ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ

Α. Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία σε υποθέσεις που άπτονται των καταχωρήσεων εμπορικών σημάτων, των ευρεσιτεχνιών, των βιομηχανικών σχεδίων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, της σύνταξης συμβάσεων μεταβίβασης, παραχώρησης άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης. Ειδικώτερα προβαίνουμε σε:

1. Έρευνα εμπορικών σημάτων (ημεδαπών, ευρωπαϊκών και διεθνών).
2. Κατοχύρωση σημάτων.
3. Διαφορές πνευματικής ιδιοκτησίας.
4. Κατοχύρωση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
5. Διαφορές βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
6. Κατοχύρωση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

B. Ενδεικτικά, αναφορικά με την κατοχύρωση ημεδαπού εμπορικού σήματος, η διαδικασία έχει ως εξής:

1. Το σήμα που θα επιλεγεί μπορεί να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : λεκτικό σήμα, σήμα απεικόνισης, έγχρωμο σήμα είτε ασπρόμαυρο.

 • – Το λεκτικό σήμα είναι ένα δακτυλογραφημένο σήμα (συνήθης γραμματοσειρά), χωρίς ειδικά γραφικά στοιχεία.
 • – Το σήμα απεικόνισης αποτελείται αποκλειστικά από στοιχεία απεικόνισης, συνδυασμούς λεκτικών και απεικονιστικών ή άλλων γραφικών στοιχείων, λεκτικά στοιχεία σε στυλιζαρισμένη γραμματοσειρά ή λεκτικά στοιχεία σε περισσότερες από μία σειρές (το σύνολο των στοιχείων μπορεί να είναι έγχρωμα ή μη) ή να αποτελείται αποκλειστικά από έγχρωμα λεκτικά στοιχεία.
 • – Το τρισδιάστατο σήμα είναι ένα σήμα τρισδιάστατου σχήματος (περιλαμβανομένων των περιεκτών, της συσκευασίας και του προϊόντος αυτού καθαυτού). Η αναπαράσταση που παρέχεται στο συνημμένο έγγραφο μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι έξι αναπαραστάσεις του σχήματος.
 • – Έγχρωμο σήμα αυτό αφ’ εαυτού σημαίνει ότι ζητείται προστασία σήματος για ένα ή περισσότερα χρώματα, ανεξαρτήτως ειδικού σχήματος ή διάταξης. Τα χρώματα πρέπει να αναφέρονται με λέξεις στον κατάλληλο χώρο. Πρέπει να κατατεθεί απεικόνιση του(των) χρώματος(των). Η γραπτή περιγραφή από μόνη της δεν αρκεί.
 • – Το ηχητικό σήμα πρέπει να απεικονίζεται σε συνημμένο έγγραφο χρησιμοποιώντας τις τυποποιημένες μεθόδους αναπαραγωγής ήχου με τη χρήση γραφικών, ειδικότερα την τυποποιημένη σημειογραφία. Η περιγραφή δεν αρκεί. Ηλεκτρονικά ηχητικά αρχεία μπορούν να επισυναφθούν μόνο μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής κατάθεσης (e-filing).
 • – Λεκτικό ή σήμα απεικόνισης μπορεί να είναι είτε ασπρόμαυρο είτε έγχρωμο ανάλογα με την δική σας επιλογή.

2. Αφού επιλεγεί το σήμα βάσει των προτιμήσεων σας, ο γραφίστας που θα αναλάβει την απεικόνιση πρέπει να έχει υπόψη τα εξής:

 • – Μορφή αρχείου JPEG .tif
 • – Μέγεθος αρχείου να μην υπερβαίνει τα 2 meg
 • – Μέγεθος εκτυπωμένης απεικόνισης να μην υπερβαίνει τα 8Χ8 εκατοστά.
 • – Ελάχιστη ανάλυση εικόνας 150 Χ 150 pixels
 • – Μέγιστη ανάλυση εικόνας300 Χ 300 pixels
 • – Ελάχιστη πυκνότητα 72 DPI
 • – Χρωματικό μοντέλο RGB, BW, GRAYSCALE

Απαιτείται το σήμα να βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή με ψηφιακό δίσκο (CD) ή άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό αποθηκευτικό μέσο (USB stick)

3. Καθώς με την αίτηση της κατοχύρωσης του σήματος ο δικαιούχος επιλέγει κλάσεις δηλαδή συγκεκριμένες κατηγορίες υπηρεσιών και προϊόντων βάσει του αντικειμένου δραστηριοτήτων της εταιρείας, θα θέλαμε να μας επιβεβαιώσετε για ποιες κλάσεις ενδιαφέρεστε.

4. Βάσει της επιλογής των κλάσεων που θα επιλεγούν θα διαμορφωθεί και το κόστος του παραβόλου που πρέπει να συνυποβληθεί με την αίτηση στο Υπουργείο. Το Παράβολο του Δημοσίου είναι 110 ευρώ για την πρώτη κλάση και για κάθε επιπλέον κλάση και μέχρι και τη δέκατη είναι επιπλέον 20 ευρώ παράβολο.

Η δήλωση κατάθεσης σήματος συνοδεύεται από έγγραφο που αποδεικνύει την καταβολή του τέλους κατάθεσης. Το παράβολο μπορεί να εκδοθεί είτε ηλεκτρονικά είτε σε αρμόδια ΔΟΥ. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η εκ μέρους σας έκδοση και πληρωμή του ποσού του παραβόλου πριν την υποβολή της αιτήσεως.

Γ. Για να υποβληθεί η δήλωση κατάθεσης θα χρειαστεί επίσης πληρεξούσιο ή / και εξουσιοδότηση για την κατάθεση της δήλωσης. Επομένως, απαιτούνται:
1. Το σήμα επιλογής σας, με τα παραπάνω συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ιδιότητες απεικόνισης
2. Επιβεβαίωση των αριθμών των κλάσεως που σας ενδιαφέρουν
3. Παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού 110 € και 20 € για κάθε επόμενη κλάση
4. Υπογεγραμμένα τα έγγραφα του πληρεξουσίου και της εξουσιοδότησης με υπογραφή του αιτούντος ή του διαχειριστή του νομικού προσώπου και με σφραγίδα της εταιρείας.

Ενδεικτικός πίνακας εξόδων για τη διαδικασία της κατοχύρωσης σήματος
1. Παράβολο δημοσίου 110 € συν 20 € για κάθε επόμενη κλάση.
2. Ένσημα Ταμείου Προνοίας 2,30€, Νομικών– ΚΕΑΔ 4,00€ & 3,00€ μεγαρόσημο.
3. Μεγαρόσημο 2,00 €.
4. Αμοιβή δικηγόρου.

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Aegean-Consultanting-newsletter-unemployment-funding-20240613
Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης
aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους