Αναστολή ΦΠΑ στο Σύνολο των Οικοδομών έως 31/12/2022 καθώς & του Φόρου Υπεραξίας.

Αναστολή ΦΠΑ στο Σύνολο των Οικοδομών έως 31/12/2022 καθώς & του Φόρου Υπεραξίας.

Με βάση τον νέο Ν.4646/2019 που ψηφίστηκε στις 12/12/2019 έχουμε πλέον Αναστολή ΦΠΑ στο Σύνολο των Οικοδομών έως 31/12/2022 καθώς και του Φόρου Υπεραξίας.

Με αίτηση του υποκειμένου στον φόρο, κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση, αναστέλλεται, υποχρεωτικά μέχρι τις 31.12.2022, η εφαρμογή του Φ.Π.Α. στα ακίνητα των παραγράφων 1 και 2α του παρόντος άρθρου και επιβάλλεται φόρος μεταβίβασης ακινήτων. Η αναστολή αφορά το σύνολο των αδιάθετων παραπάνω ακινήτων του υποκειμένου. Μαζί με την αίτηση ο υποκείμενος υποβάλλει κατάσταση με τα αδιάθετα ακίνητα και το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στο κάθε ακίνητο προς διακανονισμό.

Η αίτηση υποβάλλεται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρούσας παραγράφου για τις ήδη εκδοθείσες άδειες, ενώ για άδειες που εκδίδονται από την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών και εφεξής εφαρμόζεται εξάμηνη προθεσμία από την έκδοση της άδειας.”