Έντυπο Ε12: Ημερήσιο Δελτίο Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου

Το γνωστό μέχρι πρότινος Βιβλίο Ημερήσιου Δελτίου Απασχόλησης Προσωπικού

1. Με το άρθρο 214 του νέου Νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167, τεύχος Α΄ της 30.10.2019) επαναρρυθμίζεται το ζήτημα της «Αναγγελίας του απασχολουμένου προσωπικού επί εκτελέσεως οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου». Προβλέπεται η έκδοση αποφάσεων του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τις οποίες θα καθορίζεται ο υπόχρεος εργοδότης, η διαδικασία και τα στοιχεία της αναγγελίας στο ΣΕΠΕ και κάθε άλλη αναγκαία για την εφαρμογή της ρυθμίσεως λεπτομέρεια. Όπως ορίζεται ρητώς στο άρθρο 214, η ισχύς του θα αρχίση από την ημερομηνία δημοσιεύσεως των αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι τότε (μεταβατικό στάδιο) ισχύει η ΥΑ 44568/Δ1.14795/19 (ΦΕΚ 3751/Β/10.10.2019) με την οποία προσετέθη παρ. 9 στο άρθρο 14 (14.9) της ΥΑ 40331/19 (αφορά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΣΕΠΕ των διαφόρων εντύπων-βλ. ΔΕΝ 2019, τεύχος 1755 σελ. 1334). Η διάταξη της παρ. 14.9 ορίζει ότι μέχρι την νομοθετική επαναρρύθμιση … οι υπόχρεοι … θα μπορούν να τηρούν το ΒΗΔΑΠ χειρόγραφα, υποχρεούμενοι, μετά την επαναρρύθμιση (δηλαδή μετά από την δημοσίευση των αποφάσεων) να υποβάλουν «συγκεντρωτικά και αποκεντρικά» αντίγραφο αυτού στην αρμόδια Υπηρεσία του ΣΕΠΕ.
Υπόχρεοι κατά το σύστημα του ΒΗΔΑΠ είναι ο κύριος του έργου, μόνον εφόσον απασχολεί προσωπικό με σχέση εξηρτημένης εργασίας στην εκτέλεση με αυτεπιστασία οικοδομοτεχνικού έργου. Επίσης, ο εργολάβος ή ο υπεργολάβος που απασχολεί με σχέση εργασίας προσωπικό στην εκτέλεση οποιασδήποτε οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου. Επίσης ο υπεύθυνος της εστεγασμένης επιχειρήσεως για τις μη οικοδομικές εργασίες που εκτελούνται στο έργο.

2. Το ΒΗΔΑΠ (ΒΙΒΛΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) καθιερώθηκε με την ΥΑ 1801/89, εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότησιν του Ν. 1836/89, άρθρο 33 (ΔΕΝ 1989 σελ. 629 και σελ. 1095 – βλ. και Έγγραφο Υπ. Εργασίας στο ΔΕΝ 2014 σελ. 1630). Με τον Ν. 4488/17, άρθρο 37 (ΔΕΝ 2017 σελ. 1057(1069) αντικατεστάθη το άρθρο 33 του Ν. 1836/89 και εθεσπίσθη η υποχρέωση ηλεκτρονικής αναγγελίας, πριν από την έναρξη κάθε ημερησίας απασχολήσεως. Ορίζεται ότι ως εργοδότης θεωρείται ο εργολάβος και ο υπεργολάβος που έχουν αναλάβει την εκτέλεση της οικοδομικής εργασίας ή του τεχνικού έργου και παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση αποφάσεως, από της εκδόσεως της οποίας θα ισχύη η ανωτέρω διάταξη.
Στην ΥΑ 40331/2019 (ΔΕΝ 2019 σελ. 1334) περιελήφθησαν διατάξεις (άρθρο 4 παρ. 24 και άρθρο 14 παρ. 9) καθώς και ΠΙΝΑΚΑΣ (ΕΝΤΥΠΟ Ε12) για την ηλεκτρονική υποβολή στο ΕΡΓΑΝΗ. Η ΥΑ αυτή τροποποιήθηκε εν συνεχεία με την ΥΑ 44568/Δ1.14795/19, όπως αναφέρεται ήδη ανωτέρω (τις διατάξεις της αποφάσεως αυτής έχουμε ενσωματώσει στα άρθρα 14.9 και 4.24 της ΥΑ 40331/19 – βλ. στο τεύχος 1755 σελ. 1345 και σελ. 1340).

Στο άρθρο 214 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ 167 Α΄/30.10.2019) ορίζονται τα εξής:
Άρθρο 214
Αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτελέσεως οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου
Το άρθρο 33 του ν. 1836/1989 (Α’ 79), όπως ισχύει, τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:

1. Εργοδότης που απασχολεί προσωπικό για την εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου, υποχρεούται να αναγγέλλει στις Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το απασχολούμενο προσωπικό, πριν την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης. Η ως άνω αναγγελία αντικαθιστά τον πίνακα προσωπικού και ωρών εργασίας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 5 του ν. 4554/2018 (A’ 130), όπως ισχύει.
2. Αντίγραφο του εντύπου της ως άνω αναγγελίας, για κάθε ημέρα απασχόλησης τηρείται στον τόπο εκτέλεσης του έργου με ευθύνη του εργοδότη και τίθεται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων, προς έλεγχο, οσάκις ζητείται. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 24 του ν. 3996/2011 (A’ 170), όπως ισχύει.
3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται ιδίως ο υπόχρεος εργοδότης για την αναγγελία, η διαδικασία υποβολής της αναγγελίας, τα στοιχεία που περιλαμβάνει, τυχόν εξαιρέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
4. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευση των αποφάσεων της παραγράφου 3.
5. Από την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού, κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος καταργείται.»

Περισσότερα στο elinyae.gr

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Aegean-Consultanting-newsletter-unemployment-funding-20240613
Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης
aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους