Σημαντικά πλεονεκτήματα των ΙΚΕ και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Ο εταιρικός τύπος των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ) ξεκίνησε στην Ελλάδα με το Νόμο 4072 του 2012 και έχει πολύ μεγάλη αποδοχή από τον επιχειρηματικό κόσμο στην Ελλάδα.

Οι λόγοι που οι ΙΚΕ έχουν μεγάλη αποδοχή στην Ελλάδα είναι γιατί αποτελούν ουσιαστικά την εξέλιξη των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), έχοντας όμως και χαρακτηριστικά από τις Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ). Η ΙΚΕ προσφέρεται για την δημιουργία μικρών ή μεσαίων επιχειρήσεων με έμφαση στα συνεργατικά σχήματα, καθώς είναι η μόνη νομική μορφή που επιτρέπει της εξωκεφαλαιακές εισφορές. Όπως κάθε εταιρική μορφή, έτσι και η ΙΚΕ εμφανίζει πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα και δεν αποτελεί την λύση για κάθε επιχειρηματική κίνηση. Οι επιχειρηματίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλες τις ιδιαιτερότητες κάθε νομικής μορφής ώστε να αποφασίζουν ποια εταιρική μορφή ταιριάζει καλύτερα στις δικές τους ανάγκες.

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της ΙΚΕ έναντι άλλων εταιρικών μορφών είναι τα εξής:

  1. Η διαδικασία σύστασης της ΙΚΕ είναι ιδιαίτερα εύκολη, γρήγορη και οικονομική. Το καταστατικό της εταιρείας μπορεί να συνταχθεί και με ιδιωτικό έγγραφο, χωρίς τη συνδρομή συμβολαιογράφου. Κατ’ εξαίρεση η Ι.Κ.Ε γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο στις περιπτώσεις που έχουμε εισφορά ακινήτων.
  2. Τα τέλη ίδρυσης είναι μικρότερα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα τέλη για την ίδρυση Ε.Π.Ε. και Α.Ε. Συγκεκριμένα, το κόστος σύστασης περιορίζεται στο ελάχιστο, γιατί δεν καταβάλλονται αμοιβές και τέλη δημοσίευσης στο ΦΕΚ στο τεύχος των Α.Ε. και Ε.Π.Ε., ήτοι περιορίζεται μόνο, στην καταβολή του τέλους καταχώρισης στο ΓΕΜΗ (10 ευρώ). Το κόστος εγγραφής στο επιμελητήριο και του γραμματίου για τη σύσταση της εταιρείας είναι περίπου 100 ευρώ. Επίσης απαλλάσσεται από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά την σύσταση.
  3. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να είναι και αορίστου χρόνου κάτι που σημαίνει ότι δεν απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού ώστε να παραταθεί η διάρκεια της.
  4. Δεν υπάρχει ελάχιστο κεφάλαιο όπως στις Α.Ε. που το ελάχιστο κεφάλαιο είναι 25.000 ευρώ. Βεβαίως δεν προτείνεται μια εταιρεία σαν την ΙΚΕ που έχει διπλογραφικά βιβλία να συσταθεί με κεφάλαιο μικρότερο των 1000 ευρώ. Η νέα εταιρική μορφή της ΙΚΕ ανταποκρίνεται και στις σύγχρονες απαιτήσεις του επιχειρηματικού κόσμου. Μπορεί η εταιρεία να συσταθεί με κεφαλαιακές και εξωκεφαλαιακές εισφορές. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος εταίρος μπορεί να εισφέρει μετρητά, άλλος περιουσιακά στοιχεία, άλλος εταίρος να εισφέρει την εργασία του η οποία και αποτιμάται από τους εταίρους, άλλο εταίρος να εισφέρει ειδικές ή επιστημονικές γνώσεις. Όλα αυτά μπορούν να αποτιμηθούν ελεύθερα από τους εταίρους και να σχηματιστούν εξωκεφαλαιακές εισφορές.
  5. Η ευθύνη των εταίρων είναι περιορισμένη στο ποσό της εισφοράς τους στο κεφάλαιο και δεν επεκτείνεται στην ατομική τους περιουσία. Συνεπώς στις Ι.Κ.Ε για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η εταιρία με την περιουσία της και όχι με την περιουσία των εταίρων.
  6. Απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία της ΙΚΕ είναι η ύπαρξη ιστοσελίδας (site), και όλες οι δημοσιεύσεις γίνονται σε αυτή και στο ΓΕΜΗ, τόσο κατά τη σύσταση, όσο και κατά τη λειτουργία της εταιρείας.
  7. Τηρεί υποχρεωτικά διπλογραφικά βιβλία (Γ’ Κατηγορίας), όπως οι Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (τήρηση ταμείου, σύνταξη Ισολογισμού), ως αντιστάθμισμα για την περιορισμένη ευθύνη των προσώπων, που συμμετέχουν σε αυτές, με το να υπάρχει η μέγιστη διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές, η οποία επιτυγχάνεται με το διπλογραφικό σύστημα.
  8. Φορολογικά ισχύει ότι ισχύει και στις υπόλοιπες εταιρείες η φορολογία των κερδών είναι με συντελεστή 22%. Επίσης ισχύει ότι και στις λοιπές κεφαλαιουχικές Α.Ε. και Ε.Π.Ε, έχουμε και φόρο μερισμάτων 5%. Αν ο διαχειριστής έχει αμοιβή, αυτή φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
  9. Οι ΙΚΕ πρέπει να σχηματίζουν τακτικό αποθεματικό κάθε χρόνο, χωρίς όμως να υπάρχει ο περιορισμός στο ύψος του αποθεματικού όπως υπάρχει για τις Α.Ε. και τις Ε.Π.Ε.
  10. Για τους εταίρους της Ι.Κ.Ε η ασφάλιση είναι προαιρετική, όπως ακριβώς ισχύει και τις Α.Ε., ενώ ασφαλίζεται υποχρεωτικά ο διαχειριστής. Στην περίπτωση σύστασης Μονοπρόσωπης ΙΚΕ ασφαλίζεται υποχρεωτικά ο μοναδικός εταίρος που συνήθως είναι και διαχειριστής της εταιρίας.

 

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ενδεικτικό πίνακα που αναλύει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε εταιρικής μορφής.

Διαβάστε εδώ

Άρθρο του Χρήστου Τριανταφυλλόπουλου, Founder – CEO της Aegean Consulting

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλές

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

aegean-consulting-article-e9-enfia-2024-20240412
Χρόνος Υποβολής Ε9 - Εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ - Δόσεις ΕΝΦΙΑ
aegean-consulting-article-short-term-rent-house-20240412
Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων - Διευκρινίσεις για τη φορολογική μεταχείρισή τους
aegean-consulting-article-stocks-20240402
Ελληνικές Εταιρείες Συμμετοχών (Holding Companies) - Χωρίς Φόρο τα Κέρδη από Μεταβιβάσεις Μετοχών