Μετατροπή της νομικής μορφής κεφαλαιουχικής εταιρείας (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) υπό το πρίσμα των νέων διατάξεων του Ν.4601/2019

Πρόσφατα η ελληνική νομοθεσία εκσυγχρόνισε το δίκαιο των εταιρικών μετασχηματισμών, μεταξύ των οποίων και τον τρόπο που υφιστάμενη κεφαλαιουχική εταιρεία (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) δύναται να μετατραπεί σε άλλης νομικής μορφής κεφαλαιουχική εταιρεία (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ). Βασικό χαρακτηριστικό του νέου νόμου (Ν.4601/2019) αποτελεί η μεγαλύτερη διαφάνεια και η προσπάθεια εμπέδωσης της ασφάλειας και της ορθής πληροφόρησης, ιδίως των πιστωτών αλλά και των ίδιων των εταίρων / μετόχων της υπό μετατροπή εταιρείας.

Γενικές Παρατηρήσεις
– Οι νέες διατάξεις αφορούν μόνο νομικά πρόσωπα με εμπορική ιδιότητα που εδρεύουν στην Ελλάδα. Συνεπώς δεν εμπίπτουν ατομικές επιχειρήσεις, ναυτικές εταιρείες του Ν. 959/1979, ΝΕΠΑ κλπ.
– Πλην αντίθετης πρόβλεψης, στον εταιρικό μετασχηματισμό δύναται να μετέχουν εταιρείες διάφορων νομικών μορφών, ακόμα και εκείνες που βρίσκονται σε λύση ή έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση.
– Κατά τη διαδικασία μετατροπής, η υπό μετατροπή εταιρεία δεν λύεται και δεν τίθεται υπό εκκαθάριση, μόνο μεταβάλλει τη νομική μορφή της και διατηρεί τη νομική της προσωπικότητα.
– Οι διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων ίδια δε των Ν. 1297/1972, Ν. 2166/1993 και Ν. 4172/2013, εάν αναφέρονται σε μετασχηματισμούς που προβλέπονται από τις νέες διατάξεις, τότε διατηρούνται σε ισχύ μόνο ως προς τις φορολογικού χαρακτήρα ρυθμίσεις.

Κατευθύνσεις
1. Έκθεση του άρθρου 106 Ν. 4601/2019.
Οι νόμιμοι εκπρόσωποι της υπό μετατροπή εταιρείας συντάσσουν λεπτομερή έκθεση, η οποία περιέχει σχέδιο της απόφασης της συνέλευσης των εταίρων, για τη μετατροπή. Η έκθεση επεξηγεί και δικαιολογεί από νομική και οικονομική άποψη τη μεταβολή της νομικής μορφής της εταιρείας και ειδικότερα τη θέση των μετόχων ή των εταίρων στην εταιρεία, με τη νέα της νομική μορφή. Η ως άνω έκθεση καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ., δημοσιεύεται στο διαδικτυακό του τόπο και υποβάλλεται προς έγκριση στη συνέλευση των εταίρων.
Δεν απαιτείται έκθεση των διαχειριστών, εφόσον :
α) οι εταίροι συμφωνούν εγγράφως να μην καταρτιστεί έκθεση. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να έχει θεωρηθεί από τα πρόσωπα που προβλέπονται στο άρθρο 446 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (συμβολαιογράφος ή δημόσιος υπάλληλος αρμόδιος προς τούτο κατά το νόμου) ή από δικηγόρο.
ή
β) εφόσον το σύνολο των εταίρων της υπό μετατροπή εταιρείας είναι συγχρόνως και νόμιμοι εκπρόσωποί της.
2. Έκθεση του άρθρου 123 του ν. 4601/2019 – Εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας.
Για τον προσδιορισμό του ελάχιστου κεφαλαίου και την εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας απαιτείται έκθεση αποτίμησης από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή από ελεγκτική εταιρεία ή, κατά περίπτωση, από δύο ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές. Η ως άνω έκθεση καταχωρείται ομοίως στο Γ.Ε.ΜΗ.
3. Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.
Απόφαση των εταίρων, για την μετατροπή της εταιρείας η οποία λαμβάνεται με ομοφωνία. Η ως άνω απόφαση πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει : α) τη νομική μορφή και την επωνυμία της εταιρείας με τη νέα νομική της μορφή, β) το είδος, την αξία και τον τρόπο διάθεσης των εταιρικών συμμετοχών στην εταιρεία με τη νέα νομική της μορφή, γ) τους όρους που αποτελούν υποχρεωτικό περιεχόμενο του καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την εταιρεία με τη νέα νομική της μορφή και δ) εφόσον συντρέχει περίπτωση, τα δικαιώματα που παρέχονται από την εταιρεία με τη νέα νομική της μορφή στους μετόχους ή στους εταίρους που έχουν ειδικά δικαιώματα, καθώς και στους δικαιούχους άλλων δικαιωμάτων ή τα μέτρα που προτείνονται γι’ αυτούς. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που εταίρος πρόκειται να λάβει στην υπό μετατροπή εταιρεία μερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακές εισφορές απαιτείται η ρητή συναίνεσή του.
4. Διατυπώσεις δημοσίευσης της Μετατροπής.
Η μετατροπή της εταιρείας συντελείται με την καταχώριση ενώπιον του Γ.Ε.ΜΗ., της απόφασης της συνέλευσης των εταίρων της υπό μετατροπή εταιρείας, του τυχόν συμβολαιογραφικού εγγράφου στον τύπο του οποίου έχει υποβληθεί το καταστατικό της εταιρείας με τη νέα νομική της μορφή και η έκθεση των εκτιμητών.

Επισημάνσεις:
Α. Ως προς τα δικαιώματα των πιστωτών
Ότι μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσίευσης, οι πιστωτές της εταιρείας με τη νέα νομική μορφή της, των οποίων οι απαιτήσεις είχαν γεννηθεί πριν από το χρόνο αυτό, χωρίς να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, η δε εταιρεία έχει υποχρέωση να τους παράσχει κατάλληλες εγγυήσεις, εφόσον αποδεικνύουν επαρκώς ότι, η οικονομική κατάσταση της εταιρείας εξαιτίας της μετατροπής καθιστά απαραίτητη την παροχή τέτοιων εγγυήσεων και εφόσον δεν έχουν λάβει τέτοιες εγγυήσεις.
Κάθε διαφορά που προκύπτει από τα ανωτέρω, επιλύεται από το μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη νέα νομική της μορφή, το οποίο στην περίπτωση αυτή δικάζει με τη διαδικασία των άρθρων 682 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου πιστωτή. Η αίτηση κατατίθεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών, η οποία αρχίζει από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας. Με την απόφασή του το δικαστήριο μπορεί να λάβει τα κατά την κρίση του επαρκή και πρόσφορα μέτρα για την εξασφάλιση της απαίτησης του αιτούντος.
Β. Ως προς την ευθύνη των ομορρύθμων εταίρων.
Οι αξιώσεις κατά των ομόρρυθμων παραγράφονται ύστερα από πέντε (5) έτη από τη συντέλεση της μετατροπής, εκτός αν η αξίωση κατά της ομόρρυθμης εταιρείας υπόκειται σε βραχύτερη παραγραφή.
Το παραπάνω κείμενο αποσκοπεί μόνο στη γενική ενημέρωση των ενδιαφερομένων και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση σχεδιασμού και υλοποίησης, χωρίς τη σύμπραξη εξειδικευμένων συνεργατών, καθώς σκοπό έχει τη γενική πληροφόρηση για το θιγόμενο ζήτημα και δεν εκτείνεται πλήρως σε κάθε θέμα που σχετίζεται με αυτό.
Οι εξειδικευμένοι νομικοί και φορολογικοί μας σύμβουλοι δύνανται να σας βοηθήσουν ως προς ζητήματα εταιρικού δικαίου και φορολογικού σχεδιασμού που τυχόν θα προκύψουν για την περίπτωσή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, είμαστε στη διάθεσή σας. Η Aegean Consulting διαθέτει την απαραίτητη εξειδίκευση για να συμβουλεύσει τον ενδιαφερόμενο και να υλοποιήσει ό,τι της ανατεθεί.
Οι δικηγόροι μας και οι λογιστές μας μετά των συνεργαζομένων συμβολαιογράφων και μηχανικών θα διασφαλίσουν τα συμφέροντά σας.

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

aegean-consulting-article-tax-rates-reduction-20240502
Μείωση των Φορολογικών Συντελεστών σε Ομαδικά Ασφαλιστήρια και Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης
aegean-consulting-article-e9-enfia-2024-20240412
Χρόνος Υποβολής Ε9 - Εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ - Δόσεις ΕΝΦΙΑ
aegean-consulting-article-short-term-rent-house-20240412
Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων - Διευκρινίσεις για τη φορολογική μεταχείρισή τους