Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση και την εμπορία αλιευτικών προϊόντων

Τα επενδυτικά σχέδια στα απομακρυσμένα ελληνικά νησιά: Περιφέρειες Β. και Ν. Αιγαίου, Σαμοθράκη, Θάσος, Βόρειες Σποράδες, Σκύρος και Σκυροπούλα, Κύθηρα και Αντικύθηρα, Γαύδος, Γαυδοπούλα, Παξιμάδια, Χρυσή, Κουφονήσι, Παξιμάδα, Δραγονάδα, Διονυσάδες, Δία, Ελάσα, Οθωνοί, Ερεικούσα, Μαρθάκι, Παξοί, Αντίπαξοι, Στροφάδες, Σαπιέντζα, Σχίζα και Εχινάδες, χρηματοδοτούνται από το ΕΠΑΛ 2007-2013 με ευνοϊκούς όρους και παράλληλα δεν ισχύουν οι περιοριστικές διατάξεις σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει, σήμερα, θα υπενθυμίσουμε τα βασικά στοιχεία του Μέτρου 2.3 «Μεταποίηση και Εμπορία Αλιευτικών Προϊόντων», το οποίο έχει προκηρυχθεί από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων του Ε.Π. Αλιεία 2007-13, και αφορά επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, στο πλαίσιο των κατωτέρω δράσεων:

Δράση 1: Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης: Χορηγούνται ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν στον εκσυγχρονισμό, επέκταση ή ίδρυση, μετεγκατάσταση μονάδων και εγκαταστάσεων παραγωγής μεταποιημένων ή μη αλιευτικών προϊόντων και στην ελαφριάς μορφής μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία από αλιευτικά σκάφη.
Δράση 2: Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των εγκαταστάσεων εμπορίας: Χορηγούνται ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό, μετεγκατάσταση εγκαταστάσεων εμπορίας.

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση, τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη ενός ή περισσότερων από τους παρακάτω στόχους:

– Βελτίωση των συνθηκών εργασίας.
– Βελτίωση και παρακολούθηση των συνθηκών δημόσιας υγείας και υγιεινής ή ποιότητας των προϊόντων.
– Παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας για τομείς της αγοράς.
– Μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον.
– Βελτίωση της χρήσης ειδών χαμηλής ζήτησης, παραπροϊόντων και υπολειμμάτων της μεταποιητικής διαδικασίας.
– Παραγωγή ή εμπορία νέων προϊόντων, εφαρμογή νέων τεχνολογιών, ή ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων παραγωγής.
– Εμπορία προϊόντων, τα οποία προέρχονται κυρίως από τοπικές εκφορτώσεις αλιείας και την υδατοκαλλιέργεια.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν τις παρακάτω κατηγορίες:

– Αγορά οικοπέδου.
– Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
– Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό βιομηχανοστασίων, κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων.
– Κατασκευή νέων αποθηκευτικών ή ψυκτικών χώρων.
– Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων, εξοπλισμού.
– Αγορά μέσων μεταφοράς.
– Αγορά εργαστηριακού εξοπλισμού.
– Εγκατάσταση και εφαρμογή Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας.
– Μελέτες και αμοιβές συμβούλων.
– Προμήθεια λογισμικού καθώς και λογισμικού αναβάθμισης.
– Επεξεργασία των απορριμμάτων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
– Εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων.

Δικαιούχοι ενίσχυσης

Οπως αναφέρεται στην πρόσκληση του Μέτρου, δικαιούχοι ενισχύσεων είναι Ατομικές Επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε., Ε.Ε., Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές/Αλιευτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις), που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων και ειδικότερα:

– Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

– Επιχειρήσεις που απασχολούν 250 ή περισσότερους εργαζομένους, ή έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 50 εκατ. ευρώ ή/και σύνολο ετήσιου ισολογισμού που υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ, αλλά απασχολούν λιγότερους από 750 εργαζομένους ή έχουν κύκλο εργασιών κάτω από 200 εκατ. ευρώ.

– Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού απασχολουμένων, ετήσιου κύκλου εργασιών ή συνόλου του ετήσιου ισολογισμού αυτών, εφόσον ο τόπος υλοποίησης του υποβαλλόμενου προς ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου βρίσκεται σε «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά».

Προϋπολογισμός

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων πρέπει να είναι άνω των 20.000 ευρώ και έως 500.000 ευρώ για τις περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) και έως 3.000.000 ευρώ για τις περιοχές εντός στόχου σύγκλισης (υπόλοιπες Περιφέρειες). Το κατώτερο όριο για τα αλιευτικά σκάφη με σκοπό την ελαφριάς μορφής μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία ορίζεται σε 5.000 ευρώ.

Ποσοστά ενίσχυσης

Το Μέτρο 2.3. «Μεταποίηση και Εμπορία» του ΕΠΑΛ 2007-2013, εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, με διαφορετική όμως ένταση ενίσχυσης (από 20% – 60%) ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων και την περιοχή του τόπου υλοποίησης του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.

Σημειώνεται ότι επενδυτικά σχέδια στα απομακρυσμένα ελληνικά νησιά: της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Σαμοθράκη, Θάσος, Βόρειες Σποράδες, Σκύρος και Σκυροπούλα, Κύθηρα και Αντικύθηρα, Γαύδος, Γαυδοπούλα, Παξιμάδια, Χρυσή, Κουφονήσι, Παξιμάδα, Δραγονάδα, Διονυσάδες, Δία, Ελάσα, Οθωνοί, Ερεικούσα, Μαρθάκι, Παξοί, Αντίπαξοι, Στροφάδες, Σαπιέντζα, Σχίζα και Εχινάδες, χρηματοδοτούνται από το ΕΠΑΛ 2007-2013 με ευνοϊκούς όρους και παράλληλα δεν ισχύουν οι περιοριστικές διατάξεις σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να αποτελείται από ίδια κεφάλαια ή / και τραπεζικό δανεισμό. Σε κάθε περίπτωση τα ίδια κεφάλαια δεν μπορεί να αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο του 5% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από 01.08.2012 και μέχρι την υποβολή της αίτησης, μπορούν να προσμετρηθούν στην απαιτούμενη ιδία συμμετοχή, εφόσον διαπιστώνεται η εξόφλησή τους και για την ίδια παραγωγική μονάδα δεν έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της 433/2012 πρόσκλησης του Μέτρου 2.3 του ΕΠΑΛ 2007-2013, επενδυτικό σχέδιο με το ίδιο αντικείμενο – στόχο επένδυσης.

Προτάσεις υποβάλλονται συνεχώς μέχρι κάλυψης των στόχων που έχουν προβλεφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013.

Επιλέξιμες ενέργειες

Στο πλαίσιο των δράσεων ενισχύονται ενέργειες σχετικές με τα εξής:

– Ίδρυση και μετεγκατάσταση επιχειρήσεων παραγωγής μεταποιημένων ή μη αλιευτικών προϊόντων, στοχεύοντας ιδίως σε παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας, στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, στη διασφάλιση της υγιεινής και του περιβάλλοντος, στην παραγωγή ή εμπορία νέων προϊόντων, στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών, καθώς και στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων παραγωγής.

– Επέκταση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων μεταποίησης, επιδιώκοντας ιδίως τη βελτίωση των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, των αποθηκευτικών χώρων πρώτης ύλης και τελικού προϊόντος, το σύστημα διακίνησης με σύγχρονο απογραφικό έλεγχο και τη μηχανογραφική υποστήριξη για την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος μέχρι τον καταναλωτή.

– Επεξεργασία υπολειμμάτων αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, καθώς και η απομάκρυνση από τα ιχθυάλευρα ή τα ιχθυέλαια διοξίνης ή άλλων επιβλαβών ουσιών για την ανθρώπινη υγεία.

– Ελαφριάς μορφής μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία από αλιευτικά σκάφη, με την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού και εφαρμογή πρακτικής σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανονισμούς, αξιοποιώντας τα στοιχεία φρεσκάδας των αλιευμάτων και εισάγοντας στο κύκλωμα εμπορίας προϊόντα επεξεργασμένα και με ταυτότητα.

– Ίδρυση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων εμπορίας προϊόντων προερχόμενων κυρίως από τοπικές εκφορτώσεις αλιείας και την υδατοκαλλιέργεια (συσκευαστήρια, κέντρα αποστολής ή εξυγίανσης οστράκων, ψυκτικοί ή αποθηκευτικοί χώροι) για τη βελτίωση της ποιότητας, της υγιεινής και της εμπορικής παρουσίασης του προϊόντος.

– Εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών, ανάπτυξη νέων προϊόντων και τρόπων συσκευασίας και αξιοποίηση παραδοσιακών συνταγών.

– Ανάπτυξη χώρων άμεσης εμπορίας για την πώληση και ενημέρωση του καταναλωτή καθώς και για την ενθάρρυνση της κατανάλωσης συναφών προϊόντων.

Πηγή: Καθημερινή

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Aegean-Consultanting-newsletter-unemployment-funding-20240613
Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης
aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους