Μη επιστρεπτέα ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική

ΣΤΟΧΟΣ

Η δράση θα στηρίξει τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής που αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19.

Πρωταρχικός στόχος της παρούσας δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης (κεφάλαιο κίνησης) προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

Δικαιούχοι

Υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής και στους ΚΑΔ (κύριο ή με τα μεγαλύτερα έσοδα) σύμφωνα με το Παράρτημα της πρόσκλησης.

Μορφή ενίσχυσης

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης κατά το έτος 2019 με ελάχιστο τα 5.000 € μέγιστο τα 50.000,00€.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα:

  • των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
  • των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
  • του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
  • του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
  • του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές Βιολογικές δραστηριότητες)
  • Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα

Ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο με 50%.

– Έναρξη υποβολής προτάσεων: 23/10/2020 ώρα 13.00
– Λήξη υποβολής προτάσεων: 20/11/2020 ώρα 15.00

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021 ενώ αναμένεται να υπάρξει και ρήτρα διατήρησης των θέσεων απασχόλησης για τις επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν.

Η Aegean Consulting, έχοντας πολυετή εμπειρία στα συγχρηματοδοτούμενα επενδυτικά προγράμματα αναλαμβάνει :

  • Τη στοιχειοθέτηση και τεκμηρίωση της πιο συμφέρουσας επενδυτικής πρότασης
  • Tην προετοιμασία του φακέλου υποβολής
  • Την παρακολούθηση κατά την διάρκεια αξιολόγησης και την ενημέρωση επί του αποτελέσματος
  • Την υποστήριξη καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Real,Estate,Agent,Talked,About,The,Terms,Of,The,Home
Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα χορήγησης μείωσης ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένες κατοικίες
site-blog
Ασφαλιστικές κατηγορίες ΕΦΚΑ μη μισθωτών – Ποσό σύνταξης για κάθε κάθε κατηγορία
news-img
Αλλαγές στην φορολογία μερισμάτων των λοιπών ναυτιλιακών και ναυλομεσιτικών εταιρειών με τον νόμο 5036 / 2023