Ενημέρωση για εξόφληση αποδείξεων λιανικής και εξόφληση δαπανών επιχειρήσεων άνω των 500€

Από τον Χρήστο Τριανταφυλλόπουλο

Εξόφληση Αποδείξεων Λιανικής άνω των 500 ευρώ ΜΟΝΟ μέσω τραπέζης. Εξόφληση Δαπανών Επιχειρήσεων άνω των 500 ευρώ ΜΟΝΟ μέσω τραπέζης

Από 04/04/2017 πλέον όλες οι αποδείξεις Λιανικής άνω των 500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ πρέπει να εξοφλούνται μόνο ηλεκτρονικά (Πιστωτικές κάρτες, Χρεωστικές κάρτες, Paypal, Λοιπές ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληρωμής, Καταθέσεις σε λογαριασμούς τραπέζης, Επιταγές)

Εξόφληση αγοράς αγαθών ή δαπανών με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, Μισθοδοσία και αμοιβές εργασιακών σχέσεων

1. Δεν εκπίπτει κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής (περ. β’ άρθρου 23 ΚΦΕ). Στην έννοια της αγοράς των αγαθών και της λήψης των υπηρεσιών εμπίπτουν οι αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών, εμπορευμάτων, υλικών, παγίων κ.λπ., οι πάσης φύσεως δαπάνες της επιχείρησης καθώς και οι πάσης φύσεως υπηρεσίες που λαμβάνει η επιχείρηση. (Σχετ. Εγκ.ΠΟΛ.1216/2014).

2. Δεν περιλαμβάνονται στην υποχρέωση εξόφλησης με τραπεζικό μέσο πληρωμής:
α. Μισθώματα ακινήτων, καθότι δεν πρόκειται για λήψη υπηρεσιών αλλά για χρήση μισθίου (εισόδημα από κεφάλαιο για τον εκμισθωτή)
β. Τόκοι και συναφή έξοδα, καθόσον δεν εμπεριέχουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά της παροχής υπηρεσίας.

3. Ως αξία συναλλαγής για τον υπολογισμό του ποσού των 500€ λαμβάνεται υπόψη το καθαρό ποσό της αξίας της συναλλαγής, προ ΦΠΑ.
4. Ως τραπεζικό μέσο πληρωμής, για την εξόφληση των δαπανών νοείται η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, είτε με μετρητά είτε με μεταφορά μεταξύ λογαριασμών (έμβασμα), η χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών της εταιρίας που πραγματοποιεί την πληρωμή, η έκδοση τραπεζικής επιταγής της επιχείρησης ή η εκχώρηση επιταγών τρίτων, η χρήση συναλλαγματικών οι οποίες εξοφλούνται μέσω τραπέζης, η χρήση ταχυδρομικής επιταγής – ταχυπληρωμής ή η κατάθεση σε λογαριασμό πληρωμών των Ελληνικών Ταχυδρομείων. (Σχετ. Εγκ. ΠΟΛ.1216/2014 και ΠΟΛ.1055/2016).

5. Σε περιπτώσεις συναλλαγών, που διενεργούνται σε ημέρες και ώρες μη λειτουργίας των τραπεζών ή που για αντικειμενικούς λόγους δεν είναι δυνατή η εξόφληση με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής και καταβάλλονται σε μετρητά ή παραδίδονται συναλλαγματικές οι οποίες εξοφλούνται εκτός τραπεζικού συστήματος, προκειμένου η δαπάνη να αναγνωρισθεί φορολογικά από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, η εταιρεία που παρέχει την υπηρεσία ή πουλάει τα αγαθά, υποχρεούται να καταθέσει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την έκδοση του παραστατικού (απόδειξη είσπραξης μετρητών ή παραλαβής συναλλαγματικών εκτός τραπεζικού συστήματος) σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα ή πιστωτικό οργανισμό το ποσό των μετρητών που εισέπραξε. Ο λόγος της αδυναμίας εξόφλησης με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής πρέπει να αναγράφεται πάνω στο σώμα του στοιχείου και να αποδεικνύεται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. (Σχετ. Εγκ. ΠΟΛ.1216/2014)

6. Από τη γραμματική διατύπωση των διατάξεων της περ. β του άρθρου 23 του ΚΦΕ προκύπτει, ότι ο νόμος απαιτεί η εξόφληση να γίνεται με τραπεζικό μέσο πληρωμής, προκειμένου να αποδεικνύεται η ύπαρξη και η πραγματοποίηση της συναλλαγής, χωρίς να κάνει διάκριση ως προς το πρόσωπο του καταβάλλοντος, ούτε να θέτει ως προϋπόθεση όπως το πρόσωπο στο οποίο ανήκει ο λογαριασμός μέσω του οποίου εξοφλούνται οι σχετικές δαπάνες να είναι και αυτό που είχε τη σχετική απαίτηση από τον καταβάλλοντα (άμεσα αντισυμβαλλόμενος). (Σχετ. Εγκ. ΠΟΛ.1055/2016).

7. Σε περίπτωση εξόφλησης σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή – πιστωτή από τρίτο πρόσωπο (ημεδαπό ή αλλοδαπό), το οποίο, κατ’ εντολή της επιχείρησης, εξοφλεί τη σχετική υποχρέωση προς απόσβεση ισόποσης υποχρέωσης αυτού προς αυτή, η σχετική δαπάνη εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, αρκεί να αποδεικνύεται με βάση τα κατάλληλα στοιχεία (τραπεζικά παραστατικά ή άλλα έγγραφα) η εξόφληση του προμηθευτή καθώς και ο λόγος εξόφλησης των δαπανών από τον τρίτο. (Σχετ. Εγκ.ΠΟΛ.1055/2016).

8. Σε περίπτωση που γίνεται εξόφληση σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή – πιστωτή , κατ’ εντολή της επιχείρησης, από τρίτο, πελάτη της, προς απόσβεση δικής του υποχρέωσης από αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από την επιχείρηση, η σχετική δαπάνη αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα του τρίτου με τις ίδιες γενικές προϋποθέσεις του ΚΦΕ παρόλο που ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο κατατέθηκαν τα μετρητά ή μεταφέρθηκαν τα σχετικά εμβάσματα δεν ανήκει σε πρόσωπο έναντι του οποίου υφίστατο και η σχετική υποχρέωση. (Σχετ. Εγκ.ΠΟΛ.1055/2016).

9. Οι διατάξεις της περ. β του άρθρου 23 του ΚΦΕ απαιτούν η εξόφληση να γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή – πιστωτή προκειμένου να αποδεικνύεται η ύπαρξη και η πραγματοποίηση της συναλλαγής, χωρίς οι διατάξεις να ορίζουν εάν η τράπεζα βρίσκεται στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. Του νόμου μη διακρίνοντος η καταβολή μπορεί να γίνεται και σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή σε αλλοδαπή τράπεζα. (Σχετ. Εγκ. ΠΟΛ.1055/2016).

10. Έκπτωση δαπανών μισθοδοσίας με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Εγκ. ΠΟΛ.1061/12.4.2017
10.1. Με το άρθρο 72 του ν.4446/2016 προστέθηκε νέα περίπτωση ιδ’ στον κατάλογο των μη εκπιπτόμενων επιχειρηματικών δαπανών του άρθρου 23 του ν.4172/2013 (ΚΦΕ) και τέθηκε περιορισμός στην έκπτωση των δαπανών μισθοδοσίας ανεξαρτήτως ποσού, όταν η τμηματική ή ολική εξόφληση αυτών δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.
10.2. Ως «ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής», νοείται κάθε μέσο πληρωμής που απαιτεί τη μεσολάβηση ενός τηλεπικοινωνιακού ή ηλεκτρονικού δικτύου, όπως π.χ. η μεταφορά χρημάτων μέσω ειδικών διαδικτυακών εφαρμογών («e-banking»), καρτών, το «ηλεκτρονικό πορτοφόλι», κ.λπ. Στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα πιστωτικά ιδρύματα, τα γραφεία ταχυδρομικών επιταγών και τα ιδρύματα πληρωμών, ανεξάρτητα αν έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή (Ε.Ε., τρίτες χώρες).
Πέραν της μεταφοράς χρημάτων μέσω ειδικών διαδικτυακών εφαρμογών και της χρήσης χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, ως κατάλληλα μέσα πληρωμής για την έκπτωση των δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης νοούνται ενδεικτικά και τα ακόλουθα:
• Η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του μισθωτού, έστω και αν υπάρχουν περισσότεροι συνδικαιούχοι, είτε με μετρητά είτε με μεταφορά μεταξύ λογαριασμών (έμβασμα),
• Η χρήση ταχυδρομικής επιταγής – ταχυπληρωμής ή η κατάθεση σε λογαριασμό πληρωμών των Ελληνικών Ταχυδρομείων,
• Η χρήση τραπεζικής επιταγής,
• Η έκδοση επιταγής σε διαταγή του μισθωτού.

10.3. Σε περίπτωση που η μισθοδοσία ή μέρος αυτής δεν εξοφληθεί με κάποιο από τα μέσα που παρατίθενται πιο πάνω, ουσιαστικά δηλαδή όταν εξοφληθεί με μετρητά, δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση το σύνολο της δαπάνης.
10.4. Αντίθετα σε περίπτωση κατά την οποία μέρος του μισθού παρακρατείται από τον εργοδότη με σκοπό την εξόφληση υποχρεώσεών του μισθωτού, η δαπάνη αυτή εκπίπτει κανονικά. Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι π.χ. δάνειο που του έχει χορηγήσει ο εργοδότης ή εκτέλεση κατάσχεσης απαίτησης εις χείρας τρίτου π.χ. οφειλές του εργαζόμενου προς το Δημόσιο. Τονίζεται ότι για να εκπέσει σχετική δαπάνη στο σύνολό της επιβάλλεται το εναπομείναν ποσό να έχει εξοφληθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.
10.5. Τονίζεται ότι η υποχρέωση πληρωμής ηλεκτρονικά (όπως προαναφέραμε στο 10.2) καταλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις δαπανών που καταβάλλονται δυνάμει εργασιακής σχέσης, όπως αυτή ορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 (ΚΦΕ).
Επομένως, η έκπτωση των δαπανών αναφορικά με τη λήψη υπηρεσιών, βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, από πρόσωπα που δεν αποκτούν την εμπορική ιδιότητα, που προσδίδουν την έννοια της εργασιακής σχέσης (τα λεγόμενα μπλοκάκια) ή από δικηγόρους βάσει πάγιας αντιμισθίας, κ.λπ. δεν μπορεί να γίνει με καταβολή μετρητών αλλά με πληρωμή με ηλεκτρονικό τρόπο.
Το ίδιο ισχύει (καταβολή ηλεκτρονικά) και για τις αμοιβές από μισθωτή εργασία και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε ανάπηρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%), οι οποίες απαλλάσσονται από τον φόρο με βάση τις διατάξεις της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.4172/2013.

10.6. Εξαίρεση από τα ανωτέρω αποτελούν:
α) οι παροχές σε είδος που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις προς τους εργαζομένους τους οι οποίες εξακολουθούν να εκπίπτουν με τον περιορισμό που θέτουν οι διατάξεις της περ. β’ του άρθρου 23 του ν.4172/2013 (δηλαδή καταβολή με τραπεζικό μέσο πληρωμής για ποσά άνω των 500 € πλην όμως οι αμοιβές σε είδος κατά κανόνα δεν καταβάλλονται σε χρήμα),
β) οι δαπάνες που εξαιρούνται από τον υπολογισμό του εισοδήματος των δικαιούχων από μισθωτή εργασία και συντάξεις με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 14 του ΚΦΕ (Έξοδα κίνησης, αποζημίωση εξόδων διαμονής και σίτισης, η αξία των διατακτικών σίτισης αξίας έως 6 ευρώ κ.λπ.)

10.7. Με την ίδια ΠΟΛ.1061/2017, έγινε δεκτό, αν και οι διατάξεις αυτές αρχίζουν να ισχύουν από 22.12.2016, ότι η εφαρμογή τους καταλαμβάνει δαπάνες μισθοδοσίας του μηνός Ιανουαρίου 2017 και μετά.
Εξαιρετικά, για τις αμοιβές που αφορούν τον μήνα Ιανουάριο 2017 και λόγω της πρώτης εφαρμογής των υπόψη διατάξεων, τυχόν προκαταβολές που έχουν καταβληθεί πριν τη δημοσίευση του νόμου (22.12.2016) θα αναγνωρίζονται προς έκπτωση ανεξαρτήτως του τρόπου εξόφλησής τους.
10.8. Οι δαπάνες μισθοδοσίας με αρχή αυτές του Ιανουαρίου 2017 και στη συνέχεια, δεν μπορούν να εξοφληθούν με μετρητά και εάν συμβεί κάτι τέτοιο δεν αναγνωρίζονται ως δαπάνη της επιχείρησης. Εάν είναι οφειλόμενες αναγνωρίζονται αρχικά ως δαπάνη.

Επισημαίνεται όμως στην Εγκ. ΠΟΛ.1061/2017 ότι οι δαπάνες μισθοδοσίας που δεν έχουν εξοφληθεί στο έτος που αναλογούν και είναι οφειλόμενες, κρίνονται οριστικά, ως προς την εκπεσιμότητά τους, στο φορολογικό έτος που θα λάβει χώρα η εξόφληση αυτών. Στην περίπτωση που στο έτος εξόφλησης των δαπανών διαπιστωθεί ότι οι δαπάνες αυτές εξοφλήθηκαν χωρίς να γίνει χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή διαμεσολάβηση παρόχου υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. με μετρητά), η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλλει τροποποιητική δήλωση του φορολογικού έτους που αφορά η δαπάνη, προσθέτοντας τα ποσά αυτών των δαπανών ως θετική λογιστική διαφορά. (Σχετ. Εγκ. ΠΟΛ.1061/2017)

Πηγή : Forin.gr

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Real,Estate,Agent,Talked,About,The,Terms,Of,The,Home
Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα χορήγησης μείωσης ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένες κατοικίες
site-blog
Ασφαλιστικές κατηγορίες ΕΦΚΑ μη μισθωτών – Ποσό σύνταξης για κάθε κάθε κατηγορία
news-img
Αλλαγές στην φορολογία μερισμάτων των λοιπών ναυτιλιακών και ναυλομεσιτικών εταιρειών με τον νόμο 5036 / 2023