Μείωση των Φορολογικών Συντελεστών σε Ομαδικά Ασφαλιστήρια και Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

Με αφορμή τον Ν. 5078/2023 έχουμε πλέον ένα πιο σωστό και πιο ξεκάθαρο πλαίσιο για την αποταμίευση και την ασφάλιση σε ομαδικά ασφαλιστήρια συνταξιοδοτικών συμβολαίων και Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Έχουμε πλέον ανώτατο όριο στις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλουν ο εργαζόμενος ή και ο εργοδότης στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης για συνταξιοδοτικές παροχές, καθώς και στα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργαζόμενο ή και τον εργοδότη για λογαριασμό του εργαζομένου στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων. Εφαρμόζεται για εισφορές που καταβάλλονται από 01.01.2024.

Έχουμε τις εξής περιπτώσεις :

  1. Μισθωτοί: δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν ετησίως για τους μισθωτούς και όσους αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία όπως τα φυσικά πρόσωπα με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεις έργου όπου το εισόδημά τους αντιμετωπίζεται φορολογικά ως μισθωτές υπηρεσίες, το 20% του ακαθάριστου εισοδήματός τους από τη μισθωτή εργασία.
  1. Μη μισθωτοί: δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν ετησίως και σωρευτικά το ποσό των €20.000, αναπροσαρμοζόμενο κάθε έτος σύμφωνα με τον δείκτη τιμών καταναλωτή όπως διαμορφώνεται την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Προβλέπεται ότι τα αθροιζόμενα ποσά εισφορών υπέρ Τ.Ε.Α προαιρετικής ασφάλισης για συνταξιοδοτικές παροχές και τα ποσά ασφαλίστρων στα πλαίσια ομαδικών συνταξιοδοτικών ασφαλιστικών συμβολαίων δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα παραπάνω όρια. Προβλέπεται δηλαδή ότι οι εισφορές και τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται προς ΤΕΑ προαιρετικής ασφάλισης και ασφαλιστικές εταιρίες για τη λήψη συντάξεων αθροίζονται, έτσι ώστε συνολικά να μην υπερβαίνουν το ανώτατο όριο του για τους μισθωτούς 20% ή των €20.000 αντίστοιχα για μη μισθωτούς.
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το ανώτατο ποσό ασφαλίστρων δεν εφαρμόζεται για τα υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του Ν.5078/2023 (20.12.2023) ομαδικά ασφαλιστικά συνταξιοδοτικά συμβόλαια προγραμμάτων προκαθορισμένων παροχών (defined benefits).
Προβλέπεται πλέον ξεκάθαρα στον νόμο και συνεχίζει να ισχύει η μέχρι σήμερα ισχύουσα εξαίρεση από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία για τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργοδότη για λογαριασμό του εργαζομένου για την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη του υπαλληλικού του προσωπικού ή για την κάλυψη του κινδύνου ζωής ή ανικανότητάς του στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου συμβολαίου, μέχρι του ποσού των €1.500 ετησίως ανά εργαζόμενο. Επίσης επεκτείνεται και για τις εισφορές που καταβάλλονται από τον εργαζόμενο ή και τον εργοδότη για λογαριασμό του εργαζομένου σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης προαιρετικής ασφάλισης για τον ίδιο σκοπό και μέχρι το ίδιο όριο.
Καθορίζονται νέοι φορολογικοί συντελεστές ως προς τη φορολογική μεταχείριση των παροχών Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και άλλων ταμείων προαιρετικής ασφάλισης και των ασφαλισμάτων των ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων.
 
Ο νόμος προβλέπει ότι :
Το ασφάλισμα που καταβάλλεται στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστήριων συνταξιοδοτικών συμβολαίων φορολογείται αυτοτελώς ως εξής:
i) Για ασφάλισμα που αντιστοιχεί σε έως πέντε (5) έτη ασφάλισης, με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), εφόσον καταβάλλεται με τη μορφή περιοδικής παροχής και με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), εφόσον καταβάλλεται εφάπαξ.
ii) Για ασφάλισμα που αντιστοιχεί σε περισσότερα από πέντε (5) και έως δέκα (10) έτη ασφάλισης, με συντελεστή επτάμιση τοις εκατό (7,5%), εφόσον καταβάλλεται με τη μορφή περιοδικής παροχής και με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%), εφόσον καταβάλλεται εφάπαξ.
iii) Για ασφάλισμα που αντιστοιχεί σε περισσότερα από δέκα (10) και έως είκοσι (20) έτη ασφάλισης, με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%), εφόσον καταβάλλεται με τη μορφή περιοδικής παροχής και με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), εφόσον καταβάλλεται εφάπαξ.
iv) Για ασφάλισμα που αντιστοιχεί σε περισσότερα από είκοσι (20) έτη ασφάλισης, με συντελεστή δυόμιση τοις εκατό (2,5%), εφόσον καταβάλλεται με τη μορφή περιοδικής παροχής και με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%), εφόσον καταβάλλεται εφάπαξ.
Οι συντελεστές των ανωτέρω περιπτώσεων προσαυξάνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) σε περίπτωση είσπραξης από τον δικαιούχο ποσού πρόωρης εξαγοράς. Ειδικά για τα πρόσωπα που ασφαλίστηκαν μετά τα πενήντα πέντε (55) έτη, οι συντελεστές της περ. (i) προσαυξάνονται κατά πέντε τοις εκατό (5%) για κάθε έτος που υπολείπεται των πέντε (5) ετών ασφάλισης.
Δεν θεωρείται πρόωρη εξαγορά κάθε καταβολή που:
i) πραγματοποιείται σε εργαζόμενο ο οποίος έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή έχει υπερβεί το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας του, ή
ii) γίνεται χωρίς τη βούληση του εργαζόμενου, όπως σε περίπτωση απόλυσης του εργαζόμενου ή πτώχευσης του εργοδότη, ή
iii) πραγματοποιείται λόγω συμμετοχής του εργαζόμενου σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου.
Οι συνταξιοδοτικές παροχές που καταβάλλονται από Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης προαιρετικής ασφάλισης και τα ταμεία της παρ. 20 του άρθρου 6 του ν. 3029/2002 (Α’ 160) φορολογούνται αυτοτελώς ως εξής:
i) Για παροχές που αντιστοιχούν σε έως πέντε (5) έτη ασφάλισης, με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), εφόσον καταβάλλονται περιοδικά και με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), εφόσον καταβάλλονται εφάπαξ.
ii) Για παροχές που αντιστοιχούν σε περισσότερα από πέντε (5) και έως δέκα (10) έτη ασφάλισης, με συντελεστή επτάμιση τοις εκατό (7,5%), εφόσον καταβάλλονται περιοδικά και με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%), εφόσον καταβάλλονται εφάπαξ.
iii) Για παροχές που αντιστοιχούν σε περισσότερα από δέκα (10) και έως είκοσι (20) έτη ασφάλισης, με συντελεστή πέντε εκατό (5%), εφόσον καταβάλλονται περιοδικά και με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), εφόσον καταβάλλονται εφάπαξ.
iv) Για παροχές που αντιστοιχούν σε περισσότερα από είκοσι (20) έτη ασφάλισης, με συντελεστή δυόμιση τοις εκατό (2,5%) εφόσον καταβάλλονται περιοδικά και με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) εφόσον καταβάλλονται εφάπαξ.
Οι συντελεστές των ανωτέρω περιπτώσεων προσαυξάνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) σε περίπτωση είσπραξης από τον δικαιούχο ποσού πρόωρης ρευστοποίησης του ατομικού του λογαριασμού. Ειδικά για τα πρόσωπα που ασφαλίστηκαν σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης ή σε ταμείο της παρ. 20 του άρθρου 6 ν. 3029/2002 μετά τα πενήντα πέντε (55) έτη, οι συντελεστές της περ. (i) προσαυξάνονται κατά πέντε τοις εκατό (5%) για κάθε έτος που υπολείπεται των πέντε (5) ετών ασφάλισης.»

Εδώ να διευκρινίσουμε ότι ο νόμος επιδιώκει να αποθαρρύνει την είσπραξη από τον δικαιούχο ποσών πρόωρης εξαγοράς/ ρευστοποίησης σε όλες τις περιπτώσεις (και στις παροχές τις καταβαλλόμενες από τα ΤΕΑ προαιρετικής ασφάλισης και όχι μόνο στα πλαίσια των ομαδικών ασφαλιστικών συνταξιοδοτικών συμβολαίων), αφενός καθιερώνοντας την προσαύξηση των φορολογικών συντελεστών κατά πενήντα τοις εκατό (50%) σε όλες τις περιπτώσεις πρόωρης εξαγοράς/ ρευστοποίησης (δηλαδή και στις παροχές τις καταβαλλόμενες από τα ΤΕΑ προαιρετικής ασφάλισης και όχι μόνο στα πλαίσια των ομαδικών ασφαλιστικών συνταξιοδοτικών συμβολαίων όπως ίσχυε μέχρι σήμερα) και αφετέρου με την εισαγωγή διάταξης περί προσαύξησης των φορολογικών συντελεστών για την περίπτωση που κάποιος ασφαλίζεται στους παραπάνω φορείς μετά την ηλικία των 55 ετών και έχει λιγότερα από πέντε (5) έτη ασφάλισης.

Στην Aegean Consulting κατέχουμε μεγάλη τεχνογνωσία αναφορικά με τα ομαδικά ασφαλιστήρια συνταξιοδοτικών συμβολαίων και μπορούμε να καθοδηγήσουμε σωστά την επιχείρηση στον σχεδιασμό του κατάλληλου συνταξιοδοτικού προγράμματος για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης και των εργαζομένων.

Άρθρο του Χρήστου Τριανταφυλλόπουλου, Founder – CEO της Aegean Consulting

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλές

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

aegean-consulting-article-tax-rates-reduction-20240502
Μείωση των Φορολογικών Συντελεστών σε Ομαδικά Ασφαλιστήρια και Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης
aegean-consulting-article-e9-enfia-2024-20240412
Χρόνος Υποβολής Ε9 - Εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ - Δόσεις ΕΝΦΙΑ
aegean-consulting-article-short-term-rent-house-20240412
Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων - Διευκρινίσεις για τη φορολογική μεταχείρισή τους