Τροποποίηση αποφάσεων επιστρεπτέας προκαταβολής

Τροποποίηση αποφάσεων επιστρεπτέας προκαταβολής

Με τις νέες αποφάσεις, μεταξύ άλλων, παρατείνεται έως και την 30η Ιουνίου 2022 η περίοδος χάριτος και παρέχεται ακολούθως η δυνατότητα εξόφλησης του επιστρεπτέου ποσού σε ενενήντα έξι (96) ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις. Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης, έως και την 29η Ιουλίου 2022, με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης. Το ποσό καταβάλλεται εντός της ανωτέρω προθεσμίας και η έκπτωση ισχύει ως την καταληκτική ημερομηνία αυτή.

Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης, έως και την 29η Ιουλίου 2022, με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης. Το ποσό καταβάλλεται εντός της ανωτέρω προθεσμίας και η έκπτωση ισχύει ως την καταληκτική ημερομηνία αυτή. Τροποποιήσεις επέρχονται και στις διατάξεις αναφορικά με τις υποχρεώσεις των δικαιούχων καθώς εξειδικεύεται περαιτέρω ο τρόπος υπολογισμού του αριθμού των εργαζομένων της επιχείρησης.  Επίσης επαναρυθμίζεται το ζήτημα του χειρισμού των περιπτώσεων στις οποίες κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων των εν λόγω αποφάσεων, υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης ή υποβολή ψευδών στοιχείων. Τέλος, προστίθενται διατάξεις στις αρχικές αποφάσεις και για τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.