Νομικά

Η προυπηρεσία υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και υπαλλήλων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ....

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΛ. 1103/12-7-2016: Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών (Ι.Μ.Ε. - Ε.Π.Ε.) του N.383/1976 και των μελών αυτών, μετά την έναρξη ισχύος του N .4172/2013.Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στις υπηρεσίες μας, αναφορικά με το πιο...

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 4403/2016- ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣΆρθρο 1 1. Το άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 43α 1. Το διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης.2.α) Η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης...

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4403/2016- ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΆρθρο 4 6. Η παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 3190/1955 (Α’ 91) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη...

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4403/2016- ΙΔΙΩTΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣΆρθρο 4 7. Η παρ. 2 του άρθρου 69 του Ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης...

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4403/2016- ΟΜΟΡΡΥΘΜΕΣ-ΕΤΕΡΟΡΥΘΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣΆρθρο 4 9. Στο άρθρο 251 του Ν. 4072/2012 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Στη δημοσιότητα υπάγονται επίσης οι οικονομικές καταστάσεις των ομορρύθμων εταιρειών της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 (Α’ 251). Η δημοσιότητα πραγματοποιείται κατά...

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4403/2016-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Άρθρο 23Το άρθρο 3ιγ αντικαθίσταται του Ν. 2251/1994(Α’ 191) ως εξής: «Κάθε προμηθευτής, ο οποίος υποχρεωτικά εγγράφεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3419/2005 (Α’297) εάν προτίθεται να συνάπτει με τους καταναλωτές συμβάσεις από απόσταση...

Δεν τελείται το αδίκημα σε περίπτωση εξωλογιστικού υπολογισμού του οφειλόμενου φόρου δεδομένου ότι ο ΦΠΑ είναι φόρος που προκύπτει από τις πραγματικές πωλήσεις του επιτηδευματία και όχι εκείνος που υπολογίζεται εξωλογιστικά και δεν αποτελεί ΦΠΑ αλλά οικονομική κύρωση που επιβάλλουν τα αρμόδια φορολογικά όργανα, επειδή...