Λογιστικά

Στο νέο προϋπολογισμό οριστικοποιούν μειώσεις που είχαν προσωρινό χαρακτήρα.Η νέα μείωση του φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις από το 24% στο 22% και σε μόνιμη βάση. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 μονάδες. Η μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα και...

Από την Aegean Consulting οι εταιρείες «Τριανταφυλλόπουλος ΙΚΕ», Τριανταφυλλόπουλος ατομική» και «Aegean Consulting ΙΚΕ», από 01/01/2022 θα εκδίδουν τα τιμολόγια τους ηλεκτρονικά βάσει της ΠΟΛ. 1003/2015 αρθ.14 παρ.2 βάσει των συμφωνητικών που έχουμε υπογράψει. Όλοι οι πελάτες μας θα λαμβάνουν τα τιμολόγια με τη μορφή PDF στο email τους,...

Ως Πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης παραστατικών πωλήσεων, νοείται, σύμφωνα με το Παράρτημα των ΕΛΠ, η οντότητα η οποία κατόπιν εντολής άλλης οντότητας (υπόχρεη οντότητα), εκδίδει με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, παραστατικά πωλήσεων για λογαριασμό της υπόχρεης...

Με την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων από το 2014 άλλαξε η έννοια του λογιστικού αρχείου. Παλαιότερα είχαμε τα λογιστικά βιβλία σε έντυπη ή μηχανογραφική μορφή. Τώρα έχουμε τα λογιστικά αρχεία, πολύ πιο ευέλικτη και πολύ πιο φιλική προς την επιχείρηση έννοια, καθώς τίποτα πλέον...

Δημοσιεύτηκε απόφαση που τροποποιεί τις επιστρεπτέες προκαταβολές.Οι κύριες αλλαγές είναι : 1. Το ποσό της ενίσχυσης δεν επιβαρύνεται με επιτόκιο. 2. Για το χρονικό διάστημα ως την 31η Δεκεμβρίου 2021 παρέχεται περίοδος χάριτος, κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει οιοδήποτε τμήμα της ενίσχυσης. 3....

Μειώνεται το ποσοστό επιστροφής όλων των Επιστρεπτέων Προκαταβολών, ανάλογα με την πτώση των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης.Συγκεκριμένα, εφόσον έχει τηρηθεί η ρήτρα διατήρησης εργαζομένων που προβλεπόταν σε κάθε κύκλο Επιστρεπτέας, επιστρέφεται:* Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2019 και έχουν...

Από τον Ιανουάριο του 2022 και έως το 2025, το 30% των δαπανών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής προς συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους και μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ ετησίως, εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα των φυσικών προσώπων.Ενδεικτικοί Κλάδοι:* Εργασίες υδραυλικού, ηλεκτρολόγου, ελαιοχρωματιστή * Οικιακές...

Από 1.10.2021 η γονική παροχή ή η δωρεά μεταξύ συγγενών (συζύγων, γονέων, παιδιών και εγγονών) οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, καθώς και η γονική παροχή ή η δωρεά χρηματικών ποσών προς τα ως άνω πρόσωπα, η οποία διενεργείται με μεταφορά χρημάτων μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, υπόκεινται σε φόρο,...

Με αφορμή τη λειτουργία από 01/10/2021 της μεταφοράς των τιμολογίων εσόδων στην ΑΑΔΕ σας ενημερώνουμε τα εξής:1. Η παραμετροποίηση του συστήματος έκδοσης τιμολογίων είναι αποκλειστική ευθύνη της εταιρείας υποστήριξης του συστήματος. Επισυνάπτονται και οι οδηγίες που έχουν δοθεί από την ΑΑΔΕ που εξηγούν σε καθαρά τεχνικούς όρους τι πρέπει να κάνουν. 2. Εμείς σαν λογιστική εταιρεία, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία θα προχωρήσουμε σε ελέγχους στο σύστημα της ΑΑΔΕ ώστε να διαπιστώσουμε ότι έχουν ανεβεί όλα τα παραστατικά και έχουν χαρακτηριστεί σωστά.
Με απόφαση που ισχύει από 31.7.2020 και προβλέπεται ότι η δωρεά χρημάτων έως 150.000 ευρώ για την αγορά πρώτης κατοικίας απαλλάσσεται από τον φόρο δωρεάς ενώ τυχόν υπερβάλλον ποσό φορολογείται σύμφωνα με την φορολογική κλίμακα της Α' κατηγορίας (γονείς-τέκνα), αντί για την αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή 10% που ισχύει από το πρώτο ευρώ. Να σημειωθεί ότι λαμβάνονται υπόψη τυχόν προγενέστερες δωρεές/γονικές παροχές του ιδίου γονέα προς το ίδιο τέκνο.