Σύσταση ΝΕΠΑ – Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής

Η ΝΕΠΑ (Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής) θεσπίστηκε με τον νόμο 3182/2003, ο οποίος έχει έκτοτε τροποποιηθεί αρκετές φορές, επιφέροντας σημαντικές αλλαγές στο κομμάτι της εκμετάλλευσης επαγγελματικών σκαφών αναψυχής.

Η ΝΕΠΑ  είναι εμπορική εταιρεία και έχει ως αποκλειστικό σκοπό την κτήση κυριότητας, την εκμετάλλευση ή και τη διαχείριση πλοίων αναψυχής με Ελληνική σημαία που χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2743/1999.

Έχει τα πλεονεκτήματα των κεφαλαιουχικών εταιρειών Α.Ε, Ι.Κ.Ε. κλπ και η ευθύνη των εταίρων περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς τους στο κεφάλαιο και δεν επεκτείνεται στην ατομική τους περιουσία.

Κεφάλαιο: 

Ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο για την ίδρυση της Ν.Ε.Π.Α. ορίζεται το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€).

Τα επαγγελματικά σκάφη, πέραν των υποχρεώσεων που έχουν οι Ελληνικές επιχειρήσεις, υπόκεινται και σε επιπλέον ειδικές υποχρεώσεις
Ο νόμος επιτρέπει τη σύσταση εταιρειών και άλλης νομικής μορφής, εκτός από ΝΕΠΑ, για την εκμετάλλευση ή διαχείριση σκαφών αναψυχής, είναι όμως πιθανό να μην παρέχονται τα ίδια πλεονεκτήματα με τα αντίστοιχα της σύστασης ΝΕΠΑ.

Φορολογικά πλεονεκτήματα Ν.Ε.Π.Α.

Οι  Ν.Ε.Π.Α. απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος και οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, εκτός τελών χαρτοσήμου:

α) Απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος των κερδών της εταιρείας.

β) Απαλλάσσονται από τον φόρο μερισμάτων στην περίπτωση διανομής των κερδών.

γ) Απαλλάσσονται από κάθε φόρο πλην ελαχίστων εξαιρέσεων όπως ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου στην περίπτωση αύξησης εταιρικού κεφαλαίου (0,5% αυτή την στιγμή).

Γενικά η ΝΕΠΑ είναι η πιο συμφέρουσα νομική μορφή Ελληνικής εταιρείας από πλευράς φορολογίας.

Επίσης μέσω της ΝΕΠΑ τα σκάφη αναψυχής λόγω της Ελληνικής σημαίας έχουν πρόσβαση και ελευθερία κινήσεων σε τεράστιο αριθμό λιμανιών ανά τον κόσμο.

Λογιστικά αρχεία ΝΕΠΑ: 

Οι Ν.Ε.Π.Α. που είναι πλοιοκτήτριες έχουν υποχρέωση να τηρούν στην ελληνική γλώσσα απλογραφικά βιβλία (βιβλίο εσόδων εξόδων), να εκδίδουν, να λαμβάνουν και να φυλάσσουν τα προβλεπόμενα από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα αρχεία και στοιχεία και να υποβάλλουν τις αντίστοιχες δηλώσεις

Οι Ν.Ε.Π.Α. που διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται επαγγελματικά πλοία αναψυχής που ανήκουν σε τρίτους, τηρούν διπλογραφικά βιβλία  (Γ’ κατηγορίας) και έχουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Διαδικαστικά :

Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.) τηρεί ειδικό μητρώο στο οποίο καταχωρούνται όλες οι Ν.Ε.Π.Α. 

Το μητρώο αποτελείται από:

1.Το βιβλίο μητρώου ναυτιλιακών εταιρειών πλοίων  αναψυχής.

Περιλαμβάνει την επωνυμία της εταιρείας.

Οι εταιρείες που καταχωρούνται αριθμούνται. Ο αριθμός αυτός που λαμβάνουν είναι ένας μοναδικός αριθμός, που είναι ο αριθμός μητρώου της εταιρείας και αναγράφεται στο φάκελο και στη μερίδα αυτής.

Ο αριθμός μητρώου αναφέρεται σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται για να καταχωρηθεί , καθώς και σε κάθε έγγραφο ή πιστοποιητικό που προέρχεται από την υπηρεσία του μητρώου και αφορά καταχωρημένη εταιρεία.

2.Το φάκελο κάθε εταιρείας.

Στο φάκελο της εταιρείας τηρούνται το καταστατικό και όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται για καταχώριση στη μερίδα της.

3.Τη μερίδα κάθε εταιρείας.

Στη μερίδα της εταιρείας σημειώνονται τα πλοία που έχει στην κυριότητα ή στην εκμετάλλευση ή στη διαχείρισή της και ο αριθμός της διοικητικής πράξης με την οποία αυτά χαρακτηρίζονται ή παύουν να χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά πλοία αναψυχής. Μεταβολές των παραπάνω σημειώνονται στη μερίδα της εταιρείας αμέσως μετά την υποβολή των εγγράφων μεταβολής. Τροποποιήσεις του καταστατικού σημειώνονται στη μερίδα αμέσως μετά την υποβολή αντιγράφου της απόφασης της γενικής συνέλευσης, στην οποία αναφέρεται ολόκληρο το κείμενο των άρθρων που τροποποιούνται.

Σημειώνονται επίσης η διάλυση της εταιρείας, ο διορισμός ή η αντικατάσταση των εκκαθαριστών, η περί αναβίωσης της εταιρείας απόφαση της γενικής συνέλευσης, κάθε δικαστική απόφαση που κηρύσσει την εταιρεία σε πτώχευση ή διορίζει ή αντικαθιστά σύνδικο.

4.Το ευρετήριο των εταιρειών.

Καταχώρηση κατόπιν στο e-μητρώο πλοίων

Στο μητρώο καταχωρούνται τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής με Ελληνική Σημαία , τα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας καθώς και τα επαγγελματικά και τουριστικά ημερόπλοια σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 2 του νόμου 4256/2014. 

ΦΠΑ:

Οι διατάξεις που αφορούν στην αναστολή του εισαγωγικού δασμού και στην απαλλαγή από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ισχύουν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις Νόμος 4256/2014-ΦΕΚ92/Α/14-4-2014) ,ΠΟΛ 1177/2018.

Η Aegean Consulting μπορεί να αναλάβει τη σύσταση καθώς και τη λογιστική και νομική παρακολούθηση Ναυτιλιακής Εταιρείας Πλοίων Αναψυχής καθώς επίσης και οποιασδήποτε άλλης νομικής μορφής. Μπορεί επίσης να σας συμβουλεύσει για το εταιρικό σχήμα που εξυπηρετεί τις δικές σας ανάγκες αναφορικά με την εκμετάλλευση των σκαφών αναψυχής σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Μπορούμε να βοηθήσουμε ;
Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για οποιοδήποτε ζήτημά σας.