας

 • Υπολογισμός μισθοδοσίας και επεξεργασία όλων των απαραίτητων στοιχείων
 • Ανάλυση κόστους μισθοδοσίας σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της επιχείρησης
 • Εκτύπωση όλων των αναγκαίων μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων και των ατομικών αποδείξεων αποδοχών των εργαζομένων σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή
 • Δημιουργία των λογιστικών άρθρων για την ορθή ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων της επιχείρησης
 • Δημιουργία των αναγκαίων αρχείων τραπεζών για την κατάθεση των μισθών σε ατομικού λογαριασμούς των εργαζομένων
 • Υποβολή όλων των αναγκαίων εντύπων στην επιθεώρηση εργασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εργατικής νομοθεσίας
 • Υποβολή όλων των προσλήψεων – απολύσεων και αλλαγών στον ΟΑΕΔ
 • Συμμόρφωση και εναρμόνιση σύμφωνα με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις αλλαγές σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία
 • Έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών και εναρμόνιση εταιρικών παροχών
 • Σύνταξη και υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων στο ΙΚΑ μέσω διαδικτύου
 • Σύνταξη και όλων των καταστάσεων εισφορών λοιπών ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης
 • Μηνιαίες πληρωμές εισφορών όλων των ασφαλιστικών ταμείων
 • Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Απογραφή στο ΙΚΑ κατά την 1η έναρξη απασχόλησης μισθτών στην επιχείρηση

Μισθολογικός Έλεγχος
Διενεργούμε Μισθολογικό έλεγχο για την διασφάλιση αναφορικά με την:

 • Οργάνωση του τμήματος μισθοδοσίας
 • Υπολογισμό ασφαλιστικών κρατήσεων και Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών
 • Ατομικές συμβάσεις εργασίας σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία
 • Συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα όρια μισθών και ημερομισθίων και τις λοιπές υποχρεώσεις των συλλογικών συμβάσεων εργασίας
 • Τήρηση των διατάξεων σχετικά με τα επιδόματα, τις προσαυξήσεις, τα ωράρια και τις υπερωρίες.

Διοικητική Υποστήριξη τμημάτων ανθρωπίνου δυναμικού
Υποστηρίζουμε Διοικητικά τα τμήματα ανθρωπίνου δυναμικού σχετικά με:

 • Διαχείριση αδειών και ασθενειών
 • Διαχείριση παρουσιών και εναλλαγές βαρδιών
 • Διαδικασίες επιλογής προσωπικού
 • Κατάρτιση προϋπολογιστικού κόστους μισθοδοσίας
Μπορούμε να βοηθήσουμε ;
Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για οποιοδήποτε ζήτημά σας.