Αλλαγές στις δαπάνες επιχειρήσεων από 01/01/2020

1. Από 1.1.2020, οι δαπάνες ενοικίων δεν εκπίπτουν εφόσον η εξόφλησή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

2. Δεν μεταβλήθηκε το όριο των 500 ευρώ άνω του οποίου απαιτείται η η τμηματική ή ολική εξόφληση των δαπανών αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών να πραγματοποιείται με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.

3. Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος

Με τις διατάξεις του νέου άρθρου 22Β<https://www.forin.gr/laws/law/16/forologia-eisodhmatos-epeigonta-metra-efarmoghs-tou-n-4046-2012-tou-n-4093-2012-kai-tou-n-4127-2013-kai-alles-diatakseis#!/?article=22B&bn=1> του ΚΦΕ προβλέπεται προσαυξημένη έκπτωση δαπανών κατά ποσοστό 30% για τις ακόλουθες δαπάνες:

  • αγορά μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς
  • μίσθωση εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/Km, με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως τις 40.000 ευρώ,
  • δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/Km

Έναρξη ισχύος για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά.

4. Αποσβέσεις μη ρυπογόνων οχημάτων

Οι διατάξεις του άρθρου 24<https://www.forin.gr/laws/law/16/forologia-eisodhmatos-epeigonta-metra-efarmoghs-tou-n-4046-2012-tou-n-4093-2012-kai-tou-n-4127-2013-kai-alles-diatakseis#!/?article=24&bn=1> του ΚΦΕ περί φορολογικών αποσβέσεων τροποποιήθηκαν με την εισαγωγή νέων κατηγοριών ενεργητικού επιχείρησης και αυξημένων συντελεστών απόσβεσης για τα οχήματα μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/Km (σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Regulation (EU) 2019/631), όσον αφορά τα οχήματα μεταφοράς ατόμων, εμπορευμάτων και μέσων μαζικής μεταφοράς. Έναρξη ισχύος για αποσβέσεις που αφορούν σε φορολογικά έτη από 1.1.2020 και μετά.

5. Επισφαλείς απαιτήσεις

Με τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 26<https://www.forin.gr/laws/law/16/forologia-eisodhmatos-epeigonta-metra-efarmoghs-tou-n-4046-2012-tou-n-4093-2012-kai-tou-n-4127-2013-kai-alles-diatakseis#!/?article=26&paragraph=4&bn=1> του ΚΦΕ, όπως τροποποιήθηκε και πλέον ισχύει, δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις, που τηρούν είτε διπλογραφικά είτε απλογραφικά βιβλία, να προβαίνουν σε διαγραφή απαιτήσεων κατά οφειλετών τους μικρής αξίας (έως 300 ευρώ ανά αντισυμβαλλόμενο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Η διαγραφή δύναται να πραγματοποιείται στο φορολογικό έτος εντός του οποίου συμπληρώνονται δώδεκα (12) μήνες από τον χρόνο κατά τον οποίο κατέστησαν ληξιπρόθεσμες ανεξάρτητα αν έχουν αναληφθεί ή μη οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξής τους. Ως προϋπόθεση τίθεται επίσης οι οφειλέτες να έχουν λάβει αποδεδειγμένα γνώση της διαγραφής της οφειλής τους, όπου αυτό είναι δυνατόν.

Η διάταξη αυτή κρίθηκε αναγκαία κατά την αιτιολογική έκθεση του νόμου διότι η προϋπόθεση της ανάληψης κατάλληλων ενεργειών (π.χ. σφράγιση μίας επιταγής από την εκδότρια τράπεζα, κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έκδοση διαταγής πληρωμής, κ.λπ.) για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης καθιστά πρακτικά αδύνατο τον σχηματισμό πρόβλεψης για την απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων μικρής αξίας λόγω του κόστους που αυτή συνεπάγεται.

Σημειώνεται ότι το συνολικό ύψος των απαιτήσεων που διαγράφονται κατά τα ανωτέρω δεν δύναται να υπερβαίνει, ανά φορολογικό έτος, ποσοστό 5% επί του συνόλου των απαιτήσεων στο τέλος της χρήσης.

6. Τέλος, με την περ. γ’ της παρ. 4 του άρθρου 26<https://www.forin.gr/laws/law/16/forologia-eisodhmatos-epeigonta-metra-efarmoghs-tou-n-4046-2012-tou-n-4093-2012-kai-tou-n-4127-2013-kai-alles-diatakseis#!/?article=26&paragraph=4&bn=1> του ΚΦΕ προβλέπεται ότι απαιτήσεις που διαγράφονται στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού, ανεξαρτήτως του αν έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη, δύνανται να διαγραφούν για φορολογικούς σκοπούς επίσης χωρίς να απαιτείται να έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόμον ενέργειες για την είσπραξη της απαίτησης. Στην περίπτωση και κατά το μέρος που δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη, το σχετικό ποσό της διαγραφής της απαίτησης εκπίπτει με βάση τις γενικές διατάξεις αναγνώρισης των δαπανών (άρθρο 22<https://www.forin.gr/laws/law/16/forologia-eisodhmatos-epeigonta-metra-efarmoghs-tou-n-4046-2012-tou-n-4093-2012-kai-tou-n-4127-2013-kai-alles-diatakseis#!/?article=22&bn=1> ΚΦΕ).

Ενημέρωση, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τρέχουσες εξελίξεις

Aegean-Consultanting-newsletter-unemployment-funding-20240613
Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης
aegean-consulting-article-digital-working-card-20240611
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
aegean-consulting-article-ex-ceo-tax-20240606
Καμία ευθύνη για Διευθύνοντες Συμβούλους σε φόρους που προκύπτουν μετά την αποχώρηση τους