Απασχόληση συνταξιούχων ως μισθωτοί

working pensioner image

Απασχόληση συνταξιούχων ως μισθωτοί

Με την απόφαση Δ.15/Δ’/14831/2024 εξειδικεύονται τα ζητήματα που αφορούν την ανάληψη υποχρεωτικώς υπακτέας στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ απασχόλησης από εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχο του e-ΕΦΚΑ. Με την απόφαση προβλέπεται ότι σε περίπτωση ανάληψης υποχρεωτικώς υπακτέας στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ απασχόλησης από συνταξιούχο του e-ΕΦΚΑ, ο e-ΕΦΚΑ συνεχίζει να καταβάλλει το σύνολο της κύριας και επικουρικής σύνταξης στον απασχολούμενο συνταξιούχο. Για την ασφάλιση του απασχολούμενου συνταξιούχου καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με την ασφαλιστέα απασχόληση και επιπλέον πόρος μη ανταποδοτικού χαρακτήρα υπέρ e-ΕΦΚΑ. Επισημαίνεται ότι όσοι είναι ήδη συνταξιούχοι ή υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης οφείλουν μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα ανάληψης της απασχόλησης ή μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης χωρίς διακοπή της

working pensioner image

Απασχόληση συνταξιούχων ως μισθωτοί

Με την απόφαση Δ.15/Δ’/14831/2024 εξειδικεύονται τα ζητήματα που αφορούν την ανάληψη υποχρεωτικώς υπακτέας στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ απασχόλησης από εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχο του e-ΕΦΚΑ. Με την απόφαση προβλέπεται ότι σε περίπτωση ανάληψης υποχρεωτικώς υπακτέας στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ απασχόλησης από συνταξιούχο του e-ΕΦΚΑ, ο e-ΕΦΚΑ συνεχίζει να καταβάλλει το σύνολο της κύριας και επικουρικής σύνταξης στον απασχολούμενο συνταξιούχο. Για την ασφάλιση του απασχολούμενου συνταξιούχου καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με την ασφαλιστέα απασχόληση και επιπλέον πόρος μη ανταποδοτικού χαρακτήρα υπέρ e-ΕΦΚΑ. Επισημαίνεται ότι όσοι είναι ήδη συνταξιούχοι ή υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης οφείλουν μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα ανάληψης της απασχόλησης ή μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης χωρίς διακοπή της