Λογιστικά

Οι πολίτες που έχουν πλέον αποχωρήσει από την χώρα και κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό οφείλουν να μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία και να δηλωθούν στην Ελλάδα ως κάτοικοι εξωτερικού. Η διαδικασία πρέπει να γίνει το 1ο δίμηνο του έτους που ακολουθεί το έτος αναχώρησης και...

Πολύ συχνά ο φορολογικός έλεγχος δεν αναγνωρίζει την απαλλαγή ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές παραδόσεις (πωλήσεις που γίνονται σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Για τον λόγο αυτό οι επιχειρήσεις οφείλουν να μεριμνήσουν και να έχουν στο αρχείο τους όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόμος...

Ξεκινώντας να εξηγήσουμε ποιες εταιρείες θεωρούνται ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρίες. Είναι κάθε αλλοδαπή οντότητα ή μόνιμη εγκατάσταση, τα κέρδη της οποίας δεν φορολογούνται στην Ελλάδα, στην οποία το φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα έχει άμεση ή έμμμεση συμμετοχή σε ποσοστό άνω του...

Απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων μέσω πλατφόρμας (Airbnb - Booking κλπ), που παρέχονται από ιδιώτεςΟι βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω ψηφιακών πλατφορμών (όπως Airbnb-Booking κλπ) συνιστούν μια δραστηριότητα σχετικά παθητική και επομένως απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ. Η απαλλαγή ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι κατά...

Δημοσιεύτηκε ο ν. 5045/2023 με τίτλο "Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας - Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις."Ο νόμος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, τις διατάξεις για:* τη μείωση φόρου εισοδήματος για φορολογουμένους με εξαρτώμενα τέκνα (άρθρο 43) * τη μείωση...

Είναι πλέον γεγονός ότι οι τράπεζες επιτέλους έχουν αρχίσει και αναρτούν τα τιμολόγια τους στο web banking τους. Αποτελούσε μόνιμο πρόβλημα για τις επιχειρήσεις και τα λογιστήρια τους επί δεκαετίες. Τα τιμολόγια ποτέ δεν έρχονταν όλα, κάποια που έρχονταν ήταν πάντα με μεγάλη καθυστέρηση και...

Η εργατική νομοθεσία προβλέπει την ύπαρξη διευθυντικών στελεχών στις επιχειρήσεις που τις περισσότερες φορές διαθέτουν εμπειρία, προσόντα, πιθανόν σημαντική προϋπηρεσία και έχουν σίγουρα περισσότερες εξουσίες σε σχέση με τους υπόλοιπους υπαλλήλους. Για τους εργαζόμενους αυτούς ισχύει ειδικό καθεστώς ως προς τους όρους εργασίας, ειδικά σε...

Αλλάζει πλέον τελείως ο τρόπος που βγαίνουν οι φορολογικές ενημερότητες για όσους οφείλουν στην εφορία. Μέχρι πρότινος χρειάζονταν αλλά δεν μπορούσαν να λάβουν, λόγω χρεών, πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για να εισπράξουν χρήματα ή να μεταβιβάσουν κάποιο ακίνητο.Έχει πλέον τεθεί σε εφαρμογή το νέο σύστημα που...

Στις περιπτώσεις συνδεδεμένων επιχειρήσεων υπάρχουν αρκετές φορές ενδοομιλικές συναλλαγές που σίγουρα διευκολύνουν αρκετά τους επιχειρηματίες. Απαραίτητη προϋπόθεση για τις ενδοομιλικές συναλλαγές είναι η υποβολή φακέλου τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών που να αποδεικνύει ότι έχουν γίνει με σωστό τρόπο χωρίς να δημιουργείται στρέβλωση του ανταγωνισμού.Ο φάκελος...

Νέος νόμος με φορολογικές διατάξεις1. Πλέον και τα Δελτία Αποστολής εκδίδονται μόνο ηλεκτρονικά και ανεβαίνουν στο Mydata της ΑΑΔΕ 2. Τα κίνητρα για την ηλεκτρονική τιμολόγηση επεκτείνονται και για το 2023 3. Παρέχεται πλέον έκπτωση 3% στην εφάπαξ καταβολή του φόρου εισοδήματος. 4. Καταργείται πλέον επιβολή προστίμου στις...