Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους

Εφόσον ο οφειλόμενος από την εταιρεία για ορισμένη χρήση φόρος προκύπτει από εξωλογιστικό προσδιορισμό των οικονομικών αποτελεσμάτων αυτής, ο οποίος χωρεί λόγω μη επιδείξεως των βιβλίων και στοιχείων της εταιρείας στη φορολογική αρχή, κρίσιμος χρόνος για να κριθεί αν το φυσικό πρόσωπο στο οποίο θα επιβληθούν διασφαλιστικά μέτρα ήταν εντεταλμένο στη διοίκηση, διαχείριση ή εκπροσώπηση της ανώνυμης εταιρείας, είναι ο χρόνος κατά τον οποίο ζητήθηκε η ως άνω επίδειξη των βιβλίων και στοιχείων της εταιρείας, καθώς η άρνηση της επίδειξής τους είναι αυτή που οδήγησε στον καταλογισμό του επίδικου φόρου (όπως κρίθηκε ρητώς και με τη ΣτΕ 978/2020).

Τούτο δε διότι στην περίπτωση αυτή η αποδιδόμενη στην εταιρεία παράβαση (μη επίδειξη βιβλίων και στοιχείων), που δύναται να έχει ως συνέπεια την επιβολή σ’ αυτήν φόρων για χρήση κατά την οποία το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο είχε την ιδιότητα του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, με συνέπεια να ευθύνεται ενδεχομένως προσωπικώς και αλληλεγγύως για την πληρωμή ορισμένων εξ αυτών, δεν διεπράχθη καθ’ ον χρόνο το πρόσωπο αυτό έφερε την εν λόγω ιδιότητα, αλλά μεταγενεστέρως σε χρόνο κατά τον οποίο την διοίκηση της εταιρείας είχαν αναλάβει άλλα πρόσωπα, τα οποία είχαν, κατά νόμο, την υποχρέωση (αλλά και την δυνατότητα) να επιδείξουν τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας στη φορολογική αρχή.

Άρθρο του Χρήστου Τριανταφυλλόπουλου, Founder – CEO της Aegean Consulting

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλές

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Aegean-Consultanting-newsletter-unemployment-funding-20240613
Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης
aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους