“Πρόγραμμα Γέφυρα 2”: Επιδότηση Επιχειρηματικών Δανείων

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που πλήττεται από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Κορωνοϊού (COVID-19), δημοσιεύτηκε την 25.2.2021 η Πρόσκληση του του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το Πρόγραμμα “Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Πληγέντων απο COVID-19 MME”.
Το Πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία με τη μορφή κάλυψης τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους. Η συγκεκριμένη Δράση εντάσσεται στο προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19 και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” (ΕΠΑνΕΚ).
Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και Εφαρµογής Τοµέων Βιοµηχανίας, Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥ∆Ε – ΒΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα μεριμνήσει για την μεταβίβαση των απαιτούμενων πόρων στα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.
Με το Πρόγραμμα ενισχύονται οι Μικρές, Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις και Ελεύθεροι Επαγγελματίες που πλήττονται από την πανδημία, με την επιδότηση των τόκων των υφιστάμενων επιχειρηματικών δανείων τους, για την περίοδο 3 μηνών (Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος) του έτους 2021, εφόσον ισχύουν οι κάτωθι βασικές προϋποθέσεις:

* Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους του έτους 2020, ποσοστού 20% τουλάχιστον, σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019
* Να διατηρούν δανειακές οφειλές ενήμερες κατά την 30.9.2020 (να μην υπερβαίνουν τις 90 ημέρες καθυστέρησης, με σημείο αναφοράς την 30.9.2020) ή οι οφειλές να έχουν καταστεί ενήμερες πριν την υποβολή της αίτησης επιδότησης.
* Οι σχετικές δανειακές συμβάσεις/πιστώσεις να έχουν συναφθεί πριν την 1.1.2021

Το κόστος σύνταξης και υποβολής του φακέλου για την επιδότηση των τόκων θα είναι 500 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Με την ολοκλήρωση της επιδότησης θα ακολουθήσει χρέωση 5% επί του ποσού της επιδότησης.
Στις 31/05/2021 πρόκειται να λάβουν τις πρώτες επιδοτήσεις οι επιχειρήσεις.
Εξαιρούνται του προγράμματος τα δάνεια ΤΕΠΙΧ, Εγγυοδοσίας ΕΑΤ και δάνεια που έχουν ενταχθεί στο Γέφυρα 1.

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Aegean-Consultanting-newsletter-unemployment-funding-20240613
Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης
aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους