ΕΠΕ – Νέες διατάξεις

Από το Δημήτρη Πιπεράκη

Με τη δημοσίευση του Ν. 4541/2018 τροποποιήθηκε σημαντικό μέρος των διατάξεων του Ν. 3190/1955 που αφορά στις ΕΠΕ.

Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις παρατίθενται παρακάτω:

Με το άρθρο 1 αντικαθίστανται οι διατάξεις για α) την επωνυμία της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, β) το κεφάλαιό της και γ) τα εταιρικά μερίδια. Ειδικότερα στο άρθρο 1 παρ.1 ορίζεται ο σχηματισμός της επωνυμίας, στο άρθρο 1 παρ.2 ορίζεται ότι το κεφάλαιο της Ε.Π.Ε. καθορίζεται ελεύθερα από τους εταίρους χωρίς περιορισμό και στο άρθρο 1 παρ.3 ότι η ονομαστική αξία του κάθε εταιρικού μεριδίου Ε.Π.Ε. είναι τουλάχιστον 1 ευρώ.

Με το άρθρο 2 αντικαθίστανται οι διατάξεις για α) τον τρόπο σύστασης της εταιρείας και το περιεχόμενο της εταιρικής σύμβασης, β) την ακυρότητα της εταιρείας και γ) τη δημοσιότητα, ενώ προστίθενται διατάξεις για αα) την απόκτηση νομικής προσωπικότητας από την εταιρεία και ββ) την υπαναχώρηση εταίρου πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοσιότητας. Στο άρθρο 2 παρ. 1 καθορίζεται το περιεχόμενο της εταιρικής σύμβασης και ορίζεται ότι η εταιρική σύμβαση καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με πρότυπο καταστατικό.

Στην παρ. 5 του άρθρου 10 παρέχεται η δυνατότητα σύστασης Ε.Π.Ε. και µε ιδιωτικό έγγραφο, μόνο στην περίπτωση που ακολουθείται πιστά και χωρίς καμία παρέκκλιση το αποκλειστικό περιεχόμενο του πρότυπου καταστατικού. Σημειωτέον ότι η δυνατότητα χρήσης πρότυπου καταστατικού προβλέφθηκε αρχικά με το άρθρο 9 του Ν. 4441/2016 (Α’ 227) και με την υπ’ αριθμόν 31637/2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Στο άρθρο 2 παρ. 3 ορίζεται ότι η νομική προσωπικότητα αποκτάται από την Ε.Π.Ε. μόνο με την εγγραφή της στο Γ.Ε.ΜΗ.

Στο άρθρο 2 παρ. 6 ορίζεται ότι ως προς την δημοσιότητα των στοιχείων και των πράξεων των Ε.Π.Ε. εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3419/2005 (Γ.Ε.ΜΗ) και ότι πριν από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας κανείς εταίρος δεν μπορεί να υπαναχωρήσει από την εταιρική σύμβαση.

Με το άρθρο 3 αντικαθίστανται και συμπληρώνονται οι διατάξεις για α) τη σύγκληση συνέλευσης των εταίρων και β) την ανάκληση και παραίτηση διαχειριστών, ενώ επαναδιατυπώνεται η απαγόρευση για συμμετοχή στη σύσταση ή διαχείριση Ε.Π.Ε. διαφόρων κατηγοριών ατόμων (π.χ. δημοσίων υπαλλήλων).

Με το άρθρο 4 προστίθεται στον Ν. 3190/1955 Κεφάλαιο Γ1’ που αφορά στις οικονομικές καταστάσεις της Ε.Π.Ε. και τη διανομή κερδών στους εταίρους.

Με το άρθρο 5 παρ.1 και 2 ορίζεται ότι οι μεταβιβάσεις εταιρικών μεριδίου γίνονται υποχρεωτικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο και ότι δεν επιτρέπεται απαγόρευση στο καταστατικό της Ε.Π.Ε. της μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου.

Στο άρθρο 6 παρ 1. επανακαθορίζονται τα ποσοστά πλειοψηφίας της συνέλευσης των εταίρων Ε.Π.Ε., προκειμένου να αποφασιστεί η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης (πλέον του ενός δευτέρου του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου).

Στο άρθρο 6 παρ. 2 ορίζεται ότι, στις περιπτώσεις των άρθρων 19 (ανάκληση και παραίτηση διαχειριστών), 28 (μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ε ζωή), 29 (μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου) και 33 (έξοδος και αποκλεισμός εταίρου) το νέο κείμενο της εταιρικής σύμβασης καταρτίζεται από τον διαχειριστή με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Στο άρθρο 6 παρ.6 ορίζεται ότι κατά την παράσταση και προσυπογραφή πρακτικών της συνέλευσης Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης δεν απαιτείται πλέον ο συμβολαιογράφος που παρίσταται να εδρεύει αποκλειστικά στην περιφέρεια της έδρας της εταιρείας.

Στο άρθρο 7 παρ.9 προβλέπεται και ρυθμίζεται η δυνατότητα της συνέλευσης των εταίρων Ε.Π.Ε. να αναβιώνει με ομόφωνη απόφασή της λυθείσας εταιρείας, εφόσον δεν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Με το άρθρο 8 καθορίζεται το καθεστώς εγκατάστασης υποκαταστημάτων ή πρακτορείων αλλοδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης µε σαφή διαχωρισμό αυτών µε έδρα κράτος – µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) από τις αντίστοιχες εταιρείες τρίτης χώρας µε τις πρώτες να µην χρειάζονται, εφεξής, την έκδοση σχετικής «απόφασης εγκατάστασης» από την αρμόδια εποπτική αρχή.

Με το άρθρο 9 προστίθεται Κεφάλαιο ΙΑ’ στο Ν. 3190/1955, με το οποίο καθορίζεται ως αρμόδιο δικαστήριο για τις ανακύπτουσες διαφορές το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Ε.Π.Ε..

Με το άρθρο 10 τροποποιούνται οι διατάξεις των Κ.Ν. 2190/1920, Ν. 4072/2012 και Ν. 4441/2016, και ρυθμίζεται ο σχηματισμός της επωνυμία της ανώνυμης εταιρείας, της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής, της ομόρρυθμης και της ετερόρρυθμης εταιρείας.

Στο άρθρο 12 ορίζεται ότι όσες Ε.Π.Ε. είχαν ορίσει (πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 4541/2018) αόριστη διάρκεια, έχουν υποχρεωτικά λήξη την 31η Δεκεμβρίου 2021, εκτός εάν σχετικά τροποποιήσουν το καταστατικό τους πριν την ημερομηνία αυτή.

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Real,Estate,Agent,Talked,About,The,Terms,Of,The,Home
Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα χορήγησης μείωσης ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένες κατοικίες
site-blog
Ασφαλιστικές κατηγορίες ΕΦΚΑ μη μισθωτών – Ποσό σύνταξης για κάθε κάθε κατηγορία
news-img
Αλλαγές στην φορολογία μερισμάτων των λοιπών ναυτιλιακών και ναυλομεσιτικών εταιρειών με τον νόμο 5036 / 2023