Η Ελλάδα προσκαλεί τους συνταξιούχους εύπορων κρατών για να καταστούν φορολογικοί κάτοικοι

Μόλις την 31/07/2020 ψηφίσθηκε από το ελληνικό Κοινοβούλιο ο με αριθ. 4714/31-07-2020 Νόμος που μεταξύ άλλων ρύθμισε το φορολογικό καθεστώς φυσικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής χώρας και δικαιούνται εισοδήματα από σύνταξη στην αλλοδαπή. Συνοπτικά, οι ουσιαστικότερες προϋποθέσεις είναι οι εξής:

1. Φυσικό πρόσωπο που

  •  Να είναι δικαιούχος εισοδήματος από σύνταξη στην αλλοδαπή.
  •  Να μεταφέρει την φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα.
  •  Να μην ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα προηγούμενα πέντε από τα έξι έτη πριν τη μεταφορά της κατοικίας του.
  •  Να ζητά τη μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας από Κράτος που συνεργάζεται φορολογικά με την Ελλάδα.
  •  Να μην εντάσσεται σε άλλη περίπτωση εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα.

2. Δεν απαιτείται άλλη προϋπόθεση για τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας, αλλά προκειμένου το φυσικό πρόσωπο να μπορεί να αποδείξει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα σε περίπτωση αμφισβήτησης από το κράτος προέλευσης, θα πρέπει να να προκύπτει ότι έχει καταστήσει την Ελλάδα κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων

Τότε, υποβάλει την αίτησή του για μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας στην Ελλάδα ενώπιον των αρμόδιων ελληνικών αρχών έως την 31η Μαρτίου εκάστου έτους. Η απόφαση αποδοχής ή απόρριψης της αίτησης εκδίδεται εντός προθεσμίας 60 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης, τότε το φυσικό πρόσωπο είναι υπόχρεο στην καταβολή φόρου 7% για το σύνολο του εισοδήματος που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή και η εξόφληση γίνεται σε μια δόση την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου εκάστου έτους. Η μέγιστη διάρκεια υπαγωγής στην εναλλακτική φορολόγηση του εισοδήματος αλλοδαπής ορίζεται σε δεκαπέντε (15) φορολογικά έτη, αρχομένης από το επόμενο φορολογικό έτος από αυτό της υποβολής της αίτησης του φυσικού προσώπου. Η δεκαπενταετής διάρκεια υπαγωγής δεν υπόκειται σε παράταση, σύντμηση ή κατάργηση Σημειώνεται ότι το φυσικό πρόσωπο δεν απαλλάσσεται από φόρο κληρονομιών ή δωρεών περιουσίας που βρίσκεται στην αλλοδαπή.

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Aegean-Consultanting-newsletter-unemployment-funding-20240613
Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης
aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους