Απασχόληση συνταξιούχων ως μισθωτοί

Με την απόφαση Δ.15/Δ’/14831/2024 εξειδικεύονται τα ζητήματα που αφορούν την ανάληψη υποχρεωτικώς υπακτέας στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ απασχόλησης από εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχο του e-ΕΦΚΑ.

Με την απόφαση προβλέπεται ότι σε περίπτωση ανάληψης υποχρεωτικώς υπακτέας στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ απασχόλησης από συνταξιούχο του e-ΕΦΚΑ, ο e-ΕΦΚΑ συνεχίζει να καταβάλλει το σύνολο της κύριας και επικουρικής σύνταξης στον απασχολούμενο συνταξιούχο.

Για την ασφάλιση του απασχολούμενου συνταξιούχου καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με την ασφαλιστέα απασχόληση και επιπλέον πόρος μη ανταποδοτικού χαρακτήρα υπέρ e-ΕΦΚΑ.

Επισημαίνεται ότι όσοι είναι ήδη συνταξιούχοι ή υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης οφείλουν μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα ανάληψης της απασχόλησης ή μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης χωρίς διακοπή της απασχόλησης, να εισέλθουν στην ηλεκτρονική υπηρεσία δήλωσης απασχόλησης συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ και να δηλώσουν υπεύθυνα την έναρξη και τα χαρακτηριστικά της απασχόλησής τους.

Ειδικώς, όσοι ανέλαβαν υποχρεωτικώς υπακτέα απασχόληση οποτεδήποτε και συνεχίζουν να απασχολούνται μέχρι την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής ή ανέλαβαν υποχρεωτικώς υπακτέα απασχόληση από 01.01.2024 και διέκοψαν την απασχόλησή τους μέχρι την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής, υποχρεούνται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος της απόφασης να δηλώσουν την απασχόλησή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Με την απόφαση προσδιορίζονται περαιτέρω οι χρηματικές κυρώσεις (άρθρο 4) καθώς και η διαδικασία είσπραξης εισφορών και του πόρου

  • από απασχολούμενους συνταξιούχους μισθωτούς και συναφείς κατηγορίες (άρθρο 5)
  • από απασχολούμενους συνταξιούχους μη μισθωτούς και αγρότες (άρθρο 6)
  • από απασχολούμενους συνταξιούχους με εργόσημο (άρθρο 7)
  • από απασχολούμενους συνταξιούχους σε περίπτωση παράλληλης απασχόλησης (άρθρο 8)

 

και άλλα θέματα.

Άρθρο του Χρήστου Τριανταφυλλόπουλου, Founder – CEO της Aegean Consulting

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλές

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

aegean-consulting-article-e9-enfia-2024-20240412
Χρόνος Υποβολής Ε9 - Εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ - Δόσεις ΕΝΦΙΑ
aegean-consulting-article-short-term-rent-house-20240412
Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων - Διευκρινίσεις για τη φορολογική μεταχείρισή τους
aegean-consulting-article-stocks-20240402
Ελληνικές Εταιρείες Συμμετοχών (Holding Companies) - Χωρίς Φόρο τα Κέρδη από Μεταβιβάσεις Μετοχών