Μεταφορά φορολογικής κατοικίας για κατοίκους εξωτερικού – Μεταφορά σε εφορία (Δ.Ο.Υ.) κατοίκων εξωτερικού

Οι πολίτες που έχουν πλέον αποχωρήσει από την χώρα και κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό οφείλουν να μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία και να δηλωθούν στην Ελλάδα ως κάτοικοι εξωτερικού. Η διαδικασία πρέπει να γίνει το 1ο δίμηνο του έτους που ακολουθεί το έτος αναχώρησης και το αργότερο μέχρι τις 10 Μαρτίου. Η αίτηση γίνεται στην εφορία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία ανήκει ο φορολογούμενος. Πρέπει να υποβληθούν μαζί με την αίτηση και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την νέα φορολογική κατοικία. Τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου του έτους που ακολουθεί την αναχώρηση.

Τα δικαιολογητικά για την αίτηση μεταφοράς είναι τα εξής:

  1. πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας
  2. σύμβαση εργασίας στην αλλοδαπή
  3. βεβαίωση υγειονομικής ασφάλισης στο εξωτερικό και
  4. αποδεικτικό ύπαρξης τραπεζικού λογαριασμού στην αλλοδαπή
  5. δικαιολογητικό ύπαρξης μισθωμένης ή ιδιόκτητης κατοικίας
  6. αποδεικτικό από Λογαριασμούς Κοινής Ωφέλειας

Αν ο φορολογούμενος δεν μπορεί να αποδείξει την εργασία του στο εξωτερικό, εξετάζεται το ενδεχόμενο να προσκομιστεί βεβαίωση από δημόσια αρχή που να αποδεικνύει την διαμονή του στη χώρα.

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν apostille (σφραγίδα της Χάγης) καθώς και μετάφραση από δικηγόρο η οποία μπορεί να γίνει και στην Ελλάδα. Τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας από ΗΠΑ, Ιταλία, Γαλλία, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Αυστρία, Τουρκία, Πολωνία και Ισπανία δεν χρειάζονται να φέρουν apostille.

Υπάρχουν περιπτώσεις που η εφορία (Δ.Ο.Υ.) μπορεί να απορρίψει το αίτημα φορολογικής κατοικίας. Οι λόγοι απόρριψης είναι αρκετοί, με τον συνηθέστερο λόγο απόρριψης να είναι η ύπαρξη ενεργής σχέσης με επιχείρηση στην Ελλάδα όπως

α) Ατομική επιχείρηση

β) Ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία

γ)  Πρόεδρος ή διευθύνων σύμβουλος σε Ανώνυμη εταιρεία

δ) Διαχειριστής σε ΙΚΕ, ΕΠΕ κλπ.

Να τονίσουμε ότι η σωστή προετοιμασία του αιτήματος για την μεταφορά φορολογικής κατοικίας είναι πολύ σημαντική καθώς σε περίπτωση απόρριψης ο φορολογούμενος θα αναγκαστεί να προσφύγει δικαστικά στο Συμβούλιο Επικρατείας με αίτηση ακύρωσης.

Η Aegean Consulting διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία στην μεταφορά κατοίκων εξωτερικού και μπορεί να διασφαλίσει ότι θα γίνει με τον σωστό τρόπο ώστε να αποφευχθούν αιτήσεις ακύρωσης στο Συμβούλιο Επικρατείας.

 

Άρθρο του Χρήστου Τριανταφυλλόπουλου, Founder – CEO της Aegean Consulting

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλές

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

aegean-consulting-article-e9-enfia-2024-20240412
Χρόνος Υποβολής Ε9 - Εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ - Δόσεις ΕΝΦΙΑ
aegean-consulting-article-short-term-rent-house-20240412
Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων - Διευκρινίσεις για τη φορολογική μεταχείρισή τους
aegean-consulting-article-stocks-20240402
Ελληνικές Εταιρείες Συμμετοχών (Holding Companies) - Χωρίς Φόρο τα Κέρδη από Μεταβιβάσεις Μετοχών