Ερωτήσεις – απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας

1. Ήρθα και ξέχασα να χτυπήσω την κάρτα και ενημερώνομαι εκ των υστέρων με μήνυμα. Τι κάνω;

Χτυπάω την κάρτα την στιγμή που το αντιλαμβάνομαι ή ενημερώνομαι ακόμη κι αν έχω καθυστερήσει.

2. Χτυπάω είσοδο αντί για έξοδο. Τι κάνω;

Αν η σήμανση έχει υποβληθεί, επαναλαμβάνω τη σωστή σήμανση.

3. Αποχώρησα από την εργασία και αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχω χτυπήσει κάρτα. Τι κάνω;

Αν δεν έχω φύγει ακόμη από τον χώρο, επιστρέφω και χτυπάω την κάρτα. Αν έχω φύγει ήδη, τότε δεν κάνω απολύτως τίποτα.

4. Τι θα συμβαίνει αν ο εργαζόμενος αρνείται να χτυπήσει την κάρτα;

Η χρήση της ψηφιακής κάρτας είναι υποχρέωση εκ μέρους του εργαζόμενου αλλά ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για τη συνεπή εφαρμογή της.

5. Πως θα αντιμετωπιστούν θέματα μικρών αποκλίσεων στη σήμανση κάρτας, που οφείλονται σε μαζική προσέλευση εργαζομένων για ανάληψη της εργασίας (σε κλάδους π.χ. όπως στη βιομηχανία);

Υπάρχει η δυνατότητα στους εργοδότες να προμηθευτούν περισσότερες συσκευές Εργάνη card scanner, για να μην υπάρχουν τέτοιες αποκλίσεις.

6. Με ποιο τρόπο αντιμετωπίζονται τα χτυπήματα εργαζομένων νωρίτερα από την ώρα έναρξης;

Θα πρέπει η ώρα σήμανσης της κάρτας να συμφωνεί με τη δηλωμένη ώρα έναρξης εργασίας και να καταγράφεται στην κάρτα ο πραγματικός χρόνος εργασίας. Αν ο  εργαζόμενος έρθει λίγο νωρίτερα από την ώρα ανάληψης εργασίας, η σήμανση της κάρτας θα γίνει την ώρα έναρξης της απασχόλησης, όπως έχει δηλωθεί στην οργάνωση του χρόνου εργασίας. Είναι σαφές ότι, κατά τον χρόνο αυτό και μέχρι την σήμανση της κάρτας ο εργαζόμενος δεν πρέπει να απασχολείται. Διευκρινίζεται ότι, σαν χρόνος εργασίας θεωρείται αποκλειστικά η διεξαγωγή της εργασίας που έχει ανατεθεί στον κάθε εργαζόμενο και όχι ο εύλογος χρόνος προετοιμασίας του, είτε κατά τη μετάβαση, είτε κατά την αποχώρησή του.

7. Επιτρέπεταιτο χτύπημα της κάρτας στην ευέλικτη προσέλευση, πριν την έναρξη του δηλωθέντος ωραρίου;

Όχι δεν παρέχεται τέτοια δυνατότητα! Το «χτύπημα» έπεται της έναρξης του ωραρίου και παρατείνει αντίστοιχα τη λήξη του ωραρίου.

8. Η σήμανση της κάρτας μετά τη δηλωθείσα ώρα έναρξης του ωραρίου και εντός του χρόνου ευέλικτης προσέλευσης, δικαιολογεί τη σήμανση της λήξης του ωραρίου αντίστοιχο χρόνο αργότερα από τη δηλωθείσα ώρα λήξης του ωραρίου;

Η ευέλικτη προσέλευση επιτρέπεται μόνο όταν έχει γίνει ενεργοποίηση της κάρτας εργασίας και απαιτεί ενημέρωση με οποιονδήποτε αποδεικνυόμενο τρόπο από τον εργοδότη προς τον εργαζόμενο και αντίστοιχη αποδοχή από αυτόν. Στην περίπτωση αυτή η δυνατότητα προσέλευσης είναι δυνατή εντός Χ λεπτών (και έως 120′ κατ΄ ανώτατο) εκκινώντας από τη δηλωθείσα έναρξη του προδηλωθέντος ωραρίου στην οργάνωση του χρόνου εργασίας και η σήμανση αυτή συμπαρασύρει και την δηλωθείσα ώρα λήξης του ωραρίου. Επιπλέον θα πρέπει να τηρηθεί αυστηρά το διάστημα ευέλικτης προσέλευσης που έχει δηλωθεί από τον εργοδότη και υποστηρίζεται από την ψηφιακή κάρτα εργασίας . Ευνόητο είναι ότι η ευέλικτη προσέλευση ισχύει μόνο από την ώρα έναρξης του δηλωθέντος ωραρίου και μετά και όχι πριν. Δηλαδή, εάν έχει δηλωθεί ευέλικτη προσέλευση 120 λεπτών με δηλωθέν ωράριο 09:00 με 17:00, τότε ο εργαζόμενος νομιμοποιείται να προσέλθει στην εργασία του και να χτυπήσει κάρτα από τις 09:00 και μετά και όχι πριν.
Για παράδειγμα, αν έχει δηλωθεί ευέλικτη προσέλευση εντός 120 λεπτών για έναν εργαζόμενο και το δηλωθέν ωράριο εργασίας του είναι 09:00-17:00, τότε εάν ο εν λόγω εργαζόμενος προσέλθει στην εργασία του και χτυπήσει κάρτα στις 10:30, νομιμοποιείται να έχει σήμανση λήξης του ωραρίου του στις 18:30. Αν αντιθέτως προσέλθει στην εργασία του στις 08:15 και χτυπήσει κάρτα με δηλωθέν ωράριο 09:00, δεν θεωρείται ότι καλύπτεται από την ευέλικτη προσέλευση και προκειμένου ο εργοδότης να είναι νόμιμος θα πρέπει να έχει προβεί σε σχετική προδήλωση στο πλαίσιο του Μεταβαλλόμενου/ Τροποποιούμενου Ωραρίου.

9. Τι συμβαίνει όταν απουσιάζει η σήμανση έναρξης ή λήξης στο σύστημα της κάρτας;

Για αυτούς τους εργαζόμενους, ως έναρξη ή λήξη της απασχόλησης τεκμαίρεται το δηλωμένο ψηφιακό ωράριο. Ωστόσο σε περιπτώσεις συστηματικών τέτοιων παραλείψεων, γίνεται επιτόπιος έλεγχος και ζητούνται εξηγήσεις.

10. Σε περίπτωση που Εργαζόμενος είναι αδικαιολογήτως απών και εξ αυτού του λόγου δεν «χτυπήσει» την κάρτα του, πώς θα δηλωθεί η απουσία του εντός του πρώτου δεκαημέρου του επομένου μηνός, θα προβλεφθεί συγκεκριμένος κωδικός;

Το σύστημα ψηφιακής κάρτας εργασίας δεν παρακολουθεί την απουσία αλλά την εργασία.

Το σύστημα ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας παρακολουθεί την εργασία και τη δικαιολογημένη μη εργασία (άδεια, ανάπαυση).

 

11. Στις περιπτώσεις εργαζομένων που δεν ξεκινούν πάντοτε (αλλά κάποιες φορές) την ημερήσια απασχόλησή τους από τις εγκαταστάσεις του εργοδότη τους ή/και δεν ολοκληρώνουν πάντοτε (αλλά κάποιες φορές την εργασία τους αποχωρώντας από τις προαναφερθείσες εγκαταστάσεις, η αποτύπωση μη σταθερών δηλώσεων υποβολής (δηλ. η εμφάνιση ανομοιόμορφης καρτοσήμανσης) δεν είναι πιθανόν να προκαλέσει τον έλεγχο του ΣΕΠΕ και, ενδεχομένως, και την επιβολή κύρωσης;

O μηχανισμός της ψηφιακής κάρτας εργασίας, εφαρμόζεται μόνο για εργαζόμενους με φυσική παρουσία. Άρα για κάποιον που ξεκινά ή /και ολοκληρώνει την εργασία του στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης όπου και εργάζεται ισχύει κανονικά η κάρτα εργασίας.

Επίσης σε περίπτωση κατά την οποία δεν υφίσταται χτύπημα κάρτας κατά την έναρξη, ή/και κατά τη λήξη της απασχόλησης των εργαζομένων λόγω της φύσης της αντικειμένου εργασίας τους (πχ περιοδεύοντες πωλητές), τεκμαίρεται ως ωράριο εργασίας για τη συγκεκριμένη ημέρα, το δηλωθέν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ημερήσιο ωράριο εργασίας.
Σε περίπτωση προσέλευσης μετά τη δηλωμένη έναρξη του ωραρίου, ή αποχώρησης πριν τη δηλωμένη λήξη του ωραρίου, κρίνεται απαραίτητη η σήμανση της κάρτας (εφόσον η προσέλευση καθώς και η αποχώρηση είναι εντός του προκαθορισμένου ωραρίου). Η ανωτέρω σήμανση κρίνεται απαραίτητη , μεταξύ άλλων και για λόγους ασφάλειας δικαίου του εργαζόμενου (π.χ. εργατικό ατύχημα).
Ενδεικτικά παραδείγματα:
– Σε περίπτωση που ένας υπάλληλος έχει εξωτερικό ραντεβού με πελάτη (ωράριο εργασίας 08:00 έως 16:00) και έλθει στο γραφείο στις 11:00. [Σημείωση ότι από 08:00 έως 11:00 έχει εργαστεί εκτός του παραρτήματος του εργοδότη]. Ισχύει και γι’ αυτόν κανονικά η κάρτα εργασίας και για την συγκεκριμένη ημέρα θα έχει χτύπημα (είσοδο) στις 11:00 που θα ξεκινήσει εργασία στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, μετά από το εξωτερικό ραντεβού με πελάτη, και θα ολοκληρώσει την εργασία του στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης έχοντας χτύπημα της κάρτας με έξοδο (λήξη) ώρα 16:00.

 

12. Τι θα συμβεί σε τυχόν έκτακτες αλλαγές απασχόλησης;

Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε μεταβολή θα δηλώνεται πάντα εμπρόθεσμα πριν τη μεταβολή και την έναρξη της απασχόλησης, όπως η σχετική διάταξη ορίζει. Δεν είναι δυνατή η υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης.

13. Τι θα γίνει με την τηλεργασία και τους εργαζόμενους εκτός έδρας;

Παραμένει ο έλεγχος με βάση την προδήλωση του ωραρίου εργασίας. Επί του παρόντος δεν θα υπάρχει δυνατότητα να «χτυπά» κάποιος κάρτα εξ αποστάσεως, γνωστοποιώντας πχ από το σπίτι ή από όποιο άλλο σημείο εργάζεται τις ώρες έναρξης και λήξης της εργασίας. Η δυνατότητα αυτή θα υπάρξει σε αμέσως επόμενη φάση, καθώς προβλέπεται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο θα ορίζει πώς θα ελέγχονται τα δεδομένα των επικοινωνιών μεταξύ του εργοδότη και του τηλεργαζομένου.

14. Εργαζόμενος που κατά τη διάρκεια της ημέρας απασχολείται σε περισσότερα παραρτήματα του εργοδότη, ο οποίος χρησιμοποιεί σε όλα τα παραρτήματα το σύστημα καρτοσήμανσης του Υπουργείου, μολονότι θα έχει απογράφει σε ένα από τα παραρτήματα αυτά, η σήμανση της κάρτας θα είναι εφικτή και στα υπόλοιπα παραρτήματα ή μόνον στο παράρτημα όπου έχει απογραφεί ο εργαζόμενος;

Εργαζόμενος που ξεκινά την εργασία στο παράρτημα Χ του εργοδότη και λήγει η εργασία του στο παράρτημα Ψ, είναι υπόχρεος να δηλώσει την έναρξη της εργασίας του με χτύπημα κάρτας στο παράρτημα Χ και την λήξη της εργασίας του με χτύπημα κάρτας στο παράρτημα Ψ.

Η σήμανση της κάρτας και ο κωδικός QR του εργαζομένου είναι ενιαίος για όλες τις εγκαταστάσεις του εργοδότη, οπότε μία σήμανση εισόδου και μία σήμανση εξόδου, ακόμη κι αν η είσοδος γίνεται σε άλλη εγκατάσταση από την έξοδο.

15. Τι θα συμβεί με τον έλεγχο σε περίπτωση υπερεργασίας;

Σε αυτή την περίπτωση, επειδή δεν υπάρχει υποχρέωση προαναγγελίας για την υπερεργασία, θα ζητούνται  στοιχεία για το αν έχει γίνει πληρωμή της υπερεργασίας.

16. Πώς δηλώνεται η έκτακτη απασχόληση 6ης ημέρας σε δηλωμένο 5ήμερο ωράριο;

Βάσει νόμου, υπάρχει υποχρέωση αμοιβής με προσαύξηση 30%, ωστόσο ο νομοθέτης απαγορεύει την απασχόληση για προστασία της ανάπαυσης του εργαζομένου. Η δήλωση της 6ης ημέρας στο ΠΣ Εργάνη, δεν νομιμοποιεί την απασχόληση. Αν, ωστόσο, υπάρχει συμφωνία του εργαζομένου και σχετικός όρος στην ατομική σύμβαση, για 6ήμερη απασχόληση (όταν παρίσταται ανάγκη), να απασχολείται δηλαδή 6 ημέρες την εβδομάδα με 6,40 ώρες ημερησίως, ώστε να εξασφαλίζεται και πάλι η 40ωρη εβδομαδιαία απασχόληση, τότε νόμιμα καλύπτεται η εργασία της 6ης ημέρας. Στην περίπτωση, αυτή πρέπει να  υποβληθεί η σχετική δήλωση οργάνωσης του χρόνου εργασίας πριν από την έναρξη της εβδομάδας εφαρμογής 6ήμερης απασχόλησης. Επίσης, ένας άλλος τρόπος νόμιμης απασχόλησης π.χ. εργασία το Σάββατο στην 5ήμερη απασχόληση, είναι η χορήγηση ρεπό εντός της εβδομάδας, ώστε να τηρείται η 5ήμερη-40ωρη απασχόληση. Είναι σαφές ότι, πρέπει να υποβληθεί η σχετική δήλωση οργάνωσης του χρόνου εργασίας, για την αλλαγή των ημερών εργασίας.

17. Με ποιο τρόπο θα γίνεται η διατήρηση των σημάνσεων της κάρτας εργασίας;

Υπάρχει δεκαετής υποχρέωση τήρησης των στοιχείων και ο τρόπος θα είναι οποιαδήποτε νόμιμη μορφή.

18. Θα έχει τη δυνατότητα η Επιθεώρηση Εργασίας να κάνει ελέγχους ανατρέχοντας και στο παρελθόν;

Ναι, θα μπορεί ο ελεγκτής να προχωρήσει σε τέτοιους ελέγχους.

Η ψηφιακή κάρτα δεν εφαρμόζεται σε διευθυντικά στελέχη

Για να θεωρηθεί ένας υπάλληλος διευθυντικό στέλεχος θα πρέπει να ισχύει ένα από τα παρακάτω και να αναφέρετε στην σύμβαση εργασίας του.

Α. α. Ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα έναντι λοιπών εργαζομένων της επιχείρησης ή είναι πρόσωπα εξουσιοδοτημένα να λαμβάνουν αποφάσεις αυτόνομα, ή

     β. εκπροσωπούν και δεσμεύουν την επιχείρηση προς τρίτους, ή

     γ. είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή αντίστοιχου οργάνου διοίκησης του εργοδότη ή

     δ. είναι μέτοχοι ή εταίροι κατέχοντες άνω του 0,5% των δικαιωμάτων ψήφου του εργοδότη ή

Β. προΐστανται Διευθύνσεων, Μονάδων ή Τμημάτων ή άλλων αυτοτελών οργανικών μονάδων της εργοδοτικής επιχείρησης που προσδιορίζονται στο οργανόγραμμά της, εφόσον η εργοδοτική επιχείρηση τους εμπιστεύεται την εποπτεία μέρους της συνεχούς, διακεκομμένης ή έκτακτης, αλλά πάντως ουσιώδους λειτουργίας της και οι εργαζόμενοι αυτοί αμείβονται με συμφωνημένες μηνιαίες αποδοχές που δεν υπολείπονται τετραπλάσιου του εκάστοτε ελάχιστου κατώτατου μισθού, ή

Γ. αμείβονται με συμφωνημένες μηνιαίες αποδοχές που δεν υπολείπονται του εξαπλάσιου του εκάστοτε ελάχιστου νομοθετημένου μισθού.

Πρόστιμα

Διευκρινίζεται ότι για να επιβληθεί πρόστιμο όσον αφορά την Ψηφιακή Κάρτα, αυτό μπορεί να συμβεί α) σε επιτόπιο έλεγχο, β) λόγω αναντιστοιχίας ωραρίων με σημάνσεις κάρτας, γ) λόγω αναντιστοιχίας των σημάνσεων με την μισθοδοσία.

Για κάθε περίπτωση απόκλισης της καταγραφής του χρόνου εργασίας από τον πραγματικό χρόνο εργασίας επιβάλλεται πρόστιμο 3.000€. Εάν ο εργοδότης παρεμποδίζει την απόδειξη του πραγματικού χρόνου εργασίας εξαλείφοντας τα στοιχεία το πρόστιμο είναι 4.000€.

Το πιο βαρύ πρόστιμο θεωρείται η περίπτωση όπου ένας εργαζόμενος να εργάζεται ενώ υπάρχει σήμανση κάρτας ότι έχει αποχωρήσει. Το πρόστιμο είναι 10.500€.

Άρθρο του Χρήστου Τριανταφυλλόπουλου, Founder – CEO της Aegean Consulting

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλές

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Aegean-Consultanting-newsletter-unemployment-funding-20240613
Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης
aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους