Δήλωση ιδιοκτησίας ακινήτου στο κτηματολόγιο

Η υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο είναι γεγονός. Η δήλωση ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο είναι από το νόμο υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη αφορά το ακίνητο στο μέλλον (π.χ. μεταβίβαση, γονική παροχή ή δωρεά). Μετά την καταχώριση των αρχικών εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία και την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου σε μια περιοχή, θα πρέπει να ακολουθήσουν οι διαδικασίες διόρθωσης αρχικής εγγραφής που ενέχουν κόστος και απαιτούν χρόνο.

Όλοι μας (φυσικά πρόσωπα και εταιρείες) που έχουμε εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα υποχρεούμαστε να υποβάλλουμε δήλωση της ιδιοκτησίας μας. Αντίστοιχο δικαίωμα έχουν και τα πρόσωπα που διαχειρίζονται ξένη περιουσία, όπως ο εκκαθαριστής διαθήκης, ο σύνδικος πτώχευσης, ο κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, ο εκτελεστής διαθήκης, ο διαχειριστής ακινήτου κλπ. Η δε υποχρέωση αφορά όλα τα ακίνητα είτε αυτά είναι αστικά είτε εντός ή εκτός σχεδίου είτε αγροτικά είτε οικοδομημένα, βοηθητικοί χώροι, βοηθητικά κτίσματα.

Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
• Κυριότητα πλήρης ή ψιλή.
• Δουλεία (πχ οίκησης, διόδου, άντλησης νερού, θέασης)
• Επικαρπία
• Υποθήκη / προσημείωση
• Αγωγή
• Ανακοπή
• Κατάσχεση
• Μακροχρόνια μίσθωση
• Χρονομεριστική μίσθωση (time sharing)
• Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)
• Μεταλλειοκτησία
• Μεταφορά συντελεστή δόμησης.

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α. Κτήση ακινήτου με συμβόλαιο
1. Απλό φωτοαντίγραφο του συμβολαίου που τεκμηριώνει το δικαίωμα.
2. Πιστοποιητικό μεταγραφής του ως άνω συμβολαίου.
3. Απλό φωτοαντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος. Τα σύγχρονα τοπογραφικά διαγράμματα χρησιμοποιούν το Εθνικό Σύστημα Συντεταγμένων (ΕΣΓΑ 87) που διαθέτουν συντεταγμένες Χ και Ψ, γεγονός που βοηθά στον εντοπισμό του ακινήτου. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσκομίζεται κάθε τοπογραφικό διάγραμμα που προσαρτάται στο ως άνω συμβόλαιο ή για την έκδοση οικοδομικής άδειας ή σε κάθε άλλη πράξη, όπως η τακτοποίηση αυθαιρέτου, η εγκατάσταση φωτοβολταικών, η πράξη τακτοποίησης, η διορθωτική πράξη εφαρμογής κλπ.
4. Απλό φωτοαντίγραφο της ταυτότητας του αιτούντος φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου του αιτούντος νομικού προσώπου.
5. Απλό φωτοαντίγραφο αποδεικτικού εγγράφου ΑΦΜ
6. Λοιπά στοιχεία για τον εντοπισμό του ακινήτου, εφόσον δεν υπάρχει σύγχρονο τοπογραφικό κατά τα παραπάνω. Ενδεικτικά μέσω της «Υπηρεσίας Θέασης Ορθοφωτογραφιών» .
7. Από φωτοαντίγραφο της σύστασης οριζοντίου ή κάθετης ιδιοκτησίας.

Β. Στην περίπτωση κληρονομιάς
1. Στην περίπτωση που υφίσταται συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομιάς, τότε απαιτούνται τα έγγραφα που αναφέρονται στο Α’ (κτήση ακινήτου με συμβόλαιο.
2. Σε περίπτωση που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομιάς, τότε απαιτούνται σε απλά φωτοτυπικά αντίγραφα: α) ο τίτλος κτήσης (συμβόλαιο) του κληρονομουμένου (θανόντος), β) ληξιαρχική πράξη θανάτου, γ) πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, δ) πρόσφατο πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης, ε) πρόσφατο πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεων κληρονομιάς και στ) αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης (εάν υπάρχει).
3. Τα πιστοποιητικά περί μη δημοσίευσης διαθήκης και περί μη αποποιήσεων κληρονομιάς αναζητούνται από το κατά τόπον αρμόδιο Ειρηνοδικείο ή Πρωτοδικείο βάσει του χρόνου θανάτου και του τόπου της τελευταίας κατοικίας του θανόντος.
4. Απλό φωτοαντίγραφο της ταυτότητας του αιτούντος φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου του αιτούντος νομικού προσώπου.
5. Απλό φωτοαντίγραφο αποδεικτικού εγγράφου ΑΦΜ.
6. Λοιπά στοιχεία για τον εντοπισμό του ακινήτου, εφόσον δεν υπάρχει σύγχρονο τοπογραφικό κατά τα παραπάνω. Ενδεικτικά μέσω της «Υπηρεσίας Θέασης Ορθοφωτογραφιών» .

Γ. Στην περίπτωση χρησικτησίας
1. Απλό φωτοτυπικό αντίγραφο δικαστικής απόφασης (εάν υπάρχει).
2. Απλό φωτοτυπικό αντίγραφο πιστοποιητικού τελεσιδικίας δικαστικής απόφασης (εάν υπάρχει).
3. Έγγραφα σε απλό φωτοτυπικό αντίγραφο που να αποδεικνύουν την επί είκοσι έτη νομή και κατοχή του ακινήτου, όπως ενδεικτικά: α) λογαριασμοί ρεύματος ή ύδρευσης, β) λογαριασμοί τηλεφωνίας, γ) μισθωτήρια, δ) αποδεικτικά επιδότησης, ε) συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης ορίων, στ) πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα βαρών και υποθηκών, η) συμβόλαιο όμορων ακινήτων στα οποία δηλώνεται ο αιτών ως κύριος του ακινήτου.
4. Απλό φωτοαντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος. Τα σύγχρονα τοπογραφικά διαγράμματα χρησιμοποιούν το Εθνικό Σύστημα Συντεταγμένων (ΕΣΓΑ 87) που διαθέτουν συντεταγμένες Χ και Ψ, γεγονός που βοηθά στον εντοπισμό του ακινήτου. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσκομίζεται κάθε τοπογραφικό διάγραμμα που προσαρτάται στο ως άνω συμβόλαιο ή για την έκδοση οικοδομικής άδειας ή σε κάθε άλλη πράξη, όπως η τακτοποίηση αυθαιρέτου, η εγκατάσταση φωτοβολταικών, η πράξη τακτοποίησης, η διορθωτική πράξη εφαρμογής κλπ.
5. Ε9.
6. Απλό φωτοαντίγραφο της ταυτότητας του αιτούντος φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου του αιτούντος νομικού προσώπου.
7. Απλό φωτοαντίγραφο αποδεικτικού εγγράφου ΑΦΜ.
8. Λοιπά στοιχεία για τον εντοπισμό του ακινήτου, εφόσον δεν υπάρχει σύγχρονο τοπογραφικό κατά τα παραπάνω. Ενδεικτικά μέσω της «Υπηρεσίας Θέασης Ορθοφωτογραφιών» .

ΙΙΙ. ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
1. Για κάθε δικαίωμα σε κύριο χώρο (διαμέρισμα, κατάστημα, οικόπεδο κλπ: 35€).
2. Για κάθε δικαίωμα σε βοηθητικό χώρο που αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες (με χιλιοστά επί του οικοπέδου), όπως αποθήκες και θέσεις στάθμευσης: 20€.
3. Στις αγροτικές περιοχές τα φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού δικαιωμάτων, καταβάλλουν πάγιο τέλος μόνο για δυο δικαιώματα υπό προϋποθέσεις.

Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΑΣ
Η Aegean Consulting μπορεί για λογαριασμό σας να προβεί στην υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο, αλλά και να προβεί στη συγκέντρωση των απαιτούμενων για το σκοπό αυτό δικαιολογητικών και εγγράφων.
Προκειμένου δε να προβούμε στην ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων ιδιοκτησίας, χρειαζόμαστε από εσάς επιπλέον τα εξής:
• Διεύθυνση κατοικίας.
• Πόλη.
• Περιφέρεια.
• Ταχυδρομικό Κώδικα.
• Σταθερό ή κινητό τηλέφωνο.
• Email επικοινωνίας.
• Στοιχεία Taxisnet (όνομα χρήστη και κωδικό χρήστη).
• Για εταιρείες: Στοιχεία ΓΕΜΗ (όνομα χρήστη και κωδικό χρήστη).
Επισήμανση: Για την έναρξη της συνεργασίας μας και πριν την αποστολή στοιχείων, πληροφοριών και λοιπών εγγράφων, σας αποστέλλουμε την προσφορά μας, στην οποία αποτυπώνονται όροι και ρήτρες που διασφαλίζουν το απόρρητο των προσωπικών και φορολογικών σας δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση συστήνουμε μετά την αποστολή σε εμάς των στοιχείων του Taxisnet και του ΓΕΜΗ (για εταιρείες) και μετά το πέρας της διαδικασίας, να προβαίνετε σε αλλαγή αυτών, προκειμένου ουδείς άλλος να έχει πρόσβαση σε αυτά.
Η αμοιβή μας: Η Aegean Consulting αναλαμβάνει για εσάς τη διεκπεραίωση του συνόλου των διαδικασιών που απαιτούνται για τη δήλωση ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο και για τη συλλογή των απαιτουμένων εγγράφων, όπως αναλύεται στον κατωτέρω πίνακα.
Α. Υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο: 35€ / ανά δικαίωμα.
Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από εμάς, αφού προηγουμένως μας έχετε χορηγήσει με email ή μέσω courier το σύνολο των εγγράφων που απαιτούνται σύμφωνα με τα παραπάνω καθώς και τα στοιχεία πρόσβασης στο σύστημα Taxisnet και στο ΓΕΜΗ (μόνο για εταιρείες).
Β. Υποβολή αίτησης για έκδοση πιστοποιητικών από το Δικαστήριο: 10€ / ανά πιστοποιητικό.
Στην περίπτωση που δεν έχετε τη δυνατότητα να αιτηθείτε και να παραλάβετε τα απαιτούμενα πιστοποιητικά (πχ περί μη δημοσίευσης διαθήκης, περί μη αποποιήσεως από κληρονομικό δικαίωμα), τότε μπορείτε να το αναθέσετε σε εμάς. Στην αμοιβή μας δεν περιλαμβάνονται δαπάνες μετακίνησης και χαρτοσήμανσης. Η εν λόγω υπηρεσία προσφέρεται μόνο για τα δικαστήρια που βρίσκονται εντός Αττικής.
Γ. Συγκέντρωση φακέλου και υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας: Κατόπιν συνεννόησης.
Στην περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες ως προς τη συλλογή των εγγράφων ή ως προς τη νομική κατάσταση του ακινήτου που έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία σας να συγκεντρώσετε τα απαιτούμενα για την υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας έγγραφα, μη διστάσετε να ζητήσετε τη συνδρομή μας.

Η Aegean Consulting διαθέτει την απαραίτητη εξειδίκευση για να συμβουλεύσει τον ενδιαφερόμενο και να υλοποιήσει ό,τι της ανατεθεί.
Οι δικηγόροι μας και οι λογιστές μας μετά των συνεργαζομένων συμβολαιογράφων και μηχανικών θα διασφαλίσουν τα συμφέροντά σας.

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Aegean-Consultanting-newsletter-unemployment-funding-20240613
Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης
aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους