Νέο αφορολόγητο όριο σε δωρεές, γονικές παροχές & μείωση φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου

Νέο αφορολόγητο όριο σε δωρεές, γονικές παροχές & μείωση φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου

Από 1.10.2021 η γονική παροχή ή η δωρεά μεταξύ συγγενών (συζύγων, γονέων, παιδιών και εγγονών) οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, καθώς και η γονική παροχή ή η δωρεά χρηματικών ποσών προς τα ως άνω πρόσωπα, η οποία διενεργείται με μεταφορά χρημάτων μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, υπόκεινται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), μετά την αφαίρεση εφάπαξ αφορολογήτου ποσού οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) ευρώ. Μέχρι σήμερα ίσχυε αφορολόγητο όριο 150.000 ευρώ για οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο πλην χρηματικών ποσών, ενώ τα χρηματικά ποσά υπάγονταν σε φόρο δωρεάς 10%.

Μείωση του συντελεστή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου σε 0,5% από 1% σε αυξήσεις κεφαλαίου από 01/10/2021.