Ενδοκοινοτικές παραδόσεις – Δικαιολογητικά & Τεκμηρίωση

Πολύ συχνά ο φορολογικός έλεγχος δεν αναγνωρίζει την απαλλαγή ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές παραδόσεις (πωλήσεις που γίνονται σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Για τον λόγο αυτό οι επιχειρήσεις οφείλουν να μεριμνήσουν και να έχουν στο αρχείο τους όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόμος ώστε να μην μπορούν να αμφισβητηθούν οι πωλήσεις τους χωρίς ΦΠΑ εντός της ΕΕ.
Tα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόμος του ΦΠΑ (άρθρο 28 Ν.2859/2000) για να τεκμηριωθεί η απαλλαγή σε συνδυασμό με τις διευκρινήσεις που δόθηκαν με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ Ε. 2019/2022 είναι τα εξής:
 1. Ο πελάτης της ΕΕ που αγοράζει από την Ελληνική επιχείρηση πρέπει να διαθέτει έγκυρο αριθμό μητρώου ΦΠΑ στην χώρα της ΕΕ που δραστηριοποιείται τον οποίο και γνωστοποιεί στην Ελληνική επιχείρηση που του πουλάει τα αγαθά. Η Ελληνική επιχείρηση πρέπει να ελέγξει τον αριθμό μητρώου που του δίνε ο πελάτης της μέσω του συστήματος VIES και να κρατήσει αντίγραφο της επιβεβαίωσης που λαμβάνει πριν την έκδοση του τιμολογίου πώλησης.
 2. Η Ελληνική επιχείρηση πρέπει να δηλώσει την πώληση της στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα που υποβάλλεται στην ΑΑΔΕ με τον αριθμό ΦΠΑ που έχει αναγράψει και στο τιμολόγιο τον οποίο και διασταύρωσε μέσω του συστήματος VIES.
 3. Επίσης η Ελληνική επιχείρηση αν έχει αναλάβει την μεταφορά των εμπορευμάτων, τότε πρέπει να έχει στο αρχείο της στοιχεία που αποδεικνύουν την φυσική μεταφορά των εμπορευμάτων στο κράτος μέλος του αγοραστή πελάτης της στην ΕΕ. Αποδεικτικά στοιχεία είναι τα εξής:
  – CMR, φορτωτική, τιμολόγιο αερομεταφοράς ή τιμολόγιο από τον μεταφορέα – Τουλάχιστον δύο από αυτά.
  Ή τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω:
  i) ασφαλιστήριο συμβόλαιο σχετικά με την αποστολή ή τη μεταφορά των αγαθών ή τραπεζικά έγγραφα που αποδεικνύουν την πληρωμή της αποστολής ή μεταφοράς των αγαθών
  ii) επίσημα έγγραφα που εκδίδονται από δημόσια αρχή, συμπεριλαμβανομένων των
  συμβολαιογραφικών εγγράφων με τα οποία επιβεβαιώνεται η άφιξη των αγαθών στο κ-μ προορισμού
  iii) απόδειξη παραλαβής που εκδίδεται από αποθηκευτή στο κ-μ προορισμού, με την οποία επιβεβαιώνεται η αποθήκευση των αγαθών στο εν λόγω κ-μ
 4. Αν η Ελληνική επιχείρηση δεν έχει αναλάβει την μεταφορά των εμπορευμάτων και την έχει αναλάβει ο αγοραστής, τότε πρέπει να φροντίσει να λάβει από τον αγοραστή:
  – CMR, φορτωτική, τιμολόγιο αερομεταφοράς ή τιμολόγιο από τον μεταφορέα – Τουλάχιστον δύο από αυτά και επιπλέον γραπτή δήλωση του εντός δέκα ημερών από την παράδοση των αγαθών με την οποία θα δηλώνεται ότι τα αγαθά έχουν μεταφερθεί από αυτόν (από τον αγοραστή) ή από τρίτο για λογαριασμό του και η οποία θα περιέχει τα εξής στοιχεία:
  – την ημερομηνία έκδοσής της
  – το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του αποκτώντος
  – τη φύση και την ποσότητα των αγαθών
  – την ημερομηνία και τον τόπο άφιξης των αγαθών
  – τα στοιχεία ταυτότητας του προσώπου που παραλαμβάνει τα αγαθά για λογαριασμό του αγοραστή.
  5.Έμβασμα από τον πελάτη της Ελληνικής επιχείρησης στην ΕΕ για την  πληρωμή των εμπορευμάτων που έλαβε.
Είναι σημαντικό να πούμε πως αυτά τα δικαιολογητικά διασφαλίζουν ότι η πώληση χωρίς ΦΠΑ στην ΕΕ ήταν σωστή και νόμιμη και δεν μπορεί να απορριφθεί από τον έλεγχο και να επιβληθούν κυρώσεις στην επιχείρηση. Επίσης είναι σημαντικό όλα αυτά τα δικαιολογητικά να τα έχουμε κατά τον χρόνο που γίνεται η πώλησης, καθώς η εμπειρία έχει δείξει ότι στο μέλλον αν τα αναζητήσουμε μπορεί να μην καταφέρουμε να τα αντλήσουμε και να μας ζητηθεί από τον έλεγχο να πληρώσουμε τον ΦΠΑ που δεν εισπράξαμε από τον πελάτη στην ΕΕ.

Άρθρο του Χρήστου Τριανταφυλλόπουλου, Founder – CEO της Aegean Consulting

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλές

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Aegean-Consultanting-newsletter-unemployment-funding-20240613
Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης
aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους