Τα βασικά σημεία του νέου Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών

Από τον Δημήτρη Πιπεράκη

1. Αφορούν και δάνεια με την εγγύηση του Δημοσίου.
2. Δεν εφαρμόζεται σε δανειακές συμβάσεις που καταγγέλθηκαν πριν την 1.1.2015.
3. Δεν εφαρμόζεται για δάνεια για τα οποία ασκήθηκαν αιτήσεις ένταξης στο νόμο Κατσέλη.
4. Δεν εφαρμόζεται για περιπτώσεις που τρίτοι έχουν προβεί στις απαραίτητες δικαστικές ενέργειες προς εξασφάλιση των απαιτήσεών τους.
5. Δεν εφαρμόζεται για περιπτώσεις που ο οφειλέτης έχει τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης.
6. Παραμένει η δυνατότητα εφαρμογής της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ).
7. Κατάλληλη λύση κατά τις επιταγές του Κώδικα νοείται εκείνη που διασφαλίζει τη συμμόρφωση της τράπεζας προς τις εποπτικές της υποχρεώσεις, λαμβάνοντας υπόψιν τη συνολική οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη, τα εισοδήματα, τα ρευστοποιήσημα περιουσιακά του στοιχεία, τις λοιπές δαπάνες και τις εύλογες δαπάνες διαβιώσης.

Για φυσικά πρόσωπα και επαγγελματίες
1. Η αλληλογραφία από την τράπεζα στο δανειολήπτη (πέραν της πρώτης ειδοποίησης), πέραν των κλασικών τρόπων, γίνεται και με ηλεκτρονική αλληλογραφία.
2. Κάθε πρόταση προς το δανειολήπτη είναι υποχρεωτικά έγγραφη.
3. Κάθε τραπεζικό ίδρυμα συστήνει Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία αποφαίνεται σε αποκλειστική προθεσμία 3 μηνών από την υποβολή της αίτησης, εγγράφως και με επαρκή αιτιολογία.
4. Ο χαρακτηρισμός δανειολήπτη ως μη συνεργάσιμου καθιστά πιθανή την εκπλειστηρίαση της κύριας κατοικίας του. Περί τον ως άνω χαρακτηρισμό του, η τράπεζα κοινοποιεί εγγράφως σχετική ειδοποίηση εντός προθεσμίας 15 ημερών από το γεγονός αυτό, παραθέτοντας και τους οικείους λόγους. Η ειδοποίηση περιλαμβάνει πρόνοια για το χρόνο δράσης της τράπεζας, για τη διαδικασία και την τύχη και των εγγυητών. Ο δανειολήπτης έχει δικαίωμα υποβολής έναστασης.
5. Κατά τη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ), το πιστωτικό ίδρυμα έχει το δικαίωμα της προαιρετικής επικοινωνίας με τον δανειολήπτη. Μετά την παρέλευση 60 ημερών καθυστέρησης, το πιστωτικό ίδρυμα αποστέλλει έγγραφη ειδοποίηση εντός 30 ημερών. Παράλληλα, επιτρέπεται και προφορική όχληση. Μετά το χαρακτηρισμό του δανειολήπτη ως μη συνεργάσιμου και την παρέλευση της προθεσμίας ειδοποίησης, το πιστωτικό ίδρυμα κοινοποιεί δεύτερη ειδοποίηση, κατά το περιεχόμενο της οποίας αναφέρονται οι συνέπειες χαρακτηρισμού κάποιου ως μη συνεργάσιμου δανειολήπτη, προτείνονται λύσεις, μέτρα και προθεσμίες. Η ειδοποίηση αυτή είναι προαιρετική πλην των περιπτώσεων που ο αποχαρακτηρισμός δανειολήπτη ως συνεργάσιμου μπορεί να έχει ως συνέπεια τον πλειστηριασμό της κύριας κατοικίας του.

6. Κατά τη συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών από το δανειολήπτη, η τράπεζα δύναται να ζητήσει συμπληρωμένο το τυποποιημένο έντυπο «Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση» και έγγραφα και λοιπά στοιχεία που πιστοποιούν την ακρίβεια των αναφερομένων.
7. Το πιστωτικό ίδρυμα συνεκτιμά την περιουσιακή κατάσταση του δανειολήπτη, την τρέχουσα ικανότητα αποπληρωμής, τα χρέη και τις υποχρεώσεις του δανειολήπτη, τη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής και τις τρέχουσες δαπάνες διαβίωσης του δανειολήπτη αλλά και λοιπές παραμέτρους, όπως η κατάσταση της υγείας του, η φύση της εργασίας του κτλ. Γίνεται επίσης εκτίμηση της εμπορικής αξίας των εμπραγμάτων δικαιωμάτων του δανειολήπτη.
8. Με την αξιολόγηση όλων των παραπάνω προτείνονται λύσεις μετά από εκτίμηση των υποχρεώσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων προς τους εποπτικούς φορείς και του ύψους των ευλόγων δαπανών διαβίωσης. Η πρόταση αποτυπώνεται στο τυποποιημένο έγγραφο «Τυποποιημένο Έγγραφο Πρότασης Λύσεων Ρύθμισης ή Οριστικής Διευθέτησης» και κοινοποιείται εντός των προβλεπομένων προθεσμιών στο δανειολήπτη.
9. Μετά την υποβολή της πρότασης, ο δανειολήπτης δύναται να συναινέσει στην υλοποίηση της προτεινόμενης λύσης, να αντιπροτείνει λύσεις, να ζητήσει τη διαμεσολάβηση τρίτου φορέα της επιλογής του ή και να αρνηθεί την πρόταση. Το πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να απαντήσει εντός 2 μηνών από την παραλαβή της πρότασης. Το περιεχόμενο της απάντησης μπορεί να συνίσταται σε αποδοχή της αντιπρότασης, σε απόρριψή της, σε νέα αντιπρόταση.
10. Το πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να υιοθετήσει ειδικό χειρισμό για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ιδίως όταν ο δανειολήπτης πάσχει από σοβαρό πρόβλημα υγείας.
11. Ως προς το συνεργάσιμο δανειολήπτη με ιδιαίτερα μεγάλη οικονομική δυσχέρεια που συνίσταται σε εισοδήματα κατώτερα των ευλόγων δαπανών διαβίωσης και με έλλειψη ρευστοποιήσιμης περιουσίας (ατομικής, του/της συζύγου, των τέκνων) πλην της κύριας κατοικίας, η αντικειμενική αξία της οποίας δεν ξεπερνά τις 140.000€, το πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να προτείνει λύση μακροχρόνιας ρύθμισης με βάση τα χαρακτηριστικά αυτά ή οριστικής διευθέτησης ακόμα και με ρευστοποίηση της περιουσίας.

Για μικρές επιχειρήσεις
1. Πλέον των παραπάνω που αποτελούν ρυθμίσεις κοινές μεταξύ φυσικών προσώπων και μικρών επιχειρήσεων, ο δανειολήπτης καλείται να συμπληρώσει το τυποποιημένο έγγραφο «Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Οικονομικής Κατάστασης».
2. Μεταξύ των στοιχείων που ο δανειολήπτης καλείται να προσκομίσει μπορεί να ζητηθεί συναίνεσή του περί υποβολής της επιχείρησης σε οικονομικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή και περί επιδίωξης κοινού σχεδίου αναδιάρθρωσης.
3. Η επικοινωνία μπορεί να γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα.
4. Το πιστωτικό ίδρυμα αξιολογεί τα υποβληθέντα οικονομικά στοιχεία και τις λοιπές πληροφορίες που συλλέγει και τελικά αξιολογεί την εισπραξιμότητα των απαιτήσεων και την προοπτική του δανειολήπτη και των εταίρων της εταιρείας.
5. Η αξιολόγηση για την εξεύρεση της κατάλληλης λύσης συναρτάται από το ύψος της οφειλής, το ύψος και το είδος των εξασφαλίσεων και την οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές του δανειολήπτη.

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους
aegean-consulting-article-taxis-arrangement-20240605
Ρύθμιση οφειλών έως 30.000 ευρώ στον e-ΕΦΚΑ - Σύνταξη με οφειλές στον ΕΦΚΑ