Σύγκριση Φορολογικών και Ασφαλιστικών συντελεστών Ελλάδας και γειτονικών Χωρών

Η φορολογία στην Ελλάδα τόσο για τα νομικά όσο και για τα φυσικά πρόσωπα, όπως επίσης και οι ασφαλιστικές εισφορές που θα ισχύουν από 1.1.2017 υπερβαίνουν κατά πολύ τα ισχύοντα στα γειτονικά κράτη. Συγκεκριμένα:

Φορολογία νομικών προσώπων
O εταιρικός φορολογικός συντελεστής στην Ελλάδα (29%) είναι σημαντικά υψηλότερος μεταξύ των αντίστοιχων συντελεστών των γειτονικών χωρών. Το γενικότερο φορολογικό καθεστώς στην Ελλάδα, οι αδικαιολόγητα συχνές τροποποιήσεις των φορολογικών νόμων δημιουργούν ανασφάλεια που λειτουργεί ως αντικίνητρο στις επενδύσεις, ιδίως όταν οι φορολογικοί συντελεστές στην ευρύτερη περιοχή είναι αρκετά πιο χαμηλοί.

Συγκεκριμένα, ο συντελεστής φορολογίας εταιρικών κερδών είναι:
* 10%: Βουλγαρία
* 10%: ΠΓΔΜ
* 12,5%: Κύπρος
* 15%: Αλβανία
* 16%: Ρουμανία
* 20%: Τουρκία
* 29%: Ελλάδα

Φορολογία φυσικών προσώπων
Η φορολογική επιβάρυνση για τους Έλληνες φορολογικούς κατοίκους είναι σημαντικά μεγαλύτερη σε σύγκριση με την αντίστοιχη των χωρών της περιοχής μας. Η αναπροσαρμογή προς τα πάνω της ενιαίας κλίμακας φόρου εισοδήματος για μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες και η παγιοποίηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης έχουν οδηγήσει στην αύξηση των φορολογικών υποχρεώσεών, όταν στις γειτονικές χώρες. Οι ανώτατοι συντελεστές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για κάθε μία από τις γειτονικές χώρες διαμορφώνονται ως εξής:

* 10%(flat tax): Βουλγαρία
* 10%(flat tax): ΠΓΔΜ
* 16%(flat tax): Ρουμανία
* 13% – 23%: Αλβανία (23% για εισοδήματα άνω των €11.400)
* 15% – 35%: Τουρκία (35% για εισοδήματα άνω των €31.000)
* 20% – 35%: Κύπρος (35% για εισοδήματα άνω των €60.000)
* 22% – 45%: Ελλάδα (45% για εισοδήματα άνω των €40.000) πλέον
* 2,2%-10%: Εισφορά αλληλεγγύης (10% για εισοδήματα άνω των €220.000).

Ασφαλιστικές εισφορές στις γειτονικές χώρες
Αισθητή είναι η διαφορά και ως προς το ανώτατο ετήσιο ποσό ασφαλιστικών εισφορών σε σύγκριση με τις γειτονικές χώρες. Η διαφορά οφείλεται όχι μόνο στους χαμηλότερους συντελεστές εισφορών στις άλλες χώρες, αλλά κυρίως στην χαμηλότερη ανώτατη βάση ασφαλιστέου εισοδήματος που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των εισφορών. Στην Ελλάδα το ανώτατο ετήσιο ποσό ασφαλιστέου εισοδήματος υπερβαίνει κατά πολύ το αντίστοιχο στις γειτονικές χώρες. Έτσι, το μέγιστο ποσό ασφαλιστικών εισφορών ετησίως διαμορφώνεται ως εξής:

* €5.000: Βουλγαρία (μισθωτοί)
* €3.900: Βουλγαρία (ελεύθεροι επαγγελματίες)
* €12.800: Ρουμανία (μισθωτοί)
* €9.400: Κύπρος (μισθωτοί)
* €2.100: Αλβανία (ελεύθεροι επαγγελματίες)
* €10.930: Τουρκία (μισθωτοί)
* €33.685: Ελλάδα (μισθωτοί από 1.1.2017)
* €18.950-€26.700: Ελλάδα (ελεύθεροι επαγγελματίες και λοιποί από 1.1.2017)

Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων που μπορεί να καταβληθεί για ετήσιο εισόδημα €70.000* ανά χώρα ανέρχεται κατά προσέγγιση σε:

* €7.000: Βουλγαρία και ΠΓΔΜ
* €11.200: Ρουμανία
* €14.385: Κύπρο
* €14.960: Αλβανία
* €21.240: Τουρκία
* €28.151: Ελλάδα (χωρίς να υπολογίζεται προκαταβολή).

– Το ποσοστό της φορολογικής και ασφαλιστικής επιβάρυνσης στα φυσικά πρόσωπα με το ίδιο ετήσιο εισόδημα (€70.000) ανέρχεται περίπου σε:

* 53%-59%: Ελλάδα
* 40%: Τουρκία
* 30%: Ρουμανία
* 30%: Κύπρο
* 20%: Αλβανία
* 15%: Βουλγαρία

– Σύμφωνα με έρευνα του ΟΟΣΑ, η φορολογική επιβάρυνση σε σχέση με το ΑΕΠ αυξήθηκε στην Ελλάδα το χρονικό διάστημα 2000-2014 κατά 3,7 ποσοστιαίες μονάδες, από 33,2% σε 35,9%. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε το 2014, όταν το ποσοστό της φορολογικής επιβάρυνσης μεταβλήθηκε από 34,4% σε 35,9%, δηλαδή κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα σε ένα μόνο έτος. Το ίδιο χρονικό διάστημα (2000-2014) ο μέσος όρος της φορολογικής επιβάρυνσης σε σχέση με το ΑΕΠ αυξήθηκε στα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες μόνο (34,2% σε 34,4%). Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2000 η φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα ήταν χαμηλότερη κατά μια ποσοστιαία μονάδα από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (33,2% έναντι 34,2%).

– Η δομή των φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα συντίθεται κατά 39% από την έμμεση φορολογία σε αγαθά και υπηρεσίες (το 7ο υψηλότερο ποσοστό σε σύγκριση με τα 34 κράτη μέλη του ΟΟΣΑ), κατά 31% από τις ασφαλιστικές εισφορές (το 14ο υψηλότερο ποσοστό), κατά 18% από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων (το 24ο υψηλότερο ποσοστό), κατά 8% από τον φόρο ακίνητης περιουσίας (το 10ο υψηλότερο ποσοστό) και κατά 4% από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων (το 30ο υψηλότερο ποσοστό)

– Οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές, η αδυναμία εντοπισμού και τιμωρίας καθώς και το ύψος των επαπειλούμενων προστίμων αποτελούν κίνητρα για φοροδιαφυγή αφού το σχετικό όφελος από την απόκρυψη εισοδημάτων είναι μεγάλο και προδιαθέτει την ηθελημένη μη συμμόρφωση.

Grant Thornton – Φοροδοξίες, 23.10.2016

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Real,Estate,Agent,Talked,About,The,Terms,Of,The,Home
Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα χορήγησης μείωσης ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένες κατοικίες
site-blog
Ασφαλιστικές κατηγορίες ΕΦΚΑ μη μισθωτών – Ποσό σύνταξης για κάθε κάθε κατηγορία
news-img
Αλλαγές στην φορολογία μερισμάτων των λοιπών ναυτιλιακών και ναυλομεσιτικών εταιρειών με τον νόμο 5036 / 2023