Νομικά

Παράταση μισθώσεων τουριστικών καταλυμάτων λόγω Covid με μονομερή δήλωση του μισθωτή έως 30/09/2021.

Είναι πασίδηλο ότι η πανδημία δεν επηρέασε μόνο τις ζωές κ την υγεία των συνανθρώπων μας απανταχού της γης, αλλά επηρέασε ουσιαστικά τόσο την κοινωνική τους ζωή όσο κ την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Στα πλαίσια αυτά, πολλές επιχειρήσεις έμειναν αδρανείς είτε de facto είτε de jure, στα πλαίσια δηλαδή κρατικής εντολής για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η Ελλάδα προσκαλεί τους συνταξιούχους εύπορων κρατών για να καταστούν φορολογικοί κάτοικοι

Μόλις την 31/07/2020 ψηφίσθηκε από το ελληνικό Κοινοβούλιο ο με αριθ. 4714/31-07-2020 Νόμος που μεταξύ άλλων ρύθμισε το φορολογικό καθεστώς φυσικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής χώρας και δικαιούνται εισοδήματα από σύνταξη στην αλλοδαπή. Συνοπτικά, οι ουσιαστικότερες προϋποθέσεις είναι οι εξής: 1. Φυσικό πρόσωπο που  Να είναι δικαιούχος εισοδήματος από σύνταξη στην αλλοδαπή.  Να μεταφέρει την φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα.  Να μην ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα προηγούμενα πέντε από τα έξι έτη πριν τη μεταφορά της κατοικίας του.  Να ζητά τη μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας από Κράτος που συνεργάζεται φορολογικά με την Ελλάδα.  Να μην εντάσσεται σε άλλη περίπτωση εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα.

Covid-19 και μίσθωση κατοικίας εργαζομένων επιχείρησης – Μείωση Μισθώματος 40%

Η πανδημία επέφερε ανατροπές όχι μόνο στη συνήθη επιχειρηματική πρακτική που ακολουθείτο αλλά και στο ίδιο το δικαιοστάσιο. Για την καταπολέμηση των δεινών της πανδημίας, η Πολιτεία προσπάθησε να θεσπίσει μέτρα προς όφελος της κατά το δυνατόν μεγαλύτερης μερίδας ιδιωτών και ιδιωτικών επιχειρήσεων. Προς το σκοπό αυτό, από πλειάδα νομοθετικών μέτρων, θεσπίστηκε η καταβολή μειωμένου μισθώματος κατά 40% σε συγκεκριμένες κατηγορίες μισθώσεων, ενώ για άλλες περιπτώσεις ουδεμία ρύθμιση επήλθε. Στην ελληνική πραγματικότητα, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που νομικά πρόσωπα μισθώνουν κατοικίες για τη στέγαση του προσωπικού τους, ιδίως σε τουριστικά θέρετρα της χώρας μας. Οι περιπτώσεις αυτές εντάσσονται στα μέτρα καταβολής μειωμένου μισθώματος;; Πέραν του χαρακτηρισμού της μίσθωσης ως εμπορικής ή αστικής στο ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης και στο Taxis,

COVID-19 και Εστίαση – Ανατρέπεται η απόφαση αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης;;

Η πανδημία ήλθε για να μείνει στη ζωή μας. Ήλθε με ορμητικό ρυθμό και παρέσυρε στο πέρασμά της όχι μόνο τους θεματοφύλακες της δημόσιας υγείας αλλά και την εγχώρια οικονομία, σημαντικός πυλώνας της οποίας αποτελεί ο χώρος της εστίασης. Από την έναρξη της πανδημίας έως και σήμερα θεσπίστηκαν πλείστα όσα νομοθετήματα που με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας, στόχο είχαν και έχουν τη ρύθμιση της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας κατά τρόπο λεπτομερή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.40381 (ΦΕΚ Β 2601/2020) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 44 παρ. 1 περ. β΄ και 2 του μέρους ΙΑ της από 01/05/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 90/2020). Η εν λόγω ΚΥΑ ρυθμίζει κατά τρόπο εξαντλητικό τον τρόπο καθημερινής λειτουργίας κάθε λογής

Φορολογική κατοικία – Κριτήρια προσδιορισμού

Με βάση τις τελευταίες τροποποιήσεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και δη της διάταξης του άρθρου 4 περί φορολογικής κατοικίας που τελέστηκαν δια του άρθρου 1 του Ν. 4646/2019, τα βασικά κριτήρια περί προσδιορισμού της φορολογικής κατοικίας φυσικών και νομικών προσώπων, έχουν ως εξής: Α. Νομικά Πρόσωπα – Σύσταση νομικού προσώπου με βάση την ελληνική νομοθεσία. – Καταστατική έδρα στην Ελλάδα. – Τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης στην Ελλάδα: Τούτο σημαίνει: α) τόπος άσκησης καθημερινής διοίκησης, β) τόπος λήψης στρατηγικών αποφάσεων, γ) τόπος ετήσιας συνέλευσης εταίρων / μετόχων, δ) τόπος τήρησης βιβλίων και στοιχείων, ε) τόπος συνεδριάσεων του οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου, στ) τόπος κατοικίας των μελών του οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου, ζ) τόπος κατοικίας της πλειοψηφίας των εταίρων. *

Μετατροπή της νομικής μορφής κεφαλαιουχικής εταιρείας (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) υπό το πρίσμα των νέων διατάξεων του Ν.4601/2019

Πρόσφατα η ελληνική νομοθεσία εκσυγχρόνισε το δίκαιο των εταιρικών μετασχηματισμών, μεταξύ των οποίων και τον τρόπο που υφιστάμενη κεφαλαιουχική εταιρεία (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) δύναται να μετατραπεί σε άλλης νομικής μορφής κεφαλαιουχική εταιρεία (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ). Βασικό χαρακτηριστικό του νέου νόμου (Ν.4601/2019) αποτελεί η μεγαλύτερη διαφάνεια και η προσπάθεια εμπέδωσης της ασφάλειας και της ορθής πληροφόρησης, ιδίως των πιστωτών αλλά και των ίδιων των εταίρων / μετόχων της υπό μετατροπή εταιρείας. Γενικές Παρατηρήσεις – Οι νέες διατάξεις αφορούν μόνο νομικά πρόσωπα με εμπορική ιδιότητα που εδρεύουν στην Ελλάδα. Συνεπώς δεν εμπίπτουν ατομικές επιχειρήσεις, ναυτικές εταιρείες του Ν. 959/1979, ΝΕΠΑ κλπ. – Πλην αντίθετης πρόβλεψης, στον εταιρικό μετασχηματισμό δύναται να μετέχουν εταιρείες διάφορων νομικών μορφών, ακόμα και εκείνες που βρίσκονται σε λύση

Ημεδαπό εμπορικό σήμα – Βήματα για την κατοχύρωση

Όπως είναι γνωστό το σήμα μιας εταιρείας αποτελεί μαζί με την επωνυμία της (και το domain name), ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά της στοιχεία. Αποτελεί εκείνο το χαρακτηριστικό που τη διακρίνει από τις υπόλοιπες. Καθιστά δε τις υπηρεσίες της ή τα προϊόντα της διακριτά – με ονοματεπώνυμο. Βήματα Πρώτο σημαντικό βήμα αποτελεί ο έλεγχος διαθεσιμότητας του προς κατοχύρωση σήματος και ο νομικός έλεγχος περί της συνδρομής των προϋποθέσεων της κείμενης νομοθεσίας ως προς την κατοχύρωσή του. Ο έλεγχος διαθεσιμότητας περιλαμβάνει αφενός τη διερεύνηση στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και αφετέρου στα οικεία βιβλία της αρμόδιας Γενικής Γραμματείας. Η μορφή του σήματος πρέπει να είναι συμβατή με όσα ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. Ως προς τη διαθεσιμότητα με βάση τις κλάσεις, γίνεται

Δήλωση ιδιοκτησίας ακινήτου στο κτηματολόγιο

Η υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο είναι γεγονός. Η δήλωση ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο είναι από το νόμο υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη αφορά το ακίνητο στο μέλλον (π.χ. μεταβίβαση, γονική παροχή ή δωρεά). Μετά την καταχώριση των αρχικών εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία και την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου σε μια περιοχή, θα πρέπει να ακολουθήσουν οι διαδικασίες διόρθωσης αρχικής εγγραφής που ενέχουν κόστος και απαιτούν χρόνο. Όλοι μας (φυσικά πρόσωπα και εταιρείες) που έχουμε εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα υποχρεούμαστε να υποβάλλουμε δήλωση της ιδιοκτησίας μας. Αντίστοιχο δικαίωμα έχουν και τα πρόσωπα που διαχειρίζονται ξένη περιουσία, όπως ο εκκαθαριστής διαθήκης, ο σύνδικος πτώχευσης, ο κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, ο εκτελεστής διαθήκης, ο διαχειριστής ακινήτου κλπ. Η

Αγοραπωλησία Ακινήτου – Σύνοψη διαδικασίας

Την τελευταία περίοδο ακόμα και ο ανυποψίαστος παρατηρητής θα μπορούσε να διακρίνει τη σημαντική άνοδο που συντελείται στην εν ευρεία εννοία αγορά του ακινήτου στη χώρα μας. Μια αγορά που επηρεάζει πολλούς επαγγελματικούς και επιστημονικούς κλάδους. Παρακάτω παρατίθεται μια χρηστική σύνοψη της διαδικασίας και των δικαιολογητικών που συνήθως απαιτούνται προς αρχική πληροφόρηση του άπειρου πωλητή ή αγοραστή ακινήτου. Ι. Σημαντικά έγγραφα που αφορούν το ακίνητο • Τίτλος κτήσης (ενδεικτικά συμβόλαιο αγοραπωλησίας, γονικής παροχής, δωρεάς, αποδοχή κληρονομιάς κλπ) • Σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας ή καθέτου ιδιοκτησίας • Οικοδομική άδεια • Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης • Βεβαίωση περαίωσης Ν. 4178/13 ή 4495/17 • Σχέδια κατόψεων με τακτοποιημένους χώρους • Βεβαίωση ΤΑΠ • Πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου • Πιστοποιητικό μεταγραφής • Πιστοποιητικό βαρών • Εξοφλήσεις λογαριασμών

Παράταση μισθώσεων τουριστικών καταλυμάτων λόγω Covid με μονομερή δήλωση του μισθωτή έως 30/09/2021.

Είναι πασίδηλο ότι η πανδημία δεν επηρέασε μόνο τις ζωές κ την υγεία των συνανθρώπων μας απανταχού της γης, αλλά επηρέασε ουσιαστικά τόσο την κοινωνική τους ζωή όσο κ την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Στα πλαίσια αυτά, πολλές επιχειρήσεις έμειναν αδρανείς είτε de facto είτε de jure, στα πλαίσια δηλαδή κρατικής εντολής για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η Ελλάδα προσκαλεί τους συνταξιούχους εύπορων κρατών για να καταστούν φορολογικοί κάτοικοι

Μόλις την 31/07/2020 ψηφίσθηκε από το ελληνικό Κοινοβούλιο ο με αριθ. 4714/31-07-2020 Νόμος που μεταξύ άλλων ρύθμισε το φορολογικό καθεστώς φυσικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής χώρας και δικαιούνται εισοδήματα από σύνταξη στην αλλοδαπή. Συνοπτικά, οι ουσιαστικότερες προϋποθέσεις είναι οι εξής: 1. Φυσικό πρόσωπο που  Να είναι δικαιούχος εισοδήματος από σύνταξη στην αλλοδαπή.  Να μεταφέρει την φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα.  Να μην ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα προηγούμενα πέντε από τα έξι έτη πριν τη μεταφορά της κατοικίας του.  Να ζητά τη μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας από Κράτος που συνεργάζεται φορολογικά με την Ελλάδα.  Να μην εντάσσεται σε άλλη περίπτωση εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα.

Covid-19 και μίσθωση κατοικίας εργαζομένων επιχείρησης – Μείωση Μισθώματος 40%

Η πανδημία επέφερε ανατροπές όχι μόνο στη συνήθη επιχειρηματική πρακτική που ακολουθείτο αλλά και στο ίδιο το δικαιοστάσιο. Για την καταπολέμηση των δεινών της πανδημίας, η Πολιτεία προσπάθησε να θεσπίσει μέτρα προς όφελος της κατά το δυνατόν μεγαλύτερης μερίδας ιδιωτών και ιδιωτικών επιχειρήσεων. Προς το σκοπό αυτό, από πλειάδα νομοθετικών μέτρων, θεσπίστηκε η καταβολή μειωμένου μισθώματος κατά 40% σε συγκεκριμένες κατηγορίες μισθώσεων, ενώ για άλλες περιπτώσεις ουδεμία ρύθμιση επήλθε. Στην ελληνική πραγματικότητα, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που νομικά πρόσωπα μισθώνουν κατοικίες για τη στέγαση του προσωπικού τους, ιδίως σε τουριστικά θέρετρα της χώρας μας. Οι περιπτώσεις αυτές εντάσσονται στα μέτρα καταβολής μειωμένου μισθώματος;; Πέραν του χαρακτηρισμού της μίσθωσης ως εμπορικής ή αστικής στο ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης και στο Taxis,

COVID-19 και Εστίαση – Ανατρέπεται η απόφαση αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης;;

Η πανδημία ήλθε για να μείνει στη ζωή μας. Ήλθε με ορμητικό ρυθμό και παρέσυρε στο πέρασμά της όχι μόνο τους θεματοφύλακες της δημόσιας υγείας αλλά και την εγχώρια οικονομία, σημαντικός πυλώνας της οποίας αποτελεί ο χώρος της εστίασης. Από την έναρξη της πανδημίας έως και σήμερα θεσπίστηκαν πλείστα όσα νομοθετήματα που με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας, στόχο είχαν και έχουν τη ρύθμιση της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας κατά τρόπο λεπτομερή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.40381 (ΦΕΚ Β 2601/2020) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 44 παρ. 1 περ. β΄ και 2 του μέρους ΙΑ της από 01/05/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 90/2020). Η εν λόγω ΚΥΑ ρυθμίζει κατά τρόπο εξαντλητικό τον τρόπο καθημερινής λειτουργίας κάθε λογής

Φορολογική κατοικία – Κριτήρια προσδιορισμού

Με βάση τις τελευταίες τροποποιήσεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και δη της διάταξης του άρθρου 4 περί φορολογικής κατοικίας που τελέστηκαν δια του άρθρου 1 του Ν. 4646/2019, τα βασικά κριτήρια περί προσδιορισμού της φορολογικής κατοικίας φυσικών και νομικών προσώπων, έχουν ως εξής: Α. Νομικά Πρόσωπα – Σύσταση νομικού προσώπου με βάση την ελληνική νομοθεσία. – Καταστατική έδρα στην Ελλάδα. – Τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης στην Ελλάδα: Τούτο σημαίνει: α) τόπος άσκησης καθημερινής διοίκησης, β) τόπος λήψης στρατηγικών αποφάσεων, γ) τόπος ετήσιας συνέλευσης εταίρων / μετόχων, δ) τόπος τήρησης βιβλίων και στοιχείων, ε) τόπος συνεδριάσεων του οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου, στ) τόπος κατοικίας των μελών του οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου, ζ) τόπος κατοικίας της πλειοψηφίας των εταίρων. *

Μετατροπή της νομικής μορφής κεφαλαιουχικής εταιρείας (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) υπό το πρίσμα των νέων διατάξεων του Ν.4601/2019

Πρόσφατα η ελληνική νομοθεσία εκσυγχρόνισε το δίκαιο των εταιρικών μετασχηματισμών, μεταξύ των οποίων και τον τρόπο που υφιστάμενη κεφαλαιουχική εταιρεία (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) δύναται να μετατραπεί σε άλλης νομικής μορφής κεφαλαιουχική εταιρεία (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ). Βασικό χαρακτηριστικό του νέου νόμου (Ν.4601/2019) αποτελεί η μεγαλύτερη διαφάνεια και η προσπάθεια εμπέδωσης της ασφάλειας και της ορθής πληροφόρησης, ιδίως των πιστωτών αλλά και των ίδιων των εταίρων / μετόχων της υπό μετατροπή εταιρείας. Γενικές Παρατηρήσεις – Οι νέες διατάξεις αφορούν μόνο νομικά πρόσωπα με εμπορική ιδιότητα που εδρεύουν στην Ελλάδα. Συνεπώς δεν εμπίπτουν ατομικές επιχειρήσεις, ναυτικές εταιρείες του Ν. 959/1979, ΝΕΠΑ κλπ. – Πλην αντίθετης πρόβλεψης, στον εταιρικό μετασχηματισμό δύναται να μετέχουν εταιρείες διάφορων νομικών μορφών, ακόμα και εκείνες που βρίσκονται σε λύση

Ημεδαπό εμπορικό σήμα – Βήματα για την κατοχύρωση

Όπως είναι γνωστό το σήμα μιας εταιρείας αποτελεί μαζί με την επωνυμία της (και το domain name), ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά της στοιχεία. Αποτελεί εκείνο το χαρακτηριστικό που τη διακρίνει από τις υπόλοιπες. Καθιστά δε τις υπηρεσίες της ή τα προϊόντα της διακριτά – με ονοματεπώνυμο. Βήματα Πρώτο σημαντικό βήμα αποτελεί ο έλεγχος διαθεσιμότητας του προς κατοχύρωση σήματος και ο νομικός έλεγχος περί της συνδρομής των προϋποθέσεων της κείμενης νομοθεσίας ως προς την κατοχύρωσή του. Ο έλεγχος διαθεσιμότητας περιλαμβάνει αφενός τη διερεύνηση στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και αφετέρου στα οικεία βιβλία της αρμόδιας Γενικής Γραμματείας. Η μορφή του σήματος πρέπει να είναι συμβατή με όσα ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. Ως προς τη διαθεσιμότητα με βάση τις κλάσεις, γίνεται

Δήλωση ιδιοκτησίας ακινήτου στο κτηματολόγιο

Η υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο είναι γεγονός. Η δήλωση ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο είναι από το νόμο υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη αφορά το ακίνητο στο μέλλον (π.χ. μεταβίβαση, γονική παροχή ή δωρεά). Μετά την καταχώριση των αρχικών εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία και την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου σε μια περιοχή, θα πρέπει να ακολουθήσουν οι διαδικασίες διόρθωσης αρχικής εγγραφής που ενέχουν κόστος και απαιτούν χρόνο. Όλοι μας (φυσικά πρόσωπα και εταιρείες) που έχουμε εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα υποχρεούμαστε να υποβάλλουμε δήλωση της ιδιοκτησίας μας. Αντίστοιχο δικαίωμα έχουν και τα πρόσωπα που διαχειρίζονται ξένη περιουσία, όπως ο εκκαθαριστής διαθήκης, ο σύνδικος πτώχευσης, ο κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, ο εκτελεστής διαθήκης, ο διαχειριστής ακινήτου κλπ. Η

Αγοραπωλησία Ακινήτου – Σύνοψη διαδικασίας

Την τελευταία περίοδο ακόμα και ο ανυποψίαστος παρατηρητής θα μπορούσε να διακρίνει τη σημαντική άνοδο που συντελείται στην εν ευρεία εννοία αγορά του ακινήτου στη χώρα μας. Μια αγορά που επηρεάζει πολλούς επαγγελματικούς και επιστημονικούς κλάδους. Παρακάτω παρατίθεται μια χρηστική σύνοψη της διαδικασίας και των δικαιολογητικών που συνήθως απαιτούνται προς αρχική πληροφόρηση του άπειρου πωλητή ή αγοραστή ακινήτου. Ι. Σημαντικά έγγραφα που αφορούν το ακίνητο • Τίτλος κτήσης (ενδεικτικά συμβόλαιο αγοραπωλησίας, γονικής παροχής, δωρεάς, αποδοχή κληρονομιάς κλπ) • Σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας ή καθέτου ιδιοκτησίας • Οικοδομική άδεια • Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης • Βεβαίωση περαίωσης Ν. 4178/13 ή 4495/17 • Σχέδια κατόψεων με τακτοποιημένους χώρους • Βεβαίωση ΤΑΠ • Πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου • Πιστοποιητικό μεταγραφής • Πιστοποιητικό βαρών • Εξοφλήσεις λογαριασμών