ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Είναι γνωστό ότι η διενέργεια δημοσίων διαγωνισμών ελλοχεύει πολλούς κινδύνους για τους υποψηφίους και για το λόγο αυτό απαιτείται η συνδρομή ειδικευμένων νομικών συμβούλων που συνδυάζουν την επιστημονική κατάρτιση με την εμπειρία. Στα πλαίσια αυτά, μελετούμε τη διακήρυξη του διαγωνισμού, σας υποδεικνύουμε τις παγίδες, τον τύπο – τη μορφή και τη φύση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σας βοηθούμε στη συγκέντρωση των εγγράφων, συγγράφουμε το κείμενο των υπευθύνων δηλώσεων, ελέγχουμε την ψηφιακή υπογραφή σας ή σας βοηθούμε να αποκτήσετε μία και ανεβάζουμε δικαιολογητικά στο σύστημα. Επίσης, παρακολουθούμε κάθε στάδιο του διαγωνισμού, ελέγχουμε τους φακέλους συμμετοχής των συμμετεχόντων για πλημμέλειες και, εάν βρεθούν τέτοιες, αναλόγως του αριθμού και της σπουδαιότητάς τους, αξιολογούμε τις πιθανότητες ευδοκίμησης ενδεχόμενης υποβολής ένστασης ή και προσφυγής. Εάν οι πιθανότητες επιτυχίας κρίνονται επαρκείς, προχωρούμε στη σύνταξη και την κατάθεση του δικογράφου και παρακολουθούμε την εξέλιξη της υπόθεσης.

Εάν κριθεί απαραίτητο, προσφεύγουμε στα Διοικητικά Δικαστήρια κατά της συμμετοχής κάποιου συνδιαγωνιζόμενου ή για την ακύρωση του διαγωνισμού και αξιώνουμε αποζημίωση για τη ζημία σας.

Μπορούμε να βοηθήσουμε ;
Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για οποιοδήποτε ζήτημά σας.