Τελευταίες τροποποιήσεις στο νόμο περί ΟΕ, ΕΕ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4403/2016- ΟΜΟΡΡΥΘΜΕΣ-ΕΤΕΡΟΡΥΘΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Άρθρο 4
9. Στο άρθρο 251 του Ν. 4072/2012 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Στη δημοσιότητα υπάγονται επίσης οι οικονομικές
καταστάσεις των ομορρύθμων εταιρειών της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 (Α’ 251). Η δημοσιότητα πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920 εντός εννέα (9) μηνών από τη λήξη της χρήσης».

Άρθρο 27
Το άρθρο 267 του Ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 267
Αν αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ένας ή περισσότεροι εταίροι και παραμείνει μόνο ένας εταίρος, η εταιρεία λύνεται, εφόσον μέσα σε τέσσερις μήνες δεν δημοσιευτεί στο Γ.Ε.ΜΗ. η είσοδος νέου εταίρου».

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Real,Estate,Agent,Talked,About,The,Terms,Of,The,Home
Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα χορήγησης μείωσης ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένες κατοικίες
site-blog
Ασφαλιστικές κατηγορίες ΕΦΚΑ μη μισθωτών – Ποσό σύνταξης για κάθε κάθε κατηγορία
news-img
Αλλαγές στην φορολογία μερισμάτων των λοιπών ναυτιλιακών και ναυλομεσιτικών εταιρειών με τον νόμο 5036 / 2023