ΝΑΥΤΙΛΙΑ

• Σύσταση ναυτιλιακών εταιρειών στην Ελλάδα: Ειδική ναυτιλιακή ΑΕ, Ναυτική εταιρεία Ν. 959/79, Ναυτιλιακή εταιρεία σκαφών αναψυχής Ν. 3182/2003 κλπ
• Σύσταση ναυτιλιακής εταιρείας στην Κύπρο
• Νομιμοποιητικά έγγραφα εταιρειών, πλοίων σκαφών
• Ναυτεργατικό δίκαιο
• Αβαρίες
• Ναυλώσεις
• Μεταφορά προσώπων, προϊόντων
• Θαλάσσια ασφάλιση

Μπορούμε να βοηθήσουμε ;
Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για οποιοδήποτε ζήτημά σας.