Διαδικασία πώλησης συσκευών ηλεκτρονικού τσιγάρου

Παρατίθενται ως κάτωθι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την πώληση ηλεκτρονικών τσιγάρων, καθώς και τα πρόστιμα σε περίπτωση παράβασης της σχετικής νομοθεσίας.

Για την πώληση ηλεκτρονικών τσιγάρων είναι απαραίτητη η κοινοποίηση από τον εισαγωγέα ή τον κατασκευαστή στην ηλεκτρονική πύλη εισόδου της Ευρωπαϊκής επιτροπής «common entry gate» των κάτωθι πληροφοριών έξι μήνες πριν την πώληση αυτών των προϊόντων:
α) η επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας του κατασκευαστή, του υπεύθυνου νομικού ή φυσικού προσώπου εντός της Ένωσης και, κατά περίπτωση, του εισαγωγέα στην Ένωση
β) κατάλογος όλων των συστατικών που περιέχονται στο προϊόν και όλων των εκπομπών από τη χρήση του
γ) τοξικολογικά δεδομένα που αφορούν τα εν λόγω συστατικά και εκπομπές των προϊόντων, μεταξύ άλλων όταν θερμαίνονται, αναφέροντας συγκεκριμένα τις επιπτώσεις τους στην υγεία των καταναλωτών όταν εισπνέονται, και συνεκτιμώντας, μεταξύ άλλων, τυχόν επιπτώσεις εθισμού,
δ)  πληροφορίες σχετικά με τη δοσολογία και την πρόσληψη νικοτίνης, όταν το προϊόν καταναλώνεται υπό κανονικές ή ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες,
ε) περιγραφή των συστατικών του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του μηχανισμού ανοίγματος και επαναπλήρωσης του ηλεκτρονικού τσιγάρου ή του περιέκτη επαναπλήρωσης,
στ) δήλωση ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας φέρουν την πλήρη ευθύνη για την ποιότητα και την ασφάλεια του προϊόντος, όταν διατίθεται στην αγορά και χρησιμοποιείται υπό κανονικές ή ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες,
ζ) περιγραφή της διαδικασίας παραγωγής.

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας τα προϊόντα που είναι προς πώληση λαμβάνουν έναν ειδικό κωδικό. Από τότε και ύστερα μπορεί ο ενδιαφερόμενος να πωλεί τα ηλεκτρονικά τσιγάρα.
Για την παραπάνω κοινοποίηση απαιτείται παράβολο ύψους 50 ευρώ ανά προϊόν και για κάθε ουσιαστική τροποποίηση του προϊόντος απαιτείται νέα κοινοποίηση. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης κοινοποίησης επιβάλλεται πρόστιμο 400€ ανά προϊόν.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος προμηθευτεί τα ηλεκτρονικά τσιγάρα από την Ευρώπη, η διαδικασία της κοινοποίησης έχει ολοκληρωθεί συνήθως από τον προμηθευτή και ο εισαγωγέας δεν χρειάζεται να προβεί σε αυτήν. Ωστόσο, ο εισαγωγέας πρέπει να ελέγξει αν υπάρχει η προβλεπόμενη ετικέτα και το ενημερωτικό φυλλάδιο στα ελληνικά, καθώς και αν έχει γίνει η απαιτούμενη κοινοποίηση και εάν τα προϊόντα που αγοράζει έχουν λάβει κωδικό.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος προμηθευτεί τα ηλεκτρονικά τσιγάρα από την Ελλάδα συνήθως η παραπάνω κοινοποίηση έχει πραγματοποιηθεί από τον προμηθευτή. Ωστόσο, και πάλι ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ελέγξει ότι έχει τηρηθεί η ως άνω διαδικασία.
Ο ενδιαφερόμενος αν προμηθευτεί τα ηλεκτρονικά τσιγάρα από χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής ένωσης συνήθως πρέπει ο ίδιος να κινήσει την διαδικασία της κοινοποίησης που αναλύθηκε παραπάνω.
Οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και οι περιέκτες επαναπλήρωσης είναι οι εξής:
α) το υγρό που περιέχει νικοτίνη διατίθεται στην αγορά μόνο σε ειδικούς περιέκτες επαναπλήρωσης, ο όγκος των οποίων δεν υπερβαίνει τα 10 ml, σε αναλώσιμα ηλεκτρονικά τσιγάρα ή φιαλίδια μίας χρήσης και ο όγκος των φιαλιδίων ή των δοχείων δεν υπερβαίνει τα 2 ml,
β) το υγρό που περιέχει νικοτίνη δεν περιέχει νικοτίνη που υπερβαίνει τα 20 mg/ml γ) οι μονάδες συσκευασίας ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης περιέχουν ενημερωτικό φυλλάδιο (και στα ελληνικά) με πληροφορίες όσον αφορά:
τις οδηγίες χρήσης και αποθήκευσης του προϊόντος, τις αντενδείξεις, τις προειδοποιήσεις για συγκεκριμένες ομάδες κινδύνου, τυχόν βλαβερές συνέπειες, τον κίνδυνο εθισμού και την τοξικότητα, και τα στοιχεία επικοινωνίας του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα και του νομικού ή φυσικού προσώπου επαφής εντός της Ένωσης, καθώς και το ότι η χρήση του προϊόντος δεν συνιστάται σε νέους και μη καπνιστές,
δ) οι μονάδες συσκευασίας και όλες οι εξωτερικές συσκευασίες ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης περιλαμβάνουν κατάλογο όλων των συστατικών που περιέχονται στο προϊόν σε φθίνουσα σειρά βάρους και αναφέρουν το περιεχόμενο σε νικοτίνη του προϊόντος και τη χορήγηση ανά δόση, τον αριθμό της παρτίδας παραλαβής και σύσταση στα ελληνικά να φυλάσσεται το προϊόν μακριά από παιδιά και φέρουν την ακόλουθη προειδοποίηση για την υγεία :«Το προϊόν αυτό περιέχει νικοτίνη, η οποία είναι εξαιρετικά εθιστική ουσία»,
ε) το υγρό που περιέχει νικοτίνη δεν περιέχει βιταμίνες ή άλλα πρόσθετα που δημιουργούν την εντύπωση ότι ένα προϊόν καπνού ωφελεί την υγεία ή ενέχει μειωμένους κινδύνους για την υγεία, καφεΐνη ή ταυρίνη ή άλλα πρόσθετα και τονωτικές ενώσεις, που θεωρείται ότι δίνουν ενέργεια και ζωτικότητα, πρόσθετα με χρωστικές ιδιότητες για τις εκπομπές, πρόσθετα που διευκολύνουν την εισπνοή ή την πρόσληψη νικοτίνης, πρόσθετα που έχουν ιδιότητες ΚΜΤ πριν από την καύση τους, στ) για την κατασκευή του υγρού που περιέχει νικοτίνη χρησιμοποιούνται μόνο υψηλής καθαρότητας συστατικά,
ζ) εξαιρουμένης της νικοτίνης, στο υγρό που περιέχει νικοτίνη χρησιμοποιούνται μόνο συστατικά που δεν είναι επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία σε θερμαινόμενη ή μη μορφή,
η) τα ηλεκτρονικά τσιγάρα χορηγούν τις δόσεις νικοτίνης σε σταθερά επίπεδα υπό φυσιολογικές συνθήκες χρήσης,
θ) τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και οι περιέκτες επαναπλήρωσης είναι προστατευμένα από τα παιδιά και απαραβίαστα, προστατεύονται από τη θραύση και τη διαρροή και διαθέτουν μηχανισμό που εξασφαλίζει την επαναπλήρωση χωρίς διαρροή.

Σύμφωνα με τον νόμο 3730/2008 απαγορεύεται: α) η πώληση προϊόντων καπνού από ανήλικους και σε ανήλικους β) η τοποθέτηση προϊόντων καπνού σε προθήκες καταστημάτων, εξαιρουμένων των καταστημάτων αφορολογήτων ειδών, των περιπτέρων και των καταστημάτων που πωλούν αποκλειστικά προϊόντα καπνού, γ) η κατασκευή, προβολή, εμπορία και πώληση αντικειμένων που έχουν την εξωτερική μορφή προϊόντων καπνού, καθώς και το ηλεκτρονικό τσιγάρο(εκτός της περίπτωσης έγκρισης αυτού με βάση την Κ.Υ.Α. περί προϋπο­θέσεων και διαδικασίας για τη χορήγηση της έγκρισης), δ) η διαφήμιση και πώληση προϊόντων καπνού σε χώρους Υπηρεσιών Υγείας και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, καθώς και στα κυλικεία των Ιδρυμάτων και των Υπηρεσιών αυτών, ε) η πώληση προϊόντων καπνού και το κάπνισμα σε χώρους παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και παιχνιδιών τεχνητής νοημοσύνης.
Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του ν. 3730/2008 επιβάλλεται πρόστιμο. Το ύψος του προστίμου είναι έως 1.000 ευρώ για κάθε παράβαση και επιβάλλεται ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, το μέγεθος και τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης και τα μέτρα που έχει λάβει ο κάθε υπεύθυνος διαχείρισης και λειτουργίας της για την αποφυγή της παράβασης. Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται για κάθε παράβαση πρόστιμο έως 2.000 ευρώ, βάσει των ίδιων κριτηρίων. Σε περίπτωση τρίτης παράβασης, με απόφαση της αρμόδιας Αρχής απαγορεύεται προσωρινά για διάστημα έως τριών (3) μηνών η πώληση προϊόντων καπνού ή ηλεκτρονικού τσιγάρου.

 

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους
aegean-consulting-article-taxis-arrangement-20240605
Ρύθμιση οφειλών έως 30.000 ευρώ στον e-ΕΦΚΑ - Σύνταξη με οφειλές στον ΕΦΚΑ