Μη καταβολή ΦΠΑ σε κατασκευαστικές εργασίες σε ξενοδοχειακά καταλύματα

Με σημερινή απόφαση εντάσσονται οι κατασκευαστικές εργασίες σε ξενοδοχειακά καταλύματα στο καθεστώς αναστολής ΦΠΑ για επενδυτικά αγαθά! Μια σημαντική βοήθεια για τον ξενοδοχειακό κλάδο ώστε να μπορέσει να προχωρήσει σε επισκευές χωρίς να αναγκαστεί να καταβάλει ΦΠΑ.

Α.1150/2020

Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α. για κατασκευαστικές εργασίες σε ξενοδοχειακά καταλύματα
Αριθμ. Α 1150/15-5-2020
(ΦΕΚ Β’ 2627/29-06-2020)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 34 <https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2859/year/2000/article/34/paragraph/1> του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000 <https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/5> Α΄248), με το οποίο παρέχεται δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομικών με απόφαση του να ορίζει ότι, προκειμένου για αγαθά επένδυσης ορισμένων κατηγοριών επιχειρήσεων, αντί έκπτωσης ή επιστροφής του φόρου παρέχεται δικαίωμα αναστολής της πληρωμής του ή ρυθμίζεται με άλλο τρόπο,
β) των άρθρων 30 <https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2859/year/2000/article/30>, 31 <https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2859/year/2000/article/31>, 32 <https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2859/year/2000/article/32>, 33 <https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2859/year/2000/article/33>, 34 <https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2859/year/2000/article/34> και 35 <https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2859/year/2000/article/35> του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000 <https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/5>-Α΄248) όπως ισχύουν,
γ) του ν. 4174/2013 <https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529> (170 Α΄-Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.

2. Το π.δ. 83/2019 (A’ 121 ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Την υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 <https://www.taxheaven.gr/circulars/25841/ariom-prwt-d-org-a-1036960-10-3-2017> (Β΄968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

4. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ2/9-7-2019 (Β’2901) «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

5. Την 339/18-7-2019 (Β΄ 3051/26-7-2019) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο».

6. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 <https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/752> «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν.

7. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 <https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/752>, την υπ’αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» και την υπ΄αρ. 5294 ΕΞ 17-01-2020 <https://www.taxheaven.gr/circulars/32196/5294-ex-2020> (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

8. Την κοινή υπουργική απόφαση Π. 2869/2389/ΠΟΛ.137/4.5.1987 (Β΄236) «Διαδικασία καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας των επενδυτικών αγορών», η οποία κυρώθηκε με την παρ.4 του άρθρου 11 του ν. 1839/1989 (Α΄ 90).

9. Την ανάγκη καθορισμού διαδικασίας για τη χορήγηση αναστολής καταβολής Φ.Π.Α. στο πλαίσιο επενδύσεων για κατασκευαστικές εργασίες που πραγματοποιούν ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες ανάγκες που ανέκυψαν λόγω των μέτρων που επιβλήθηκαν για την ανάσχεση της διασποράς του κορωνοϊού (COVID 19).

10. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αποφασίζουμε:

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η διαδικασία καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που αναλογεί στις δαπάνες για κατασκευαστικές εργασίες των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ως εξής:

1. Η διαδικασία καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που προβλέπεται από την Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/1987 <https://www.taxheaven.gr/circulars/3033/pol-137-4-5-1987> (Β΄236) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας εφαρμόζεται κατ΄ αναλογία και για τις δαπάνες κατασκευής για κτήρια, κτίσματα και κατασκευαστικές εργασίες εν γένει επί κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων που πραγματοποιούνται από υποκείμενες στον φόρο επιχειρήσεις, εφόσον εξυπηρετούν τις ανάγκες της επιχείρησης, συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την παροχή των υπηρεσιών της και ο φόρος που αναλογεί στις εργασίες αυτές είναι τουλάχιστον τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.

2. Για την εφαρμογή της διαδικασίας της κοινή υπουργική απόφαση Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/1987 <https://www.taxheaven.gr/circulars/3033/pol-137-4-5-1987> προϋπόθεση είναι η κατασκευή, η ανέγερση ή ο εκσυγχρονισμός της ξενοδοχειακής μονάδας να γίνεται επί ακινήτου που ανήκει είτε κατά κυριότητα στην υποκείμενη στον φόρο επιχείρηση είτε έχει οποιαδήποτε έννομη σχέση επί αυτού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα (9) ετών.

3. Για τις κατασκευαστικές εργασίες της παραγράφου 1, ο υποκείμενος στον φόρο επενδυτής, αντί του πίνακα που προβλέπεται στην περίπτωση α της παραγράφου 2 της κοινή υπουργική απόφαση Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/1987 <https://www.taxheaven.gr/circulars/3033/pol-137-4-5-1987>, υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ως δικαιολογητικό για τη επένδυσή του την σύμβαση ή τις συμβάσεις κατασκευής του έργου, προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που έχει συνάψει με τον αντισυμβαλλόμενό του και την σχετική με το έργο άδεια δόμησης.

4. Για κάθε σύμβαση εκδίδεται ξεχωριστή βεβαίωση της παραγράφου 3 της κοινή υπουργική απόφαση Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/1987 <https://www.taxheaven.gr/circulars/3033/pol-137-4-5-1987> (Β΄236), για καθαρή αξία κατασκευαστικών εργασιών ισόποση του αντίστοιχου ανταλλάγματος που αναγράφεται στην συγκεκριμένη σύμβαση, θεωρημένο αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο τμήμα της χορηγούμενης βεβαίωσης.

5. Στην περίπτωση που πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές εργασίες που εμπίπτουν στην παράγραφο 1, ακολουθείται η ίδια διαδικασία με βάση τη συμπληρωματική σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του επενδυτή και του αντισυμβαλλόμενού του.

6. Τα οριζόμενα στις παραγράφους 4, 5, 6, 7 και 8 της κοινή υπουργική απόφαση Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/1987 <https://www.taxheaven.gr/circulars/3033/pol-137-4-5-1987> ισχύουν ανάλογα και για τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται με την διαδικασία της παρούσας απόφασης.

7. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1-7-2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Μαΐου 2020

Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ


Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Aegean-Consultanting-newsletter-unemployment-funding-20240613
Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης
aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους