Ασφάλιστρα για την ατομική ασφάλιση στελεχών των εταιρειών (ατομικά συνταξιοδοτικά και ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής κάλυψης προγράμματα)

Η καταβολή από την εταιρεία ασφαλίστρων για την ατομική ασφάλιση (ατομικά συνταξιοδοτικά προγράμματα) στελεχών της, μεταξύ των οποίων του Γενικού Διευθυντή, του Οικονομικού Διευθυντή κ.λπ., αποτελεί παροχή σε είδος, εφόσον η συνολική αξία τους υπερβαίνει για κάθε εργαζόμενο το ποσό των 300 ευρώ ανά φορολογικό έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4172/2013. Η μοναδική εξαίρεση από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία, των ασφαλίστρων που καταβάλλονται από τον εργοδότη για λογαριασμό του εργαζομένου, αφορά αποκλειστικά σε ασφάλιστρα που καταβάλλονται στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών προγραμμάτων (άρθρο 14 του ν. 4172/2013). Η πέραν των 300 ευρώ αξία της παροχής αυτής, αποτελεί φορολογητέο εισόδημα των ανωτέρω προσώπων και θα πρέπει να συμπεριληφθεί, από τον εκκαθαριστή μισθοδοσίας της εταιρείας, στις βεβαιώσεις αποδοχών από μισθωτή εργασία που θα τους χορηγηθούν.

Με βάση τις διατάξεις του ν. 4172/2013 από 01/01/2014, για τα ασφάλιστρα ομαδικών, ασφαλιστηρίων συμβολαίων δεν τίθεται όριο ασφαλίστρων, ενώ για την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή τίθεται ως ετήσιο όριο ασφαλίστρων τα 1.500 ευρώ. Στην περίπτωση λοιπόν που εταιρείες προχωρούν στην σύναψη ομαδικών συνταξιοδοτικών ασφαλιστηρίων για τους υπαλλήλους τους, η χορηγούμενη βάσει των συμβολαίων αυτών σύνταξη, φορολογείται στο όνομα των δικαιούχων μετά την συνταξιοδότηση τους, η οποία γίνεται με τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου από την ασφαλιστική νομοθεσία χρόνου υπηρεσίας. Οι εταιρείες που συνάπτουν τα ομαδικά ασφαλιστήρια, εκπίπτουν τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν για λογαριασμό του εργαζομένου, χωρίς ανώτατο όριο.

Η καταβολή από την εταιρεία ασφαλίστρων για την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη του υπαλληλικού προσωπικού ή για την κάλυψη του κινδύνου ζωής ή ανικανότητας του στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου συμβολαίου, μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο, δεν αποτελεί παροχή σε είδος, και απαλλάσσεται από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Real,Estate,Agent,Talked,About,The,Terms,Of,The,Home
Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα χορήγησης μείωσης ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένες κατοικίες
site-blog
Ασφαλιστικές κατηγορίες ΕΦΚΑ μη μισθωτών – Ποσό σύνταξης για κάθε κάθε κατηγορία
news-img
Αλλαγές στην φορολογία μερισμάτων των λοιπών ναυτιλιακών και ναυλομεσιτικών εταιρειών με τον νόμο 5036 / 2023