Δημοσιεύθηκε εγκύκλιος της ΑΑΔΕ για τη διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων

Εκδόθηκε την 03.05.2017 η ΔΕΑΦ Β 1065927 ΕΞ 2017 της ΑΑΔΕ, με θέμα την διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό ανώνυμης εταιρείας με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Θέμα: Διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό ανώνυμης εταιρείας με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Όπως διευκρινίσθηκε με την ΠΟΛ.1223/2015 εγκύκλιό μας, για το εισόδημα από μερίσματα ημεδαπής προέλευσης, προμερίσματα, καθώς και για προσωρινές απολήψεις κερδών, χρόνος απόκτησης του δικαιώματος είσπραξης είναι ο χρόνος λήψης της απόφασης για την έγκριση της διανομής τους από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας. Περαιτέρω, όσον αφορά στη διανομή έκτακτων αποθεματικών που έχουν σχηματισθεί στον ισολογισμό της κλειόμενης χρήσης, με την ίδια εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων δεν μπορεί να αποφασίσει για την εν λόγω διανομή, καθόσον η διανομή αυτή συνεπάγεται τροποποίηση του ισολογισμού που έχει εγκριθεί από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. Αντίθετα, όσον αφορά στη διανομή έκτακτων αποθεματικών προηγούμενων χρήσεων με απόφαση έκτακτης γενικής συνέλευσης, χρόνος κτήσης θεωρείται ο χρόνος λήψης της απόφασης από την έκτακτη γενική συνέλευση, δεδομένου ότι το εν λόγω όργανο μπορεί να αποφασίσει για την πιο πάνω διανομή, καθόσον στην περίπτωση αυτή δεν πρόκειται για τροποποίηση απόφασης τακτικής γενικής συνέλευσης, η οποία αποφάσισε τη διανομή κερδών, αλλά ορίζεται τρόπος περαιτέρω διαθέσεως ήδη σχηματισθέντων αποθεματικών και μη διανεμηθέντων κερδών παρελθουσών χρήσεων (αριθ.356/1976 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ., αριθ.7/1993 ατομική γνωμοδότηση του γραφείου νομικού συμβούλου του Υπουργείου Εμπορίου).

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν.4387/2016 αυξήθηκε από 10% σε 15% ο συντελεστής παρακράτησης φόρου για τα μερίσματα που διανέμονται από την 1.1.2017 και μετά.

3. Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 26 Α του κ.ν. 2190/1920 ορίζεται ότι ανώνυμες εταιρείες υποχρεούνται ‘’όπως μετά πάσαν Γενικήν Συνέλευσιν των μετοχών αυτών υποβάλλωσιν εις το Υπουργείον του Εμπορίου εντός είκοσιν ημερών κεκυρωμένον αντίγραφον των πρακτικών αυτής’’.

4. Η Δ/νση Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Δ/νσης Αγοράς του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με το αριθ. πρωτ. 8638/23.01.2017 έγγραφό της, μας γνώρισε ότι η διανομή κερδών προηγουμένων χρήσεων με έκτακτη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ναι μεν δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 αλλά, εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό, ή η σχετική απόφαση έχει ληφθεί από καθολική έκτακτη γενική συνέλευση, η εν λόγω διανομή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Επίσης, η διανομή κερδών προηγουμένων χρήσεων με έκτακτη Γ.Σ. στο προσωπικό, δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, εφόσον όμως υπάρχει απόφαση διανομής, η οποία ελήφθη από καθολική έκτακτη Γ.Σ., όπου τα δικαιώματα των μετόχων δεν θίγονται, και με τη επιφύλαξη παντός δικαιώματος τρίτου, η εν λόγω απόφαση θα μπορούσε να υλοποιηθεί.

5. Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω συνάγεται ότι είναι δυνατή η διανομή έκτακτων αποθεματικών προηγούμενων χρήσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό ανώνυμης εταιρείας με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 της παρούσας, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στην ΠΟΛ.1223/2015 εγκύκλιό μας, αναφορικά με τους περιορισμούς που ισχύουν στη διανομή αποθεματικών με απόφαση έκτακτης γενικής συνέλευσης που έχουν σχηματισθεί στον ισολογισμό της κλειόμενης χρήσης.

Στην περίπτωση αυτή, ενεργείται παρακράτηση φόρου με τον συντελεστή που ισχύει κατά τον χρόνο που συγκαλείται η έκτακτη γενική συνέλευση, ο οποίος και αποδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.7 του άρθρου 64 του ν.4172/2013. Τέλος, στην περίπτωση που μέχρι την έκδοση της παρούσας έχουν λάβει χώρα έκτακτες γενικές συνελεύσεις και υπό την προϋπόθεση ότι τα πρακτικά των οποίων έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ εντός της οριζόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 26 Α του κ.ν. 2190/1920 προθεσμίας, χωρίς να έχει αποδοθεί ο παρακρατηθείς φόρος, γίνεται δεκτό ότι αυτός μπορεί να αποδοθεί από τα υπόψη νομικά πρόσωπα εντός μηνός από την έκδοση του παρόντος, χωρίς κυρώσεις, με βάση τον ισχύοντα συντελεστή κατά τον χρόνο κτήσης του εισοδήματος αυτού.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Αποδέκτες πίνακα Γ’ (εκτός του αριθμού 2 αυτού) 2. Κεντρική Υπηρεσία ΣΔΟΕ και Περιφερειακές Διευθύνσεις της 3. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ) 4. Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών-Τμήμα Ε’ (Με την παράκληση να αναρτηθεί στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη)

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Αποδέκτες πινάκων Α’, Β’ (εκτός των αριθ.1 και 2 αυτού), Ζ’, Η’, Θ’, Ι’, ΙΒ’, ΙΓ’, ΙΔ’, ΙΕ’, ΙΣΤ’, ΙΖ’, ΙΗ’, ΙΘ’, Κ’, ΚΑ’, ΚΒ’ και ΚΓ’ 2. Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Δ/νση Αγοράς, Δ/νση Εταιριών & Γ.Ε.ΜΗ. Πλ. Κάνιγγος – 101 81 ΑΘΗΝΑ
3. Υπουργείο Οικονομικών, Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), Βουλής 7 – 105 62 ΑΘΗΝΑ 4. Γραφείο κ. Υπουργού 5. Γραφείο κας Υφυπουργού 6. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» 7. Eurolife ERB A.E.A.Ζ., Πανεπιστημίου 33-35 & Κοραή Αθήνα

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 2. Γραφεία κ.κ. Γενικών Δ/ντών 3. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού, Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας 4. Δ/νσεις, Αυτοτελή Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία της Α.Α.Δ.Ε. 5. Δ/νση Νομικής Υποστήριξης 6. Δ/νση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας – Τμήματα Α’ , Β’ , Γ’ , Δ’

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Aegean-Consultanting-newsletter-unemployment-funding-20240613
Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης
aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους