Due Diligence / Έλεγχος Εταιρειών

Η πραγματική κατάσταση μιας εταιρείας ανεξαρτήτως της νομικής της μορφής, αποτελεί γρίφο που οι περισσότεροι υποψήφιοι αγοραστές – επενδυτές ή ακόμα και μέτοχοι ή εταίροι, αδυνατούν να λύσουν.

Ο εν λόγω γρίφος λύεται από ειδικά καταρτισμένους επιστήμονες και επαγγελματίες που προβαίνουν με τη σειρά τους σε ενδελεχή έρευνα δέουσας επιμέλειας (due diligence) για λογαριασμό των εντολέων τους.

Η εν λόγω έρευνα, ενδεικτικά, περιλαμβάνει τη λεπτομερή διάγνωση, εξέταση, έρευνα, ανάλυση, αναθεώρηση όλων εκείνων των στοιχείων της επιχείρησης, που κρίνονται αναγκαία στην περίπτωση εισόδου επενδυτών, πλήρους εξαγοράς, συγχώνευσης ή απορρόφησης αλλά και στην περίπτωση που κάποιος από τους εταίρους ή μετόχους επιθυμεί να διεξάγει λεπτομερή έλεγχο στην εταιρεία που μετέχει.

Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να αποφευχθούν περιττές επιχειρηματικές βλάβες ή να διαπιστωθούν μελλοντικές ενοχές και ευθύνες του ελεγχόμενου νομικού προσώπου. Τελικός στόχος αποτελεί η επιβεβαίωση της υφιστάμενης κατάστασης μιας εταιρείας που αποτελεί αναγκαία πληροφορία για τον υποψήφιο επενδυτή.

Ενδεικτικά, κατά τη διενέργεια Due Diligence εξετάζονται τα παρακάτω νομικής φύσης ζητήματα:

 • Καταστατικό εταιρείας και τροποποιήσεις αυτού.
 • Βιβλίο πρακτικών Γενικής Συνέλευσης Εταίρων.
 • Βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Δημοσιεύσεις στο ΓΕΜΗ ή σε κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία των πράξεων, για τις οποίες η κείμενη νομοθεσία απαιτεί στοιχεία δημοσιότητας.
 • Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας της εταιρείας.
 • Έλεγχος συμβάσεων. Ενδεικτικά, εμπορικών συμβάσεων, συμβάσεων προμήθειας, συμβάσεων Franchise, συμβάσεων αγοράς ή πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών, συμβάσεων δανείου ή τραπεζικών προϊόντων, συμβάσεων management, συμβάσεων διανομής, συμβάσεων παραχώρησης χρήσης – εκμετάλλευσης άυλης περιουσίας της εταιρείας, συμβάσεων έργου.
 • Έλεγχος συμβάσεων μίσθωσης, παραχώρησης χρήσης, χρηματοδοτικής ή χρονομεριστικής μίσθωσης ακινήτων και εξοπλισμού.
 • Κατοχύρωση εμπορικών σημάτων της εταιρείας.
 • Διοικητικές άδειες ίδρυσης και λειτουργίας.
 • Νομικός έλεγχος ακίνητης περιουσίας.
 • Έλεγχος ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
 • Έλεγχος συμμόρφωσης εταιρείας ως προς το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) ή ως προς λοιπούς φορείς πιστοποίησης.
 • Έλεγχος επιδοτήσεων ΕΣΠΑ ή ΟΑΕΔ.
 • Εργατικά θέματα: α) Συμβάσεις εργασίας, β) Ιστορικό εργατικών ατυχημάτων, γ) Διάκριση εργαζομένων ανά κατηγορία, δ) Υποχρεώσεις εργοδότη, ε) Υποχρεώσεις εργαζομένου, στ) Μεταχείριση εργαζομένου, ζ) Καταγγελία συμβάσεων εργασίας.
 • Εταιρική διακυβέρνηση: α) Μέτοχοι – εταίροι ανά κατηγορία, β) Αριθμός – είδη – ονομαστική αξία μετοχών ή εταιρικών μεριδίων, γ) Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων και εταίρων, δ) Εξουσίες και περιορισμοί νομίμων εκπροσώπων εταιρείας.
 • Ανεξόφλητες ληξιπρόθεσμες οφειλές εταιρείας προς προμηθευτές ή εργαζομένους.
 • Φορολογική, Ασφαλιστική και Δημοτική ενημερότητα.
 • Ληξιπρόθεσμες αξιώσεις εταιρείας.
 • Αξιολόγηση νομικών ενεργειών εταιρείας κατά τρίτων / εξασφαλίσεις εταιρείας.
 • Αξιολόγηση νομικών ενεργειών κατά εταιρείας / εξασφαλίσεις από πιστωτές.
 • Τήρηση μέτρων ασφαλείας.


Η Aegean Consulting διαθέτει την απαραίτητη εξειδίκευση για να προβεί για λογαριασμό σας σε Due Diligence εταιρείας κάθε νομικής μορφής. Οι δικηγόροι μας και οι λογιστές μας μετά των συνεργαζομένων οικονομολόγων, συμβούλων, συμβολαιογράφων και μηχανικών θα διασφαλίσουν τα συμφέροντά σας.

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Real,Estate,Agent,Talked,About,The,Terms,Of,The,Home
Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα χορήγησης μείωσης ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένες κατοικίες
site-blog
Ασφαλιστικές κατηγορίες ΕΦΚΑ μη μισθωτών – Ποσό σύνταξης για κάθε κάθε κατηγορία
news-img
Αλλαγές στην φορολογία μερισμάτων των λοιπών ναυτιλιακών και ναυλομεσιτικών εταιρειών με τον νόμο 5036 / 2023