ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κατά τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), καθίσταται υποχρεωτική η συμμόρφωση της επιχείρησης με τον GDPR. Με την αρωγή μας, αναδεικνύονται όλες οι παράμετροι του νέου νομοθετικού πλαισίου, με κύριο γνώμονα την υπαγωγή τους στην καθημερινότητά σας κατά τις ανάγκες της αγοράς και της επιχείρησης, Προς τούτο, νομικοί σύμβουλοι με πλήρη επιστημονική κατάρτιση στο πεδίο αυτό, σας συνδράμουν, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος αφενός της παράνομης επεξεργασίας ή διαρροής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και αφετέρου της επιβολής των βαρύτατων προστίμων που προβλέπονται.

Μπορούμε να βοηθήσουμε ;
Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για οποιοδήποτε ζήτημά σας.