Λογιστικά

Στην Aegean Consulting μας ενδιαφέρει η αναγνώριση να έρχεται από τα αποτελέσματα των εταιρειών που υποστηρίζουμε. Για 2η χρονιά με υπερηφάνεια παρουσιάζουμε τα δύο βραβεία που κερδίσαμε στα φετινά Accounting Awards. Το ένα αφορά Υπηρεσίες Μισθοδοσίας και το άλλο Υπηρεσίες Εύρεσης Χρηματοδότησης που παρείχαμε σε πελάτες μας...

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 5006/2022, με τις οποίες στην παρ. 1 του άρθρου 145 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (π.δ. 80/2022, Α' 222) και στην παρ. 1 του κωδικοποιηθέντος άρθρου 9 του ν. 2336/1995 (Α' 189), προστίθεται τρίτο εδάφιο, και το...

παρατείνεται έως και τις 31.12.2024, η δυνατότητα των υποκείμενων στον Φ.Π.Α. κατασκευαστών οικοδομών προς πώληση, να επιλέξουν την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του φόρου, προκειμένου η παράδοση των ακινήτων να μην επιβαρύνεται με Φ.Π.Α., με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και με απλοποιημένη διαδικασία ...

α) Την κύρωση της Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας, με την οποία προβλέπονται, και στο πλαίσιο τήρησης της παρ. 1 του άρθρου 107 του Συντάγματος για τη φορολόγησή τους, τα εξής:αα) εφαρμογή συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%)...

Οι κανόνες στο κομμάτι του ΦΠΑ 01/07/2021 έχουν αλλάξει για όσες επιχειρήσεις ασχολούνται με ηλεκτρονικό εμπόριο (Business to Consumers) για λιανικές πωλήσεις εντός ευρωπαϊκής ένωσης. Είναι το λεγόμενο Οne Stop Shop (OSS).Οι νέοι κανόνες έχουν ως εξής:Στην προσπάθεια απλοποίησης της διαδικασίας αναφορικά με τις υποχρεώσεις...

Μεταφορά φορολογικής κατοικίας για κατοίκους εξωτερικού Πρόκειται για ένα αρκετά σύνθετο ζήτημα.Οι κάτοικοι εξωτερικού πρέπει να συγκεντρώνουν διάφορα στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν την πραγματική τους κατοικία καθώς η μεταφορά φορολογικής κατοικίας στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού έχει απορριφθεί αρκετές φορές για διαφορετικούς λόγους.Παραθέτουμε κάποιες πρόσφατες αποφάσεις...

Α. Με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ' της παρ.1 του άρθρου 14 του ΚΦΕ, από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία εξαιρείται, εκτός των άλλων, η αξία των διατακτικών σίτισης αξίας έως έξι (6) ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα.Με την κατάθεση των διατάξεων του ν. 5006/2022 στη Βουλή προτεινόταν αρχικώς η τροποποίηση των διατάξεων αυτών ως ακολούθως:...

Θεσπίστηκαν και επίσημα πλέον στη χώρα μας, τα λεγόμενα Family Offices, ή αλλιώς Εταιρείες Διαχείρισης Οικογενειακής Περιουσίας, εταιρείες δηλαδή ειδικού σκοπού οι οποίες έχουν στόχο τη διαχείριση της οικογενειακής περιουσίας φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα. Τι ακριβώς είναι οι Εταιρείες Διαχείρισης Οικογενειακής Περιουσίας (ΕΔΟΠ); Οι...

Το πρωτόκολλο καταστροφής αγαθών θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο - αρχείο.Με απόφαση του ΣτΕ 2936/1988 έχει αποσαφηνιστεί ότι το πρωτόκολλο καταστροφής αποτελεί το νόμιμο δικαιολογητικό αφού από τις διατάξεις δεν οριζόταν κάτι πιο συγκεκριμένο.Επίσης, τόσο από τον ΚΒΣ - ΚΦΑΣ ή τα ΕΛΠ, δεν προβλέπεται ειδικό δικαιολογητικό...

Oι φορολογούμενοι που έχουν δηλωθεί ως φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού στην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, φορολογούνται και στην Ελλάδα και έχουν υποχρέωση για υποβολή δήλωσης για τα εισοδήματα που αποκτούν στη χώρα μας. Αυτό ισχύει και για τους Έλληνες που έγιναν κατόπιν κάτοικοι εξωτερικού και για τους...