Νέες ρυθμίσεις για τις ανώνυμες εταιρείες

Από το Δημήτρη Πιπεράκη

Με το Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α 227/06-12-2016) επήλθαν νέες τροποποιήσεις στη νομοθεσία των ανωνύμων εταιρειών που θα επιχειρήσουμε να συστηματοποιήσουμε παρακάτω:

– Θεσμοθετήθηκε δυνατότητα κατάρτισης καταστατικού ανώνυμης εταιρείας με ιδιωτικό έγγραφο κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 2190/1920) στην περίπτωση που ακολουθείτε πιστά το πρότυπο καταστατικό που προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν. 4441/2016.

– Δεν ασκείται έλεγχος νομιμότητας της Διοίκησης για τη σύσταση της ΑΕ, εφόσον το μετοχικό της κεφάλαιο δεν υπερβαίνει τα 3.000.000€. Ο ρόλος της Διοίκησης στην περίπτωση αυτή περιορίζεται στον τυπικό έλεγχο των υποβαλλομένων εγγράφων και δεν εκδίδεται διοικητική εγκριτική απόφαση.

– Διατηρείται ο έλεγχος νομιμότητας της Διοίκησης για ΑΕ, των οποίων το εταιρικό κεφάλαιο υπερβαίνει τα 3.000.000€.

– Διατηρείται ο έλεγχος νομιμότητας της Διοίκησης για Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες, Τράπεζες, Ανώνυμες Ασφαλιστικές Εταιρείες, Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαίων κεφαλαίων και Ανώνυμες Εταιρείες εισηγημένες στο Χρηματιστήριο, είτε για τη σύστασή τους είτε για την τροποποίηση του καταστατικού τους.

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Real,Estate,Agent,Talked,About,The,Terms,Of,The,Home
Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα χορήγησης μείωσης ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένες κατοικίες
site-blog
Ασφαλιστικές κατηγορίες ΕΦΚΑ μη μισθωτών – Ποσό σύνταξης για κάθε κάθε κατηγορία
news-img
Αλλαγές στην φορολογία μερισμάτων των λοιπών ναυτιλιακών και ναυλομεσιτικών εταιρειών με τον νόμο 5036 / 2023