Εκδόθηκε η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που αφορά στα δάνεια με Ελβετικό Φράγκο

Εκδόθηκε η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που αφορά στα δάνεια με Ελβετικό Φράγκο

Εκδόθηκε η με αριθ. 663/2017 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που αφορά στα δάνεια με Ελβετικό Φράγκο. Σύμφωνα με αυτήν, δεν υπόκειται σε έλεγχο καταχρηστικότητας ο γενικός όρος δανειακής σύμβασης που προβλέπει ότι ο οφειλέτης υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του προς την τράπεζα, είτε στο νόμισμα της χορήγησης του δανείου, δηλαδή σε ελβετικό φράγκο (CHF), είτε σε ευρώ, με βάση την ισοτιμία κατά την ημέρα της καταβολής. Η σύμβαση δανείου σε ελβετικό φράγκο δεν νοείται ως δανειακή σύμβαση με ρήτρα ξένου νομίσματος ή συναλλάγματος, ούτεπροσλαμβάνει χαρακτήρα επενδυτικής υπηρεσίας.

Παρατίθεται το πλήρες κείμενο της απόφασης