Νομικά

Παρατίθεται το σύνολο των τροποποιήσεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν στο Πειθαρχικό Δίκαιο των Ιατρών σύμφωνα με το Ν. 4513/2018.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Άρθρο 319 Πειθαρχικά παραπτώματα1. Ως πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο εκδικάζεται και τιμωρείται από τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου ή το Πειθαρχικό Συμβούλιο αυτού με...

Παραθέτουμε αυτούσιες τις νέες προβλέψεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας σύμφωνα με το Ν.4513/2018.ΜΕΡΟΣ Β' ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Άρθρο 257Ωράριο Λειτουργίας Φαρμακείων 1. Το άρθρο 9 του ν.1963/1991 (Α'138), πλην της παραγράφου 3, η οποία διατηρείται σε ισχύ και αναριθμείται σε παρ. 8 του άρθρου 9, αντικαθίσταται...