Ιδιωτικά Συμφωνητικά

  • Τι είναι τα Ιδιωτικά Συμφωνητικά Συνεργασίας;

Τα Ιδιωτικά Συμφωνητικά Συνεργασίας είναι η γραπτή συμφωνία μεταξύ δύο επιτηδευματιών, είτε φυσικών, είτε νομικών προσώπων, η οποία αποτυπώνεται σε έγγραφο λόγο. Μπορεί να είναι και μεταξύ ενός επιτηδευματία και ενός ιδιώτη.

  • Ποιος είναι υπόχρεος στην υποβολής των καταστάσεων των ιδιωτικών συμφωνητικών;

Υπόχρεος για την υποβολή της κατάστασης ιδιωτικών συμφωνητικών σύμφωνα με την παρ.16, του άρθ.8 του Ν. 1882/1990 είναι κάθε επιτηδευματίας φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υπογράφει συμφωνητικό συνεργασίας με συμβαλλόμενο επιτηδευματία ή ιδιώτη για οποιαδήποτε συναλλαγή για την οποία δεν προβλέπεται διαφορετική διαδικασία υποβολής.

  • Ποια είναι η προθεσμία υποβολής τους;

Οι καταστάσεις συμφωνητικών της παρ.16, του άρθ.8 του Ν. 1882/1990 υποβάλλονται στην ΑΑΔΕ μέχρι την 20η ημέρα των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου κάθε έτους και συμπεριλαμβάνουν τα συμφωνητικά που καταρτίστηκαν το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο.

Εφόσον το αντικείμενο του συμφωνητικού δεν εμπίπτει στα προβλεπόμενα από την παρ.16, του άρθ.8 του Ν. 1882/1990, θα πρέπει να υποβληθεί στη ΔΟΥ στις προθεσμίες που έχουν οριστεί από τις διατάξεις που το προβλέπουν. Σημειώνεται ότι δεν είναι δυνατή προς το παρόν η ηλεκτρονική υποβολή των συμφωνητικών που προβλέπονται από άλλες διατάξεις νόμων.

  • Κατηγορίες Ιδιωτικών Συμφωνητικών τα οποία πρέπει να κατατεθούν στις αρμόδιες ΔΟΥ:

1. Ιδιωτικά Συμφωνητικά που αφορούν παροχή Υπηρεσίας – Εργασίας. Κάποια από τα Ιδιωτικά Συμφωνητικά που αφορούν παροχή υπηρεσιών, κατατίθενται στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας εντός 10 ημερών από την υπογραφή τους.
2. Συμφωνητικά για εργολαβίες ή υπεργολαβίες εκτέλεσης τεχνικών έργων με αξία άνω των 6.000€. Συγκεκριμένα, καθιερώθηκε η υποχρέωση για αυτόν που αναθέτει την εκτέλεση τεχνικού έργου, του οποίου το κόστος υπερβαίνει τις 6.000€, να γνωστοποιεί, πριν από την έναρξη των εργασιών του έργου, στην αρμόδια ΔΟΥ τα στοιχεία του εργολάβου ή του υπεργολάβου που ανέλαβε την εκτέλεση του έργου ή να καταθέτει αντίγραφο του συμφωνητικού που καταρτίστηκε για την ανάληψη του έργου.
3. Ιδιωτικά Συμφωνητικά – συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας.

Εξαιρούνται μόνο τα συμφωνητικά που καταρτίζονται από επιτηδευματίες ή τρίτους με το Δημόσιο, τις Τράπεζες, τους Δήμους, τις Κοινότητες, τις Ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις που εκδίδουν κάρτες συναλλαγών και τις εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν. 1665/86.

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

aegean-consulting-article-tax-rates-reduction-20240502
Μείωση των Φορολογικών Συντελεστών σε Ομαδικά Ασφαλιστήρια και Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης
aegean-consulting-article-e9-enfia-2024-20240412
Χρόνος Υποβολής Ε9 - Εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ - Δόσεις ΕΝΦΙΑ
aegean-consulting-article-short-term-rent-house-20240412
Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων - Διευκρινίσεις για τη φορολογική μεταχείρισή τους