Νέα

Από το Δημήτρη Πιπέρακη και το Χρήστο Τριανταφυλλόπουλο.Με τη με αριθ. πρωτ. Δ.15/Δ'/619/15 απάντηση του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς το Διοικητή του ΕΦΚΑ, επιβεβαιώθηκε με τον επισημότερο τρόπο η εγκυρότητα της ερμηνείας που δώσαμε κατά το χρόνο ψήφισης του νομοσχεδίου, αναφορικά...

Τροποποιούνται οι περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και στη μεταφορά κεφαλαίων που θεσπίστηκαν με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015(Α' 84) όπως ισχύει....

Παρατίθεται το σύνολο των τροποποιήσεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν στο Πειθαρχικό Δίκαιο των Ιατρών σύμφωνα με το Ν. 4513/2018.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Άρθρο 319 Πειθαρχικά παραπτώματα1. Ως πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο εκδικάζεται και τιμωρείται από τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου ή το Πειθαρχικό Συμβούλιο αυτού με...

Παραθέτουμε αυτούσιες τις νέες προβλέψεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας σύμφωνα με το Ν.4513/2018.ΜΕΡΟΣ Β' ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Άρθρο 257Ωράριο Λειτουργίας Φαρμακείων 1. Το άρθρο 9 του ν.1963/1991 (Α'138), πλην της παραγράφου 3, η οποία διατηρείται σε ισχύ και αναριθμείται σε παρ. 8 του άρθρου 9, αντικαθίσταται...

Παρατίθεται αυτούσια η θέσπιση φορολογικών κινήτρων για προϊόντα για τα οποία χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία.Άρθρο 71Α Κίνητρα Ευρεσιτεχνίας1. Τα κέρδη της επιχείρησης από την πώληση προϊόντων παραγωγής της, για την οποία παραγωγή χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη στο όνομα της ίδιας επιχείρησης που αναπτύχθηκε από την ίδια, απαλλάσσονται...