ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Αγωγές κατά του Δημοσίου
Για παράνομη πράξη ή παράλειψη του Δημοσίου, των Περιφερειών, των Δήμων και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου κατά την ενάσκηση της δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί, ο διοικούμενος έχει δικαίωμα να αξιώσει δικαστικώς αποζημίωση κατά την κείμενη νομοθεσία. Η υλοποίηση των παραπάνω αποτελεί μια ιδιαιτέρως τεχνική διαδικασία που προϋποθέτει υψηλή επιστημονική κατάρτιση και επιμέλεια του δικηγόρου που αναλαμβάνει τη σχετική εντολή. Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση τέτοιων υποθέσεων είτε με συμφωνημένη αμοιβή είτε με ποσοστό επί του επιδικασθέντος ποσού αποζημίωσης. Ενδεικτικά:

• Θεομηνίες, πλημμύρες, καταστροφές.
• Πυρκαγιές.
• Αδικοπραξίες δημοσίων υπαλλήλων και λοιπών διοικητικών οργάνων.

Αγωγές κατά ιδιωτών
Εκπροσωπούμε θύματα τραυματισμών ή συγγενείς θυμάτων αναφορικά με την επιδίωξη αξιώσεων, αποζημιώσεων, ηθικής βλάβης, ψυχικής οδύνης, διαφυγόντος κέρδους. Επιδιώκουμε τη γρήγορη εξωδικαστική επίλυση των διαφορών εφόσον είναι εφικτό, άλλως επιλέγουμε τη δικαστική διεκδίκηση. Ενδεικτικά:

• Τροχαία ατυχήματα στα οποία περιλαμβάνονται αυτοκινητιστικά ατυχήματα, ατυχήματα ποδηλατιστών, πεζών και επιβατών.
• Εργατικό ατύχημα
• Ιατρική αμέλεια
• Ατύχημα σε δημόσιους χώρους

Μπορούμε να βοηθήσουμε ;
Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για οποιοδήποτε ζήτημά σας.