Μείωση του συντελεστή φορολόγησης μερισμάτων & παρακράτησης φόρου στο 10% με τροπολογία

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο «Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις.», μειώνεται σε δέκα τοις εκατό (10%) από δεκαπέντε τοις εκατό (15%), που ισχύει σήμερα, ο συντελεστής με τον οποίο φορολογούνται τα μερίσματα καθώς και ο συντελεστής παρακράτησης φόρου για μερίσματα.

Η εν λόγω ρύθμιση ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από 1-1-2019 και εφεξής.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Άρθρο: Τροποποίηση των άρθρων 40 και 64 του ν.4172/2013 <https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528>

Με τις προτεινόμενες διατάξεις των παρ. 1 έως και 3 μειώνεται ο φόρος που επιβάλλεται στο εισόδημα από μερίσματα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα και αντίστοιχα ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στο εισόδημα από μερίσματα που αποκτούν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι νομικές οντότητες, από 15% σε 10% για το φορολογικό έτος 2019 και επόμενα, προκειμένου να μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση των εν λόγω εισοδημάτων, ως κίνητρο για τις επενδύσεις.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο: Τροποποίηση των άρθρων 40 και 64 του ν. 4172/2013 <https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528>

1. Η παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013 <https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528> (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).».

2. Η περίπτ. α) της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 <https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528> αντικαθίσταται ως εξής: «α) για μερίσματα δέκα τοις εκατό (10%),».

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2019 και μετά.

Πηγή: Taxheaven ©
Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/43946

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους
aegean-consulting-article-taxis-arrangement-20240605
Ρύθμιση οφειλών έως 30.000 ευρώ στον e-ΕΦΚΑ - Σύνταξη με οφειλές στον ΕΦΚΑ