ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Χρηματοδοτήσεις

Δυνατότητα κατάρτισης επιχειρηματικών σχεδίων στα πλαίσια εξεύρεσης εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης (εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων, ιδιωτικές τοποθετήσεις) καθώς επίσης και αναζήτηση Τραπεζικών Χρηματοδοτήσεων. Αναζήτηση Χρηματοδότησης μέσω Συμμετοχής Τρίτων, εξεύρεση Επενδυτικών σχεδίων καθώς επίσης και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στα πλαίσια Εξαγορών και Συγχωνεύσεων. Δυνατότητα αναζήτησης Στρατηγικών επενδυτών.

Μελέτες

Μελέτες αποτιμήσεων, οικονομοτεχνικές μελέτες και επιχειρηματικά σχέδια με δυνατότητα υπολογισμού της απόδοσης της επένδυσης και διενέργεια μελετών Σκοπιμότητας (Feasibility Studies)

Μπορούμε να βοηθήσουμε ;
Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για οποιοδήποτε ζήτημά σας.