Εγκύκλιος Διοικητή ΑΑΔΕ περί της διενέργειας αυτοψίας κατά την έναρξη ή τη μεταβολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Παρατίθεται αυτούσια ή εγκύκλιος του διοικητή της ΑΑΔΕ περί της διενέργειας αυτοψίας κατά την έναρξη ή τη μεταβολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2020
Ε 2036/20-03-2020
ΑΑΔΕ Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε΄, Β΄,
ΣΤ΄ ΘΕΜΑ: «Διενέργεια αυτοψίας κατά την έναρξη / μεταβολή επιχειρηματικής δραστηριότητας»

Σχετ.: Η εγκύκλιος ΠΟΛ.1046/2016 Με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, ΠΟΛ.1006/2013 (Β’ 19), όπως τροποποιημένη ισχύει, καθορίστηκαν, κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 10 και 11 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), η διαδικασία και τα δικαιολογητικά απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και μεταβολής ατομικών στοιχείων εγγραφής καθώς και αυτά της έναρξης, μεταβολής και διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω απόφαση, ως ισχύει σήμερα, κατά την υποβολή της δήλωσης έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, συνυποβάλλεται υποχρεωτικά, μεταξύ άλλων, και «Στοιχείο προσδιορισμού της έδρας και των λοιπών εγκαταστάσεων της επιχείρησης, ενδεικτικά τίτλος ιδιοκτησίας, αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης του χώρου ή αποδεικτικό υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων της μίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης χώρου», (άρθρο 6). Για τη δήλωση μεταβολής της επαγγελματικής εγκατάστασης συνυποβάλλεται με τη δήλωση και το ως άνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικό (άρθρο 7).

Επιπλέον, κατά τα οριζόμενα στην ίδια ως άνω απόφαση, η διαδικασία έναρξης ή μεταβολής επιχειρηματικής δραστηριότητας σε περίπτωση αλλαγής της επαγγελματικής εγκατάστασης (έδρα ή άλλες εγκαταστάσεις της επιχείρησης) ολοκληρώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. χωρίς να προβλέπεται η άμεση διενέργεια επιτόπιου ελέγχου (αυτοψία) και χορηγείται η σχετική, κατά περίπτωση, βεβαίωση.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω, οι αρμόδιες υπηρεσίες δύνανται να προβαίνουν σε επιτόπιο έλεγχο (αυτοψία), μόνον σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν υπάρχουν πληροφορίες ή κάθε είδους επιβαρυντικά στοιχεία (π.χ ανάμειξη του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας σε υποθέσεις φοροδιαφυγής κ.λπ.), υπόνοιες λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε υπόθεσης, και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κρίνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις διενέργειας επιτόπιου ελέγχου (αυτοψία) προκειμένου να διαπιστωθεί η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων, η ύπαρξη της επιχείρησης στη συγκεκριμένη έδρα, καθώς και αν έχουν επέλθει μεταβολές στα δεδομένα της επιχείρησης που δεν έχουν καταχωρηθεί στο υποσύστημα Μητρώου TAXIS επειδή οι φορολογούμενοι δεν υπέβαλλαν, ως όφειλαν, τις σχετικές δηλώσεις στον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ.

Εκ των υστέρων επιτόπιος έλεγχος (αυτοψία) κατά τα ανωτέρω πραγματοποιείται ιδίως στις περιπτώσεις που με τη δήλωση έναρξης / μεταβολής επιχειρηματικής δραστηριότητας δηλώνεται η πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών. Με την έκδοση της παρούσας παύει να ισχύει η εγκύκλιος ΠΟΛ.1046/2016. Εκκρεμείς αιτήσεις έναρξης ή μεταβολής επαγγελματικής εγκατάστασης για τις οποίες δεν έχει χορηγηθεί η σχετική, κατά περίπτωση, βεβαίωση λόγω μη διενέργειας αυτοψίας διεκπεραιώνονται άμεσα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Aegean-Consultanting-newsletter-unemployment-funding-20240613
Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης
aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους