Σύσταση ΝΕΠΑ – Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής

Η ΝΕΠΑ θεσπίστηκε με τον νόμο 3182/2003, ο οποίος έχει έκτοτε τροποποιηθεί αρκετές φορές, επιφέροντας σημαντικές αλλαγές στο κομμάτι της εκμετάλλευσης επαγγελματικών σκαφών αναψυχής.

Η ΝΕΠΑ είναι εταιρεία που συστήνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και έχει ως αποκλειστικό σκοπό την κτήση κυριότητας, την εκμετάλλευση ή /και τη διαχείριση πλοίων αναψυχής με Ελληνική σημαία που χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2743/1999.

Τα επαγγελματικά σκάφη, πέραν των υποχρεώσεων που έχουν οι Ελληνικές επιχειρήσεις, υπόκεινται και σε επιπλέον ειδικές υποχρεώσεις
Ο νόμος επιτρέπει τη σύσταση εταιρειών και άλλης νομικής μορφής, εκτός από ΝΕΠΑ, για την εκμετάλλευση ή διαχείριση σκαφών αναψυχής, είναι όμως πιθανό να μην παρέχονται τα ίδια πλεονεκτήματα με τα αντίστοιχα της σύστασης ΝΕΠΑ.

Η Aegean Consulting μπορεί να αναλάβει τη σύσταση καθώς και τη λογιστική και νομική παρακολούθηση Ναυτιλιακής Εταιρείας Πλοίων Αναψυχής καθώς επίσης και οποιασδήποτε άλλης νομικής μορφής. Μπορεί επίσης να σας συμβουλεύσει για το εταιρικό σχήμα που εξυπηρετεί τις δικές σας ανάγκες αναφορικά με την εκμετάλλευση των σκαφών αναψυχής σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Μπορούμε να βοηθήσουμε ;
Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για οποιοδήποτε ζήτημά σας.