Τελευταίες τροποποιήσεις στο νόμο περί ΟΕ, ΕΕ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4403/2016- ΟΜΟΡΡΥΘΜΕΣ-ΕΤΕΡΟΡΥΘΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Άρθρο 4
9. Στο άρθρο 251 του Ν. 4072/2012 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Στη δημοσιότητα υπάγονται επίσης οι οικονομικές
καταστάσεις των ομορρύθμων εταιρειών της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 (Α’ 251). Η δημοσιότητα πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920 εντός εννέα (9) μηνών από τη λήξη της χρήσης».

Άρθρο 27
Το άρθρο 267 του Ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 267
Αν αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ένας ή περισσότεροι εταίροι και παραμείνει μόνο ένας εταίρος, η εταιρεία λύνεται, εφόσον μέσα σε τέσσερις μήνες δεν δημοσιευτεί στο Γ.Ε.ΜΗ. η είσοδος νέου εταίρου».

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Aegean-Consultanting-newsletter-unemployment-funding-20240613
Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης
aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους