Ήρθαν τα Family Offices στην Ελλάδα

Θεσπίστηκαν και επίσημα πλέον στη χώρα μας, τα λεγόμενα Family Offices, ή αλλιώς Εταιρείες Διαχείρισης Οικογενειακής Περιουσίας, εταιρείες δηλαδή ειδικού σκοπού οι οποίες έχουν στόχο τη διαχείριση της οικογενειακής περιουσίας φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.

Τι ακριβώς είναι οι Εταιρείες Διαχείρισης Οικογενειακής Περιουσίας (ΕΔΟΠ);

Οι εταιρείες αυτές, μπορούν να λάβουν κάθε μορφής εταιρικό τύπο, ΑΕ, ΕΠΕ, Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, Κοινωνία Αστικού Δικαίου κα, εκτός από νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Κύρια προϋπόθεση για την ίδρυση τους, είναι τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα να είναι φυσικά πρόσωπα με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, ενώ η ίδια προϋπόθεση πρέπει να πληρείται και για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας τους. Επίσης, σημαντικός όρος είναι ότι θα πρέπει να απασχολεί στη χώρα μας προσωπικό τουλάχιστον 5 ατόμων -εντός 12 μηνών από την ίδρυσή της και εφεξής- καθώς και να πραγματοποιεί στην Ελλάδα δαπάνες λειτουργίας τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ ετησίως.

Σκοπός των family offices, είναι η παροχή υποστήριξης στα φυσικά πρόσωπα και στα μέλη των οικογενειών τους για τη διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας και των επενδύσεων που κατέχουν είτε άμεσα, είτε έμμεσα (δηλαδή μέσω νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων), ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία. Δεν επιτρέπεται η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας.

Υπηρεσίες ΕΔΟΠ

Οι υπηρεσίες που δύναται να παρέχει μια ΕΔΟΠ για την επίτευξη του σκοπού της, είναι ενδεικτικά:

  • Υπηρεσίες συνδεδεμένες με την προσωπική και κοινωνική ζωή των μελών της οικογένειας, πχ υπηρεσίες pr, συνοδείας ασφαλείας, φυλάκων, μαγείρων, οικονόμων, δασκάλων, παιδαγωγών και βρεφοκόμων, οδηγών, τεχνικών, κηπουρών, καθαριότητας, προμήθειας αγαθών και διαχείρισης φιλανθρωπικού έργου
  • Υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης, όπως γραμματειακή υποστήριξη, hr, λογιστική παρακολούθηση, πληρωμή δαπανών κάθε είδους, διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών, τεχνική υποστήριξη για τη διαχείριση και συντήρηση ακινήτων, οργάνωση επαγγελματικών ταξιδιών
  • Υπηρεσίες χρηματοοικονομικής διαχείρισης, δηλαδή διαχείριση επενδύσεων και μεταβιβάσεων πλούτου
  • Υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού, πχ επιχειρηματικές συμβουλές, σχεδιασμός για την ακίνητη περιουσία, σχεδιασμός διαδοχής, αλλά και εκπαιδευτικός σχεδιασμός
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες, πχ φορολογικές συμβουλές, νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μηχανικών, ιατρών, συμβουλές διαχείρισης κινδύνου, υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας.

Οι ΕΔΟΠ μπορούν να απασχολούν εργαζομένους διαφόρων ειδικοτήτων, ή να αναθέτουν τις υπηρεσίες σε τρίτα πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ελλάδα και το εξωτερικό (όχι όμως σε μη συνεργάσιμα φορολογικά κράτη). Φυσικά πρόσωπα μέλη της εν λόγω εταιρείας, δ ε ν επιτρέπεται να είναι εργαζόμενοι σε αυτή. Αξίζει να σημειωθεί επίσης, ότι ο νόμος παρέχει φορολογικά κίνητρα σε όσους επιλέγουν τη σύσταση τους.

Η Aegean Consulting είναι στη διάθεσή σας για νομικές και φορολογικές συμβουλές σε σχέση με τις ΕΔΟΠ, αλλά και για την ανάληψη όλων των απαραίτητων διαδικασιών ως προς τη σύσταση και την καθημερινή λειτουργία τους.

Πατήστε εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Aegean-Consultanting-newsletter-unemployment-funding-20240613
Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης
aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους