Λογιστικές Υπηρεσίες Σκαφών Αναψυχής

Η Aegean Consulting είναι λογιστική εταιρεία – λογιστικό γραφείο που διαθέτει μακρά εμπειρία και εξειδίκευση στην παροχή λογιστικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις εκμετάλλευσης επαγγελματικών σκαφών αναψυχής που ασχολούνται με το yachting. Ενδεικτικά προσφέρονται οι παρακάτω υπηρεσίες :

• Σύσταση Ναυτιλιακής Εταιρείας Πλοίων Αναψυχής – ΝΕΠΑ (Ν.3182/2003)
• Τήρηση βιβλίων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
• Λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη σε θέματα που αφορούν τα σκάφη αναψυχής
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες με γνώμονα την πλήρη και επικαιροποιημένη γνώση της νομοθεσίας επαγγελματικών πλοίων – σκαφών αναψυχής
• Καταχώρηση στο e-Μητρώο Πλοίων επαγγελματικών πλοίων αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας, καθώς και επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4256/2014 – Μητρώο Τουριστικών Πλοίων και Μικρών Σκαφών
• Κατευθύνσεις και οδηγίες αναφορικά με το ΦΠΑ και τη διενέργεια δραστηριότητας, κυρίως στην ανοιχτή θά­λασσα
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη σύσταση και την έναρξη εταιρείας που εκμεταλλεύεται σκάφη αναψυχής

Μπορούμε να βοηθήσουμε ;
Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για οποιοδήποτε ζήτημά σας.